Västra Götalandsregionen

Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 2 februari

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:35 CET

Kraftfull regional satsning på FoU (FoU för Tillväxt i Västra Götaland 2007)
Det finns mycket starka forsknings- och utvecklingsmiljöer i Västra Götaland och genom ett utökat samarbete mellan dessa kan forskning och utveckling i regionen bli ännu effektivare, spela en tydligare roll i europeiska partnerskap och attrahera en större del av de nationella och internationella resurserna för FoU. Under hösten har en kartläggning av forsknings- och utvecklingskompetensen i regionen gjorts i nära samarbete med universiteten, högskolorna och forskningsinstituten i Västra Götaland. Inom FoU för Tillväxt i Västra Götaland kommer sjukvårdsanknuten FoU ges särskild uppmärksamhet, och åtgärdsförslagen för 2007 omfattar därför delar av branschprogrammet Innovativ Hälso- och sjukvård för Tillväxt. De åtgärder som nu ska göras stämmer väl med och förstärker de nationella strategierna för forsknings- och utvecklingssamarbete. Regionstyrelsen har tidigare avsatt medel till ”FoU för tillväxt i Västra Götaland” och nu beslöt regionutvecklingsnämnden att avsätta ytterligare 15 mkr för genomförandet.

Visualisering- ett styrkeområde i Västra Götaland som skall stärkas ytterligare
Det finns en mängd företag som arbetar med digital visualisering i Västra Götaland och det finns ett intresse från dessa företag att samverka med akademi och samhälle för att utveckla branschen och för att göra visualiseringsteknologin mer känd i den regionala ekonomin. På initiativ av Business Region Göteborg har därför organisationen Center of Visualization Göteborg bildats. Ett samarbete bedrivs idag med t ex Innovatum i Trollhättan med sin kombination av industri och film samt visualiseringsforskning. Samverkan kommer också att inledas med Högskolan i Skövde med deras inriktning mot datorspel och lärande. Inom projektet planeras för 2007 ett antal aktiviteter, bland andra konferensen Visual Forum 2007, riktade seminarier mot exempelvis bygg- och arkitektbranschen samt bildande och stödjande av ett antal temagrupper, så kallade Special Interest Groups. Regionutvecklingsnämnden beslöt att avsätta 450 000 kr till projektet Center of Visualization Göteborg.

Ökat företagande bland kvinnor runt Kattegatt-Skagerrak-området
Det är för få företag i Västra Götaland som drivs av kvinnor. Fasett är ett projekt som vill ta tillvara och utveckla främst kvinnors småföretagarsamverkan runt Kattegatt-Skagerrak-området för att skapa möjligheter till ökad ekonomisk tillväxt. Handeln över havet har hittills dominerats av männen och Fasett vill uppmuntra handel, affärer och samverkan mellan företagare som är kvinnor. Under 2008 kommer projektets fjärde konferens att äga rum i Norge. Regionen har tidigare bidragit till finansieringen av projektet och beslöt nu avsätta ytterligare 362 280 kr av regionala utvecklingsmedel för medfinansiering av projektet.

Gunnebo Slott och Trädgårdar fortsätter att utveckla sin verksamhet
Gunnebo Slott och Trädgårdar har befunnit sig i ständig utveckling under den senaste tioårsperioden. Målsättningen har varit att genom restaurering och återuppbyggnad bevara 1700-talsanläggningen och skapa nya möjligheter för utökade publika verksamheter. Fokus för det fortsatta arbetet på Gunnebo kommer att ligga på att utveckla samarbeten med andra verksamheter, föreningar och organisationer i regionen och utomlands. Gunnebo ska också under året utöka marknadsföringen både nationellt och internationellt samt vidareutveckla verksamheten för att bli tillgängligare och nå nya besöksgrupper. Regionutvecklingsnämnden har tidigare bidragit till medfinansiering av Gunnebo Slott och Trädgårdar och beslöt nu att avsätta ytterligare 250 000 kr till projektet. Även miljönämnden beslutade under fredagen att avsätta 250 000 kr till medfinansiering.

Södra Råda gamla kyrkplats- en viktig nod för kulturturism
Arbetet med att rekonstruera den gamla träkyrkan i Råda fortsätter och regionutvecklingsnämnden som tidigare bidragit till medfinansieringen beslöt avsätta ytterligare 1 mkr. Projektet har som mål att bl.a. att sprida kunskap om arkeologi, medeltida byggteknik och måleri samt skapa förutsättningar för en långsiktig verksamhet som ökar intresset och engagemanget för kulturarvet och som kan göra Södra Råda till en viktig nod för kulturturism.

CINE REGIO skapar förutsättningar för Europeisk film
Cine Regio är ett ledande nätverk för regionala filmfonder i Europa där Film i Väst håller i ordförandeposten. Nätverket arbetar för att vara en naturlig remissinstans för EU-kommissionen, en erkänd samtalspartner i filmkulturella frågor på EU-nivån och aktivt bidra till ett ökat antal europeiska samproduktioner på det audiovisuella området. Genom ett kansli som ska förläggas till Göteborg vill man öka förutsättningarna för Cine Regio att växa i storlek genom att på ett effektivt sätt samordna verksamheten, organisera utbyten och skapa förutsättningar för samproduktioner på ett effektivt sätt. Regionutvecklingsnämnden har tidigare bidragit till medfinansiering för projektet och beslöt nu att avsätta ytterligare 1.5 mkr.

Databas skall möjliggöra förbättrad service till människor med funktionshinder
Drygt en kvarts miljon människor i Västra Götaland har ett varaktigt funktionshinder och av dessa är 180 000 i yrkesverksam ålder. Det finns en stor outnyttjad potential för offentliga verksamheter och näringslivet att förbättra servicen till dessa grupper. Därför har under de senaste åren ett omfattande arbete lagts ner i Västra Götaland på att utveckla kriterier och metoder för att tillhandahålla tillförlitlig information om tillgängligheten via en databas. Arbetet har växt fram genom samverkan mellan Västsvenska Turistrådet, ett flertal kommuner, den samlade handikapprörelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionens handikappkommitté. Syftet med tillgänglighetsdatabasen är att skapa en infrastruktur för tillgänglighet till och information om verksamheter som allmänheter besöker. Målet är att besökare med funktionshinder ska kunna få god och säker information om tillgänglighet i kommunala verksamheter. Regionutvecklingsnämnden har tidigare bidragit till medfinansiering för projektet och beslöt nu att avsätta ytterligare 1 mkr.
Tilläggsyrkande inlämnades av moderaterna.Kontaktperson: Kent Johansson (c) Ordf 0705 - 37 03 40, Bertil Törsäter regionutvecklingsdirektör 0708-63 07 32