Region Gävleborg

Regionfullmäktige föreslår att Gävleborg bildar regionkommun

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 15:17 CET

Vid sitt sammanträde i Bollnäs idag beslutade regionfullmäktige hemställa att landstingsfullmäktige i Gävleborg hos regeringen ansöker om att bilda en regionkommun med egen beskattningsrätt och ansvar för regionala utvecklingsfrågor.

Vad är en regionkommun?
Om regionkommunen Gävleborg bildas blir uppdraget att ansvara för hälso- och sjukvård samt för Gävleborgs utveckling. Detta görs i en ny organisation med egen regionstyrelse och regionfullmäktige. Skillnaden mot dagens modell, som alltså består av ett landsting och ett samverkansorgan, är bl.a. att hela verksamheten i så fall kommer att styras av ett folkvalt fullmäktige.

Genom ett demokratiskt valt organ kan ansvar utkrävas på ett tydligt sätt. En regionkommun har också en starkare ställning med flera uppgifter som bl.a. övertas från staten. Utvecklingsområden är bl.a. näringslivsfrågor, kultur, infrastruktur och miljöfrågor. Regional utveckling och hälso- och sjukvård hänger samman på många sätt och en ny organisation skulle därav ge en mer samlad kompetens och nya mötesplatser.

Regionkommunens ansvarsområden
När Ansvarskommittén lämnade sin utredning (SOU 2007: 10) var utgångspunkten att samhällsutvecklingen bl.a. på grund av demografiska, ekonomiska och tekniska faktorer medför krav på en annan samhällsorganisation med bättre helhetssyn och långsiktighet. Enligt Ansvarskommitténs uppfattning är följande uppdrag lämpliga för en regionkommun: 

 • Regionalt utvecklingsprogram (RUP)
 • Regionala program (EU:s sammanhållningspolitik)
 • Regionala utvecklingsanslagen
 • Regionalt tillväxtprogram
 • Integrera landsbygdspolitik i det regionala utvecklingsarbetet
 • Länsplan för regional transportinfrastruktur
 • Lokal och regional kollektivtrafik
 • Regionalt folkhälsoarbete
 • Regional naturvård
 • Regionala miljömål (anpassa och verka för)
 • Regional kulturmiljövård
 • Regional kulturverksamhet
 • Regionalt jämställdhetsarbete
 • Folkhögskolor
 • Naturbruksgymnasier
 • Delägare ALMI
 • Länsturism
 • Hälso- och sjukvård 

De flesta av ovanstående uppdrag skulle även komma att gälla för en ny regionkommun i Gävleborg, att ensam svara för eller samordna med andra. 

Vid dagens sammanträde beslutade regionfullmäktige bland annat även att anta förslaget till Näringslivsprogram 2011-2016, med vissa tillägg.

Föredragningslista bifogas

För vidare information:
Sven-Åke Thoresen, ordförande regionstyrelsen Gävleborg, tfn 070-670 83 10
Eva Tjernström, ordförande landstingsstyrelsen Gävleborg, tfn 076-771 65 28
Mats Törnquist, regiondirektör Region Gävleborg, tfn 073-274 27 83