AFA Försäkring

Rehabilitering vid nackbesvär

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:30 CET

Martin Björklund, Högskolan i Gävle, har beviljats 1 722 581 kr från AFA Försäkring. Han ska studera vilka som är de bästa rehabiliteringsmetoderna för kvinnor med långvariga nackbesvär.

Kvinnor i vårdyrken drabbas ofta av muskuloskeletala besvär. Martin Björklund och hans medarbetare ska följa 140 landstingsanställda kvinnor i Västerbotten som får genomgå olika typer av rehabilitering.

Studien ska bland annat utvärdera rehabiliteringsinsatser som baseras på funktionstest och andra standardiserade test. Målet är att få effektivare rehabilitering och bättre kunskap om hur man hos den enskilde personen kan bedöma vilken behandlingsmetod som kommer att ge bäst effekt.

Studien förväntas också ge svar på om biokemiska analysmetoder kan användas för att särskilja personer som har nackbesvär, är besvärsfria och de som har generaliserade smärttillstånd. Denna kunskap skulle vara av stort värde för att kunna ställa bättre diagnoser och för att avgöra vårdbehovet

Projektet förväntas också ge viktig information om när åtgärder på arbetsplatsen behövs som en del i rehabiliteringsprocessen, så att inte besvären återkommer på grund av brister i arbetsmiljön.  

För ytterligare information kontakta:
Martin Björklund, leg.sjukgymnast, forskare, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle,
070-4790430, martin.bjorklund@hig.se
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 4925, Barbro.jacobsson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se