Västra Götalandsregionen

Regionutvecklingsnämndens sammanträde 21 mars 2006

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 14:35 CET


FÄLTTEST ÖPPNAR FÖR MINDRE FÖRETAG
En tillförlitlig och vetenskapligt förankrad metodik för planering, genomförande och återrapportering vid utvärdering av produkter och produktkoncept inom vård och omsorg är främsta målsättningen med Högskolan Västs projekt Fälttest.
Fälttest innebär att produkter och system kan prövas kliniskt ute på vårdcentraler eller liknande inrättningar för att bli ett stöd i produktutvecklingen men också ett redskap för att underlätta vårdens köp av produkter.
Högskolan Väst ska initialt utarbeta en metodhandbok, i samverkan med forskare, utvecklande företag och företrädare för vård och omsorg. Därefter ska metod och process testas vid fältteststationer. Därigenom öppnas möjlighet för fler företag, fram för allt små och medelstora, att komma åt kunskap kring kundens behov. Denna kunskap har tidigare endast mycket stora företag kunnat skaffa sig genom att bekosta och genomföra egna tester.
Regionutvecklingsnämnden medfinansierar projektet, som ska vara genomfört tills utgången av 2007 med två miljoner kronor.


PROJEKT FÖR ATT UTVECKLA ETT HÅLLBART KUSTFISKE
Ett långsiktigt hållbart kustfiske är målsättningen med projektet Samförvaltning av yrkesfisket i Norra Bohuslän. Fiskeriverket har, på regeringens uppdrag, utsett sex pilotprojekt varav samförvaltningsområdet längs Tanums och Strömstads kustvatten är ett.
Projektet syftar bland annat till att öka kunskapen och förståelsen, skapa trovärdighet och öppna för en konstruktiv dialog. Det ska ske genom framtagandet av en vision, utbildning i marinbiologi, utveckling av fångstredskapen samt produktion av ett anpassat, digitalt sjökort för området.
Regionutvecklingsnämnden avsätter 800 000 kronor för att medfinansiera projektet som beräknas kosta totalt 3 mkr.

FORTSATT SATSNING PÅ BIOMEDICINSK UTVECKLING
Långsiktigt och hållbar tillväxt, byggd på internationellt konkurrenskraftig forskning och företagande, inom det biomedicinska området är syftet med ”Biomedicinsk Utveckling i Västsverige 2006”. Projektet, som utsetts som en av fem vinnare i VINNOVA:s Vinnväxt-program, är indelat i fem delprocesser: Utveckla och förstärka behovsmotiverad forskning och utveckling inom två internationella stykeområden, attrahera kvalificerad arbetskraft, utbilda framtidens ledare för avancerad affärsutveckling inom biomedicin , förstärka och utveckla infrastrukturen för kommersialisering samt uppföljning och forskning inom innovationssystemet. VINNOVA stödjer projektet med 6 mkr per år under förutsättning av övriga aktörer bidrar med motsvarande summa. Regionutvecklingsnämnden beslöt att för sin del i projektet avsätta 3 mkr. Det är andra året som medverkar med finansiering av projketet.

TELEMATIK SÄTTER VÄSTSVERIGE PÅ KARTAN
Västsverige ska etableras som en globalt ledande region inom telematik. Det är syftet med Telematics Valley – ett initiativ från den privata sektorn med målsättning att förbättra de västsvenska förutsättningarna samt att skapa bättre affärsmöjligheter. Under 2006 ska projektet koncentrera sig på att ge den forsknings- och utvecklingsorienterade industrin en starkare inriktning. En rad aktiviteter och work shops är planerade.
Regionutvecklingsnämnden medfinansierar projektet med 400 000 kr.

TEKNISK TEXTIL SKA UTVECKLAS
Sweden Technical Textile är en förening som ska göra Västra Götaland till en internationellt ledande region när det gäller utbildning, forskning, utveckling och avancerad produktion av teknisk textil. Under 2006 ska föreningen etableras som en drivande kraft för utveckling av teknisk textil. En plattform för internationell marknadsföring ska skapas och ett antal seminarium och utvecklingsprojekt påbörjas.
Regionutvecklingsnämnden medfinansierar projektet med drygt 372 000 kronor. Övrig finansiering kommer från Kommunalförbundet Sjuhärad samt näringslivet.

TROLLHÄTTAN TALKS LYFTER FRAMTIDSFRÅGORNA
Den digitala tekniken har för alltid förändrat förutsättningarna för att visa rörliga bilder. Om detta och om de stora möjligheter och utmaningar det innebär ska det första Trollhättan Talks handla. Film i Väst kommer att samla en lång rad internationella experter för att diskutera de senaste rönen kring bland annat distributionsfrågor, nedladdning och rörliga bilder i mobilen.
Regionutvecklingsnämnden stödjer det årligt återkommande arrangemanget med 550 000 kr.

UTBILDNING I INNOVATIONSTEKNIK
Centrum för entreprenörskap i Lidköping (CIEL) ska vara en övergripande plattform för utveckling av såväl blivande eller existerande företag samt dess medarbetare inom områdena teknik, affärer, internationalisering, kluster/närverk samt nyföretagande och entreprenörskap.
Lidköpings kommun har nu tillsammans med Svensk Uppfinnarförening vidareutvecklat en utbildning inom innovationsteknik. Utbildningen är öppen för uppfinnare och produktutvecklare. Grundtesen är att individers och företags förmåga till förnyelse och förändring är grundläggande för att behålla konkurrenskraft och att det därmed är viktigt att tillvarata drivkraften hos dessa. Samarbete kring projektet finns även med Chalmers, Linköpings Universitet samt Exportrådet.
Regionutvecklingsnämnden avsätter 1 775 000 kr till medfinansiering av projektet.

UTBILDNINGSINSATSER INOM SOCIAL EKONOMI
Regionutvecklingsnämnden avsätter en miljon kronor för utbildnings- och informationsinsatser för genomförande av det handlingsprogram som antogs 2005. I programmet föreslås att uppdrag årligen ska ges till de fyra länskooperativa utvecklingscentra som finns i regionen så att målen kan uppnås. Dessa centra har även viktiga funktioner i arbetet med att förbättra kapitalförsörjningen. Särskilda insatser för att stödja sådana projekt kommer att presenteras senare under året.
Kontaktperson: Ytterligare information: Ordf Kent johansson (c), 0705-37 03 40, 1:e vice ordförande Henrik Ripa (m), 0302-52 11 13, 2:e vice ordförande Birgitta Johansson (s), 0705-37 11 69, eller regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter, 0708-63 07 32