Statistiska centralbyrån, SCB

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2008: Fler äldre jobbar längre

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 09:39 CET

Andelen 65-74-åringar i befolkningen som var sysselsatta har ökat från 9 till 12 procent från år 2004 till 2008. Sammanlagt var 106 000 av 847 000 personer i åldern 65-74 år sysselsatta år 2008.

Sedan år 2001 har en lagändring gett arbetstagare rätt att vara kvar i anställningen upp till 67 års ålder. Antalet sysselsatta 65-67-åringar har fram till och med år 2008 nästan fördubblats jämfört med 2004.

Andelen förvärvsarbetande bland äldre speglas också i lönesummestatistiken för de anställda. Den visar en ökning av lönesummorna för åldersgruppen 65-67 år med 25 procent och nästan 20 procent för åldersgruppen 65-74 år.

I november 2008 var totalt 4 418 000 personer sysselsatta, vilket var en ökning med 16 500 (0,4 procent) jämfört med 2007. Sysselsättningsutvecklingen mellan 2007 och 2008 visar på en avmattning jämfört med utvecklingen åren 2005/2006 och 2006/2007.

Utvecklingen av antalet förvärvsarbetande 1985-2008
För tabell, se; http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283728.aspx

Den totala lönesumman uppgår totalt till 1 232 miljarder vilket är en ökning jämfört med 2007 med 6 procent. Den procentuella lönesummeutvecklingen, till skillnad från sysselsättningsstatistiken, har de tre senaste åren legat mellan fem och sju procent.

Positiv utveckling av antalet företagare

Av den totala ökningen på 16 500 sysselsatta under 2008 så svarade de egna företagarna för nästan 55 procent av ökningen. Delägare i fåmansaktiebolag och anställda stod för vardera drygt 20 procent av ökningen. Sammantaget svarade således sysselsatta med företagareanknytning som huvudsysselsättning för ca 75 procent av den totala ökningen. Dessa nya företagare är summan av de som gått från anställning till företagande och de som gått från att vara ej sysselsatt till sysselsättning som företagare.

Minskad sysselsättning i 170 kommuner

Av Sveriges 290 kommuner uppvisar 170 kommuner minskade antalet sysselsatta under 2008 och 120 kommuner uppvisade en positiv eller oförändrad utveckling. De tre storstadskommunerna hade tillsammans en sysselsättningsökning med 12 800 individer vilket utgjorde nästan 80 procent av ökningen i riket.

Alla kommuner uppvisar en positiv utveckling av lönesummorna och storstadskommunerna stod för ca 25 procent av ökningen i kronor.

Över 70 procent av de sysselsatta inom näringslivet

Antalet sysselsatta inom näringslivet fortsatte att öka under 2008. Totalt fanns det 3 134 000  sysselsatta inom näringslivet och 1 284 000 sysselsatta inom offentlig förvaltning och service.

Av de 1 232 miljarder i utbetalde lönesummor svarade näringslivet för 72 procent och offentlig förvaltning för 28 procent.

Definitioner och förklaringar

Att lönesummans tillväxt är större än sysselsättningstillväxten beror bl.a. på löneökningar under året och förändringar i arbetstid. En skillnad mellan undersökningarna är att kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik, LSUM, mäter lönesumman för enbart de anställdas arbete under ett år medan registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, mäter sysselsättningen för både anställda och egna företagare i november.

Publikation

En mer utförlig redovisning av dessa undersökningar publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-12-14 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 67 51

 

Förfrågningar

Jan Andersson
Tfn 019-17 65 15
E-post jan.andersson@scb.se
Staffan Brantingson
Tfn 019-17 64 18
E-post staffan brantingson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.