Örebro Läns Landsting

Regionpolitiska nämnden 8 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 09:58 CEST

Budgetreduceringar för verksamhetsåren 2004-2005 var ett av de ärenden som togs upp på nämndens möte.

Budgetreduceringar för verksamhetsåren 2004-2005
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt junisammanträde 2003 om budgeten för 2004 och planen för 2004-05. Enligt beslut ska Regionpolitiska nämnden reducera sin budget med motsvarande 4 900 000 kr år 2004 och 3 300 000 kr år 2005. För Regionutveckling innebär det kostnadsreducerande åtgärder för verksamheterna men även minskning av bidrag. Ett förslag har lämnats där konsekvenser och ekonomiska effekter har tydliggjorts för såväl år 2004 som 2005.

Följande tidplan gäller för Regionutveckling:

Ärendet har behandlats i Närings-, Folkhögskole-, och Kulturberedningen. Kulturberedningen förordar reducering av kulturbudgeten i enlighet med alternativ 1. (Se tidigare utskickade handlingar).

Regionpolitiska nämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att besluta i enligt med föreliggande förslag, alternativ 1 avseende kulturbudgeten.

(m) reserverade sig till förmån för eget förslag som presenterades på landstingsfullmäktige 17-18 juni.
(fp) reserverade sig till förmån för eget förslag som presenterades på landstingsfullmäktige 17-18 juni.

Landstingsstyrelsen, förslag till beslut: 22 oktober.
Landstingsfullmäktige, beslut: 25-26 november 2003.

Kunskapscentrum för energetiska material (KCEM)
Kompetens Centrum Energetiska Material (KCEM) ansöker om landstingets medfinansiering om 350 000 kr för projektet "KCEM".

Sedan starten 2002 har ett forskningsråd etablerats med representanter för Örebro- och Karlstads universitet, KTH, Mälardalens högskola, Totalförsvarets forskningsinstitut samt forskningsansvariga från fyra industrier. KCEM ska bl a stödja och uppmuntra innovationer genom att aktivt verka för utveckling så att företag ges möjlighet att utöka eller förädla sina produkter och att nyetablering av företag inom området energetiska produkter sker.

Regionpolitiska beredningen beslutade att ställa 200 000 kr för år 2004 till förfogande under förutsättning att projektet är totalfinansierat.

(m), (fp) och (kd) reserverade sig.

IUC - Utveckling av regionens måltidskluster
IUC för måltiden ansöker om landstingets medfinansiering om 950 000 kr för projektet "Utveckling av regionens måltidskluster".

IUC för måltiden har haft och kommer, i samverkan med andra verksamheter inom måltid, att ha stor betydelse för måltidsnäringen i regionen och det är därför viktigt att kunna vidareutveckla och fortsätta verksamheten genom att t ex skapa en mötesplats för utbildning, forskning, måltidsföretag och offentlig sektor

Regionpolitiska nämnden besluta att bifalla ansökan under förutsättning att projektet är totalfinansierat och under förutsättning av erforderliga budgetbeslut, ställa 350 000 kr för år 2004 och 300 000 kr/år för åren 2005 - 2006 till förfogande.

(m) och (fp) reserverade sig.

Landstingets kulturstipendier 2003
Örebro läns landsting delar sedan 1964 ut kulturstipendier till mottagare bosatta inom Örebro län eller som i sin kulturella gärning har anknytning till länet.

Årets stipendiater är:

· Tomas Dömstedt, Fjugesta
· Toby Gunn, Örebro
· Öivind Harsem, Karlskoga
· Monica Wahlgren, Örebro

Varje stipendiat får 15 000 kr i stipendiesumma. Utdelningen sker tisdagen den 25 november kl 09.00 i samband med landstigsfullmäktiges sammanträde den 25-26 november.

Läs mer om kulturstipendiaterna.

Kulturting 2004 - tema teater
I landstingets kulturpolitiska program står bl a att landstinget ska utveckla olika former för samverkan mellan regionala och lokala kulturintressenter inom och utom länet.

För att skapa mötesplats för länets kulturaktiva, tjänstemän, politiker och andra intresserade arrangeras varje år ett kulturting. 2004 års ting vill ge en tydlig bild av förutsättningarna för Örebro läns teater, hur den ser ut i dag - professionell och ideell. Tinget kommer att arrangeras tillsammans med Riksteatern Örebro län, ATR-Örebro län, Länsteatern, Teater Martin Mutter och Karlskoga kommun.