Västra Götalandsregionen

Regionutvecklingsnämnden tillbakavisar överklagande om Film i Väst

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 16:01 CEST

Från sammanträdet den 18 oktober

Regionutvecklingsnämnden tillbakavisar, i ett svar till Länsrätten, samtliga skäl som en privatperson anfört i ett överklagande angående regionens engagemang i Film i Väst.

Regionutvecklingsnämnden skriver bland annat i yttrandet att ”bidrag till produktion av svensk film är en angelägenhet för landstingen grundat på ansvaret för regionala kulturfrågor”.
Nämnden konstaterar också att produktion av film i regionen ger, förutom sysselsättning och nya företag, ett bidrag till identitetskapande för medborgarna. Ett synliggörande av regionen och dess bidrag till kulturlivet innebär stora utvecklingsmöjligheter.
Genom kravet att de filmer som Film i Väst investerar i ska förlägga merparten av produktionen till regionen bidrar det till att utveckla kompetens och kunnande i regionen. Kompetens och kunnande som i sin tur kan användas för produktion av en lång rad andra audiovisuella produkter. Det senare har varit en central förutsättning i att regionens TV-dramaproduktion i det närmaste fördubblats den senaste åren.
Nämnden menar att Film i Västs verksamhet ger regionens invånare både kulturell och ekonomisk nytta och att Länsrätten därmed ska avslå överklagandet.

BREDDAT ÄGANDE I TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT
Regionutvecklingsnämnden godkände förslaget till breddat ägande i det utvecklings- och utbildningsbolag som 2002 bildades av Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co. Redan vid bildandes förutsattes att ägandet skulle breddas för att säkerställa bolagets kompetens och utvecklingsmöjligheter. Så har också skett i och med att Sveriges Hotell och restaurangförbund, Sveriges Camping & Stugvärdas Riksförbund samt svensk Turism tidigare förvärvat aktier i bolaget.
Nu har även Stockholm Visitor Board, Malmö Turism och Position Skåne anmält intresse att förvärva aktier i bolaget.
Regionutvecklingsnämnden konstaterar att genom denna ägarspridning kommer Turismens Utredningsinstitut att få en stark ägarkrets vilket ger goda förutsättningar för en bredare verksamheten och stärkt koppling till forskningen vid i första hand Handelshögskolan i Göteborg.

FÖRETAGANDE LÄNGS GÖTA KANAL
Via ett EU-projekt, där Västra Götalandsregionen varit medfinansiär, har sedan 2001 drygt nio miljoner kronor satsats på att utveckla företagande inom besöksnäringen längs Göta kanal. Satsningen har hittills resulterat i att 28 nya företag startats vilka genererat 102 nya arbetstillfällen vilket kraftigt överträffat det förväntade resultatet.
Nu går projektet vidare med syfte att bland annat utöka antalet aktiviteter för barn och ungdom, förmedla det industriella kulturarvet och att stärka den gemensamma profilen.
Regionutvecklingsnämnden beslöt avsätta 1, 7 Mkr till medfinansiering av det fortsatta projektet vars kostnader totalt uppgår till 7,2 Mkr.

”VISITOR CENTER” I DALSLAND
En forsatt satsning på upprustning av den gamla bruksmiljön runt akvedukten i Håverud skapar förutsättningar för att ytterligare utveckla turistnäringen i Dalsland.
Projektet ”Visitor Center” har hittills inneburit en rad nya företagsetableringar i Håverudsområdet samt att en allmän restaurering av lokalerna har påbörjats.
Projektets målsättning är att, genom att rusta upp det gamla pappersbruket i Håverud, skapa ett modernt besökscentrum som ger en samlad bild av vad Dalsland har att erbjuda. Därigenom skapas en bas för turistnäringen som i sin tur bidrar till ökat företagande och fler besökande till landskapet.
Regionutvecklingsnämnden beslöt avsätta 2 Mkr för projektets genomförande.

SVENSK-AMERIKANSKA ENTREPRENÖRSDAGAR
De Svensk-Amerikanska Entreprenörsdagarna är det största, årliga nationella arrangemang som genomförs i Sverige för att stärka affärsrelationerna mellan Sverige och USA.
2006 års Entreprenörsdagar kommer, i slutet av augusti, att genomföras med Lidköpings Kommun som värd. Sveriges, och i synnerhet Västsveriges, fördelar som europeiskt nav kommer att ha en framträdande och tydlig position i programmet.
För att medfinansiera arrangemanget beslöt regionutvecklingsnämnden avsätta 1 650 000 kr.
RESURSER TILL INNOVATIONER OCH PRODUKTUTVECKLING
Västra Götalandsregionen har under de senaste årens successivt ökat insatserna för att stimulera innovationer och nyföretagande. År 2002 drogs större delen av NUTEK:S medel för såddfinansiering in. Detta innebar en allvarlig försämring av möjligheterna att finansiera uppstart av företag i anslutning till inkubatorerna. Regionen kunde dock kompensera en del genom att göra omprioriteringar i det statliga företagsstödet.
Såddfinansieringen är en satsning på finansiering av utvecklingsinsatser i tidiga företagsskeden bland nya teknik- och kunskapsbaserade företag. Under de senaste åren har exempelvis de offentliga medel som satsats på groddföretag vid Chalmers Innovation genererat mer än tio gånger så mycket privat riskkapital.
Ansökningarna för 2005 överstiger den ram som angetts i budget samtidigt som behovet av de övriga företagsstöden, inte minst ”konsultcheckar” och investeringsbidrag blivit ett viktigt inslag utveckla de mindre företagen.
För att täcka behovet avsatte regionutvecklingsnämnden ytterligare 7 Mkr till företagsstöd under 2005.

DESIGN MED OMTANKE I MARKS KOMMUN
Regionutvecklingsnämnden fattade våren 2005 ett principbeslut om att delta i projektet ”Design med omtanke”. Det bestod av fem delområden var av ett var att utveckla kommuner enligt koncepten Design med omtanke”.
Marks kommun har nu anmält intresse att genomföra ett pilotprojekt i syfte att utveckla metodiken för hållbar utveckling av en ort. Kommunen vill ta fram en utvecklingsplan för Rydal så att erfarenheterna från det arbetet kan användas vid planering av kommunens övriga delar.
Regionutvecklingsnämnden beslöt avsätta 450 000 kr som medfinansiär av pilotprojektet.

Kontaktperson: Ytterligare information: Ordf Kent johansson (c), 0705-37 03 40, 1:e vice ordförande Henrik Ripa (m), 0302-52 11 13, 2:e vice ordförande Birgitta Johansson (s), 0705-37 11 69, eller regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter, 0708-63 07 32