Finansdepartementet

Reglerna för hissbidrag klara

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 14:26 CEST

Idag utfärdade regeringen en förordning med villkor för att stöd till nyinstallation av hissar skall kunna lämnas, liksom information om storleken på bidraget.

Syftet med hissbidraget är främst att stimulera hissinstallation i befintliga flerfamiljshus och därmed öka tillgängligheten. Både Boverket och Socialstyrelsen har tidigare pekat på behovet av ökad tillgänglighet så att äldre och rörelsehindrade kan bo kvar längre i sin bostad.

Bidrag kan lämnas till installation av hissar som påbörjas under perioden den 15 april 31 december 2004. Bidraget är rambegränsat till 30 miljoner kronor.

Bidrag kan lämnas för installation av hiss eller annan lyftanordning i flerbostadshus i samband med underhåll, om-, till- eller påbyggnad av hus som har minst tre våningar när bidraget betalas ut.

Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar en fjärdedel av kostnaden för installationen, dock högst med 250 000 kronor.

Förutsättningar för bidraget är bland annat att de åtgärder som genomförs är berättigade till stöd enligt förordningen om statlig bostadsbyggnadssubvention (SFS 1992:986), att andra nödvändiga åtgärder för att förbättra tillgängligheten genomförs samt att projekten färdigställs inom två år från påbörjandet.

Ansökningar görs av husägaren till länsstyrelsen i det län fastigheten ligger. Bidraget betalas ut av Boverket som också får meddela föreskrifter om förfarandet i ansökningsärendet.


Kontakt:
Martina Engberg
Politiskt sakkunnig
08- 405 16 34
070- 303 16 34