Statistiska centralbyrån, SCB

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2011: Fler män än kvinnor i bemanningsbranschen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 09:43 CET

Sysselsättningen i bemanningsbranschen ökade med 14 procent under 2011. Nästan 60 000 individer förvärvsarbetande där och lönesumman ökade med 33 procent.

Av de förvärvsarbetande i bemanningsbranschen var 59 procent män och 41 procent kvinnor. I början av 2000-talet var fördelningen nästan det omvända. Mellan 2010 och 2011 ökade männens lönesumma med 37 procent i denna bransch mot kvinnornas 28 procent.

Lönesumman och antalet förvärvsarbetande ökade

Lönesumman uppgick till totalt 1 348 miljarder kronor 2011, vilket var en ökning med 5,8 procent i löpnade priser jämfört med föregående år. För kvinnorna ökade lönesumman med 5,4 procent och för männen med 6,0 procent.

Under 2011 ökade sysselsättningen i åldersgruppen 20-64 år med 1,6 procent  och antalet förvärvsarbetande var 4 239 000. Av samtliga förvärvsarbetande utgjorde kvinnorna 48 procent och männen 52 procent.

Vård och omsorg och Tillverkning var de största branscherna

I alla län med undantag av Stockholms län var Vård och omsorg eller Tillverkning och utvinning de största branscherna. I Stockholms län var Företagstjänster den största branschgruppen där 15,6 procent förvärvsarbetade. I Övriga län förvärvsarbetande mellan 16 och 24 procent inom Vård och omsorg eller Tillverkning och utvinning.

769 miljarder kronor eller 57 procent av den totala lönesumman intjänades vid arbetsställen belägna i något av de tre storstadslänen. Lönesumman för arbetsställen i Stockholms län svarade för 28 procent av den totala lönesumman. Samtliga län uppvisade en positiv utveckling 2011. Störst ökning hade Uppsala län som ökade med 7,4 procent i löpande priser.

Männens förvärvsintensitet högre i alla åldersgrupper

I samtliga åldersgrupper var andelen förvärvsarbetande män högre än andelen kvinnor. År 2011 var skillnaderna störst i de yngsta och äldsta åldersgrupperna, runt fem procentenheter. Minst var skillnaden i gruppen 50-54 år, där var skillnaden 1,5 procentenheter.

Förvärvsintensitet efter ålder 2011

Kvinnorna hade en lägre lönesumma än männen inom samtliga åldersgrupper. Högst andel av lönesumman hade kvinnorna i åldersgruppen 55-59 och 60-64 år där de utgjorde 44 procent mot männens 56 procent. Lägst andel hade kvinnor i åldrarna 30-34 och 35-39 år där de utgjorde 40 procent av lönesumman.

Definitioner och förklaringar

En skillnad mellan undersökningarna är att kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik, LSUM, mäter lönesumman för enbart de anställdas arbete under ett år medan registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, mäter sysselsättningen för både anställda och egna företagare i november.

Publikation

En mer utförlig redovisning av dessa undersökningar publiceras i Statistiska meddelanden:

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats, www.scb.se/RAMS och www.scb.se/LSUM.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-12-10 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 67 51

Förfrågningar

Maria Håkansson
Tfn 019-17 66 82
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Frida Wahlström
Tfn 019-17 64 88
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.