Västra Götalandsregionen

Regionutvecklingsnämnden beslutade om kraftfulla satsningar i 2009 års budget

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 16:46 CEST

Regionutvecklingsnämnden tog, vid tisdagens möte i Göteborg, beslut om inriktningen för budget 2009. Nämnden beslutade också om medel till ett antal projekt och verksamheter som på olika sätt ska bidra till tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Ett urval av besluten beskrivs nedan.

Budget 2009
Budgeten för 2009 omfattar närmare 596 miljoner kronor, vilket är drygt 30 miljoner mer än 2008 års budget. Utöver normal uppskrivning, till följd av kostnadsökningar, består ökningen främst i en ytterligare förstärkning på 15 miljoner till forskning och utveckling. Forskning och utveckling är ett av tre strategiska satsningsområden i budgeten och speciellt forskning inom fordon och life science med tygdpunkt på sjukvård är prioriterat. Budgeten innehåller också resurser för utvecklingsinsatser inom infrastruktur och kollektivtrafik, där några av de viktigaste områdena är fortsatt god planberedskap, att möjliggöra förskotteringar av strategiskt viktiga vägprojekt liksom att fortsätta arbetet med att öka det kollektiva resandet. Entreprenörskap, nyföretagande och utveckling av det befintliga näringslivet är det tredje stora satsningsområdet under 2009. Därutöver togs beslut om inriktning och budget för de hel-/delägda verksamheter som ligger under regionutvecklingsnämnden, bland annat Turistrådet, Film i Väst och ALMI.

Västsvensk kraftsamling inom medicinsk teknik
Sverige har en lång och stark tradition inom medicinteknisk industri, men samverkan mellan företag, akademi och hälso- och sjukvården kan bli bättre. I Västsverige finns goda möjligheter att arbeta tillsammans på det medicinska området och Chalmers, Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Högskolan i Borås planerar därför att utveckla en arena för forskningssamarbeten. Arenan ska bli en mötesplats där forskare, medicinare och ingenjörer effektivt kan bedriva forskning och utveckling som kan ligga till grund för nya innovationer. Västra Götalandsregionen har stöttat projektet i det inledande skedet och regionutvecklingsnämnden beslöt nu att avsätta ytterligare 2,7 miljoner kronor under 2009-2011.

Nytt riskkapitalbolag för små och medelstora västsvenska företag
Det är svårt för många små och medelstora företag att hitta aktörer som är intresserade av mindre riskinvesteringar (ägarkapital), i storleksordningen 1-10 miljoner kronor. ALMI är Västra Götalandsregionens utförare inom riskfinansiering, affärsrådgivning och stöd till innovatörer och för att råda bot på problemet bildas nu ett nytt bolag inom ALMI-koncernen, ALMI Regioninvest Västsverige. Bolaget kommer att arbeta med ett kapital på totalt 160 miljoner. Bakom satsningen står Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Region Halland. Diskussioner pågår också med Region Värmland som eventuellt kommer att ingå i satsningen. Bolaget ska arbeta med att överbrygga det gap som finns mellan efterfrågan och tillgång på riskkapital. ALMI Regioninvest Västsverige blir ett av åtta nya regionala ALMI-bolag som kommer att arbeta med riskinvesteringar. Regionutvecklingsnämnden beslöt att avsätta 27 miljoner kronor under 2009-2011.

Ökat företagande bland kvinnor i Skagerrakområdet
För få kvinnor driver företag. Women in Business arbetar för att stimulera till innovation, utveckling och tillväxt i små och mellanstora företag som drivs av kvinnor. Projektet riktar sig till entreprenörer och företagare i området runt Skagerrak och erbjuder bland annat workshops och konferenser. Women in Business är en vidareutveckling av projektet Fasett som Västra Götalandsregionen stöttat sedan ett antal år tillbaka. Regionutvecklingsnämnden beslöt nu att avsätta 1, 5 miljoner kronor till projektet.

Smarta textilier
Smart Textiles är ett projekt som samlar forskare och företag inom bland annat textil- och modedesign, fiberteknologi, trikå- och vävteknik och textila processer. Satsningen går ut på att bli världsledande inom smarta textiler som bygger på avancerad forskning och teknologi. Användningsområdena för smarta textilier är många och ett område med stor utvecklingspotential är vården. Bland annat har man inom Smart Textiles tagit fram temperaturreglerade fibrer, nanofibrer för sårläkning och textilier som kan mäta puls. Projektet utsågs i maj till vinnare i Vinnovas Vinnväxt-program, och beviljades därmed 7 miljoner kronor per år under en 8-års period. En förutsättning för detta var att också Västra Götalandsregionen stöder satsningen. Projektet har tidigare fått medel av regionutvecklingsnämnden och vid dagens möte avsattes 4,5 miljoner kronor till projektet.

Hållbar konsumtion
Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) är Sveriges nationella forskningscentrum inom konsumtionsfrågor. Centret arbetar med nyskapande tvärvetenskaplig konsumtionsforskning, lyfter fram konsumentfrågor och konsumentens perspektiv och kommunicerar forskningsresultat till såväl hushåll och näringsliv som politiska organ och förvaltningar. Ökad kunskap på området ska bidra till en mer hållbar konsumtion i samhället. CFK har tidigare fått stöd av både miljö- och regionutvecklingsnämnden och vid dagens möte beslutade regionutvecklingsnämnden att avsätta ytterligare 2,4 miljoner kronor.

För information om samtliga beslut se protokoll som publiceras under dagen.


Kontaktperson: Kent Johansson (c), ordförande regionutvecklingsnämnden, 0705-37 03 40
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör, 0708-63 07 32