Rikspolisstyrelsen

Regler för demonstrationsrätten

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:28 CEST

Lördagen den 29 oktober 2005 har Nationalsocialistisk front NSF, Vänsterns kommunistiska ungdom och Vänsterns studentförbund sökt tillstånd för att demonstrera i centrala Linköping.

Polismyndigheten i Östergötlands län har beviljat dem tillstånd för detta.

Polisen vill i samband med den här demonstrationen passa på att öka kunskapen kring reglerna om demonstrationsrätten.

Fråga: Får vem som helst demonstrera?
Svar: Ja

Fråga: Vem bestämmer vad en demonstration får handla om?
Svar: Den som demonstrerar. Detta är grundbulten i den svenska lagstiftningen. Arrangören kan aldrig åläggas att inför Polisen redogöra för själva innehållet i sammankomsten.

Fråga: Kan polisen avslå en ansökan om att få demonstrera?
Svar: Ja, men i praktiken endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hänsyn till trafiken.

Fråga: Får man göra vad som helst när man demonstrerar?
Svar: Nej, naturligtvis inte. Det som är förbjudet i vanliga fall, är som regel förbjudet även när det sker vid en demonstration. En demonstrant som krossar en ruta under en demonstration rapporteras för detta. Likaså gör sig en demonstrant skyldig till brott om han sätter sig mitt i gatan och på så sätt hindrar trafiken att komma fram. I sistnämnda fall ligger det dock i lagstiftningens anda att Polisen agerar med viss försiktighet.

Ett tredje exempel är att en mötestalare gör sådana uttalanden att de kan bedömas som hets mot folkgrupp.

Att enskilda deltagare i en demonstration gör sig skyldiga till brott gör inte att demonstrationen som sådan blir olaglig.

Fråga: Är det förbjudet att bära s.k. politiska uniformer?
Svar: Nej, denna lag upphävdes den 1 juli 2002. Den som bär vissa märken på klädseln, t.ex. med anknytning till nazismen, kan dock göra sig skyldig till hets mot folkgrupp om detta sker bland andra människor på allmän plats.

Fråga: Krävs det tillstånd för att demonstrera?
Svar: Ja, om demonstrationen skall genom föras på en offentlig plats. Genom tillståndet får Polisen möjlighet att göra en förhandsprövning från ordningssynpunkt. Detta underlättar för såväl Polisen som anordnaren och allmänheten. Polisen får vägra tillstånd till en demonstration endast om det är nödvändigt med hänsyn till allmän ordning och säkerhet.

Fråga: Vad händer om man inte har tillstånd?
Svar: Det är straffbart att anordna en demonstration utan att ha tillstånd. Det är dock endast anordnaren, om en sådan finns, som kan straffas.
Att tillstånd inte finns gör inte demonstrationen olaglig och medför inte heller att Polisen kan avbryta den. Här kan en parallell dras med skyldigheten att ha bilbältet på när man kör bil. Den som kör bil utan bälte kan som bekant straffas för detta. Däremot kan inte Polisen hindra föraren att köra bil och än mindre ta bilen från honom. Det har aldrig varit aktuellt att i rättsstaten Sverige hindra en demonstrant från att demonstrera endast av det skälet att han saknar tillstånd.

Fråga: Kan Polisen avbryta en demonstration för vilken tillstånd inte sökts?
Svar: Ja, men i praktiken endast om det uppkommer svårare oordning eller om den medför avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken. Polisen är skyldig att pröva mindre ingripande åtgärder innan frågan om att avbyta demonstrationen övervägs. Samma regler gäller för övrigt beträffande en demonstration som har tillstånd.

Fråga: Är det möjligt för Polisen att hänvisa en demonstration till en viss plats eller att stänga av en plats?
Svar: Ja, men för detta krävs en inträffad eller befarad allvarlig störning av den allmänna ordningen och säkerheten samt att åtgärden står i proportion till störningen.

Fråga: Hur länge har dessa regler funnits i Sverige?
Svar: Regler med i huvudsak samma innebörd har funnits i svensk lag under åtminstone de senaste 50 åren.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Polismästare Stefan Mann, chefen för Ordningsavdelning, 013-24 15 35