Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen 28 augusti 2007 - Mer regionalt inflytande över infrastrukturen behövs

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 14:05 CEST

I en skrivelse till regeringen pekar regionstyrelsen på nödvändigheten av att planering och utbyggnad av infrastrukturen regionaliseras. Banverket och Vägverket bör få totalt fem extra miljarder och regionerna ett större inflytande på utbyggnaden och prioriteringen.

Handlingar…
http://extra1.vgregion.se/arkiv/politiskadokument_/regionstyrelsen_/handlingar_/20070828_/default.htm

I en återrapportering till regeringen lovordar regionstyrelsen det regionala inflytandet över planeringen för utbyggnad av vägar och järnvägar.

Styrelsen menar att det har varit mycket värdefullt att kunna arbeta med infrastrukturfrågorna utifrån ett regionalt helhetsperspektiv i en öppen och demokratisk process. Styrelsen menar att det är hög tid att gå vidare inför nästa skede av planeringen. Kommunerna måste ihop med Västra Götalandsregionen och Region Skåne få ett större inflytande och möjlighet att påverka vilka vägar, järnvägar och anläggningar för kollektivtrafik som ska byggas ut och i vilken ordning.

Regionstyrelsen menar vidare att det bör gå fortare att få fram byggklara projekt och att investeringsramarna behöver värdesäkras. Utbyggnader måste ses som investeringar och inte som driftskostnader. För de närmsta åren behöver utbyggnadstakten ökas för att komma ifatt de eftersläpningar som finns i gällande investeringsplaner. Ambitionsnivån måste höjas för nästa planeringsperiod genom att Banverket och Vägverket får ett tillskott om sammantaget fem miljarder kronor.

Regionstyrelsen menar att regionerna ska få möjlighet att arbeta efter en ny modell. Västra Götalandsregionen och Region Skåne bör få möjlighet att ta fram ett förslag till investeringsplan för vägar, järnvägar och kollektivtrafik som utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där övriga trafikslag och samhällsintressen vägs in.

Prioritering av hamnar och kombiterminaler
Regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till yttrande om prioritering av hamnar och kombiterminaler till hamnstrategiutredningen. I yttrandet framgår bland annat att regionstyrelsen ställer sig bakom ett utpekande av nationellt strategiskt viktiga hamnar för att det ska vara möjligt att få fram och styra investeringar i väg- och järnvägsstråk på ett samordnat och konsekvent sätt. Det framhålls också bland annat att Göteborgs hamn är den enda hamn som kan erbjuda svensk industri och handel direktanlöp med interkontinentala linjer. När det gäller kombiterminaler (container, trailer och växelflak) stödjer regionstyrelsen att man ska gå försiktigt fram vid etableringen av rikskombiterminaler och först testa behov och utformning på några få orter.

Stöd för alternativ med tunnel för E6 i Tanum
Regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till yttrande för E6, delen Pålen – Tanumshede i Tanums kommun. Regionstyrelsen stödjer i yttrandet alternativet med en tunnel. Ett alternativ som bäst följer gränsen mellan slätt- och berglandskap. Alternativet möjliggör också en rast- och informationsplats. Regionstyrelsen menar vidare att byggstarten bör vara senast år 2010.

Yttrande förstudie väg 49 Skara – Skövde
Regionstyrelsen beslutade godkänna förslaget till yttrande över den fördjupade förstudien för väg 49 mellan Skara och Skövde, delen Våmb – Annero. I yttrandet framgår att alternativet som kallas C1 är det bästa.

Nämnder ska genomföra medborgarkontakter
Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att alla beställarnämnder i Västra Götalandsregionen ska genomföra medborgarkontakter. Nämnderna får i uppdrag att minst en gång per år på lämpligt sätt ge medborgarna möjlighet att ställa frågor om nämndens verksamhetsområde. Försöket ska utvärderas efter mandatperiodens slut.

Renovering av elevhem vid Grebbestad folkhögskola
Regionstyrelsen beslutade att två elevhem vid Grebbestad folkhögskola ska renoveras till en kostnad av drygt åtta miljoner kronor. Dessutom ska investeringar i utrustning göras med 400.000 kronor.

Biogasanläggning på Sötåsen
En mindre biogasanläggning planeras på naturbruksgymnasiet Sötåsen i Töreboda. Kostnaden för anläggningen beräknas till cirka 5,5 miljoner kronor. Anläggningen ska medverka till att utveckla förutsättningar och teknik för småskalig produktion av biogas. Gasproduktionen beräknas uppgå till 800 MWh vilket motsvarar energiinnehållet i 80 kubikmeter eldningsolja.

Gymnasiestyrelsen ville disponera eget kapital och få en utökad låneram för etableringen. Regionstyrelsen ser positivt på satsningen men beslutade att verksamheten ska rymmas inom ordinarie budget.

Sjukhusens produktivitetsutveckling
Regionstyrelsen beslutade notera informationen om sjukhusens produktivitetsutveckling 2005-2006. I en studie som presenterades i början av juni i år framgår bland annat att produktiviteten vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen var oförändrad
under 2006 jämfört med 2005. Såväl produktionen som kostnaderna ökade med i genomsnitt 1,3 procent under förra året. Utvecklingen varierar mellan sjukhusen i regionen.
Tidigare pressmeddelande om studien…
http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage____6433.aspx

Ny myndighet mot olyckor och kriser
Regionstyrelsen beslutade godkänna förslaget till yttrande över utredningen om en ny myndighet för säkerhet och beredskap. Regionstyrelsen lämnar kommentarer till delar i utredningen men stödjer förslaget om en sammanläggning av myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar.

Försäljning av fyra fastigheter
Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att fastighetsnämnden ska försöka sälja fyra av regionens fastigheter. De fyra fastigheterna är en av Västarvets tidigare lokaler i Vänersborg, vårdcentral i Ellös, behandlingshem i Tanum och lokalen där behandlingshemmet Källan bedrivet sin verksamhet i Vänersborg.

Bemötande av personer med funktionshinder
Drygt 10.500 anställda i regionen deltar i en utbildning i bemötande av personer med funktionshinder. Tidigare har regionstyrelsen avsatt 750.000 kronor till utbildningarna som pågått i ett par år. Regionstyrelsen beslutade att avsätta ytterligare 370.000 kronor för att slutföra utbildningarna och till en utvärdering av insatserna.

Detaljer runt primärvårdens ersättningssystem
Regionstyrelsen beslutade om den fortsatta detaljutformningen av primärvårdens ersättningssystem.

Ansvarsfrihet och budget för Avancerad Strålbehandling
Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ska beviljas ansvarsfrihet och att både verksamhetsplan samt budget för 2008 godkänns.

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden
Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006 för de 14 samordningsförbunden i Västra Götaland.

Motion
Ägarens roll och ansvar
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen från Soili Brunberg m.fl. (mp) om ägaransvar i Västra Götalandsregionen ska anses vara besvarad med kansliets yttrande.

Remiss/bordläggning
Finansiell strategi
Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet om finansiell strategi till ekonomiutskottet.

Låneramar till investeringar på remiss
Regionstyrelsen beslutade att ärendet om fördelning av låneramar till investeringar år 2008 och justering av låneramar 2007 för VGR-IT remitteras till ekonomiutskottet.

Hållbar samhällsorganisation på remiss
Regionstyrelsen beslutade att yttrandet över Ansvarskommitténs slutbetänkande ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” bordläggs.

Kommentarer angående dagens beslut i regionstyrelse kan finnas på de politiska partiernas webbplatser...

Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-49 17 24, eller presschef Kjell Foss, 0702-41 52 88.