Rejlers

REJLERKONCERNEN AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:51 CEST

Första kvartalet

* Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4)

* Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen uppgick till 11,6 procent (8,3)

* Resultatet efter skatt ökade med 6,1 mkr till 10,9 mkr (4,8)

* Resultat per aktie ökade med 92 procent till 5,10 kr (2,65)


Kommentar av VD och koncernchef Peter Rejler

Rejlers inleder 2006 med sitt bästa kvartal hittills. Genom de senaste årens expan-sion såväl organiskt som genom förvärv har vi flyttat fram våra positioner och förbätt-rat lönsamheten.

Detta och att det starka orderläget i såväl Sverige som Finland ser ut att hålla i sig under hela 2006 talar för en fortsatt stark utveckling under året.

Vår målsättning är att vi senast 2010 ska vara minst 1000 medarbetare och omsätta 1 miljard med bibehållen lönsamhet. Vi har kommit en bra bit på vägen och är i dag närmare 700 medarbetare som tillsammans skapar förutsättningarna för att nå målet.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Under första kvartalet ökade omsättningen med 65 procent till 135,7 mkr (82,4). Av ökningen är 27 mkr hänförligt till förvärvet av Rejlers Invest Oy och 26 mkr till den svenska verksamheten. Rörelse-marginalen blev 11,6 procent (8,3) och rörelseresultatet uppgick till 15,8 mkr (6,8). Resultatförbättring-en jämfört med föregående år beror på tillväxt och en förbättrad debiteringsgrad samt att det är fler dagar än föregående år.
Debiteringsgraden för januari-mars blev 75 procent jämfört med 71 procent föregående år.
Resultatet efter finansnetto blev 15,6 mkr (6,8) och resultatet efter skatt uppgick till 10,9 mkr (4,8).
Finansiella intäkter uppgick till 0,1 mkr (0,1) och finansiella kostnader uppgick till -0,3 mkr (-0,1).


RESULTAT PER AKTIE
Resultatet per aktie blev 5,10 kr (2,65).
Eget kapital per aktie uppgick till 59,83 kr jämfört med 54,73 vid årsskiftet. Beloppen är före föreslagen utdelning.


INVESTERINGAR
Investeringar i inventarier uppgick till 3,3 mkr (1,8) och investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 mkr (1,2). Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till 0 mkr (0,7).


KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från löpande verksamhet blev 5,9 mkr (5,3). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,7 mkr jämfört med 12,2 mkr vid årsskiftet, exklusive outnyttjad checkkredit. Räntebärande skulder minskade med 6,0 mkr och var vid periodens slut 17,6 mkr (23,5 vid årsskiftet).
Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 50,6 procent jämfört med 47,0 procent vid årsskiftet.

PERSONAL
Antal årsanställda vid periodens utgång uppgick till 649. Det är en ökning med 67 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 2 procent jämfört med årsskiftet.

MODERBOLAGET
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under perioden till 0,5 mkr (0,4) och resultatet före skatt uppgick till 1,8 mkr (-0,2).

REJLERS-AKTIEN
Aktiekursen för Rejlers B var 167,50 kr per aktie vid periodens slut, en uppgång med 37 procent se-dan årsskiftet. Den 26 april 2006 var aktiekursen för Rejlers B 190 kr per aktie. Totalt antal aktier upp-går till 2 135 951 aktier fördelade på 261 000 aktier av serie A och 1 874 951 aktier av serie B. Styrelsen har föreslagit att på bolagsstämman den 27 april 2006 besluta om en aktiesplit 5:1 som in-nebär att varje aktie delas i fem aktier. Avstämningsdag hos VPC för genomförandet skall vara den 26 maj 2006 och första dagen för handel med splittad aktie kommer att vara den 23 maj 2006. Efter genomförd aktieuppdelning kommer bolaget att ha 10 679 755 aktier fördelat på 1 305 000 aktier av serie A och 9 374 755 aktier av serie B.

MARKNADEN
Det starka orderläget i teknikkonsultbranschen håller i sig under 2006 såväl i Sverige som i Finland. Investeringar i vägar, järnvägar, telekom och byggnation sker nu i ökande grad, vilket är en bekräftel-se på en pågående stabil högkonjunktur. Rejlers projekterar kraft, belysning, automation, tele och signalsystem inom dessa områden och vinner terräng på marknaden. Investeringstakten inom indu-strin har också ökat väsentligt. Efterfrågan inom elkraftområdet är oförändrat god.

Nedan följer några exempel på uppdrag som Rejlers erhöll under första kvartalet.

Rejlers har fått i uppdrag att i östra banregionen inventera och statusbestämma samtliga 50Hz trans-formatorer (ca 1400) samt att ta fram planer för utbyte av dessa. I östra banregionen ska Rejlers även projektera två nya detektorstationer. Detektorerna är av en ny modell och uppdraget avser pilotan-läggningar.

Rejlers leder ett projekt för produktutveckling av en helt ny kommunikationsenhet för tåg. The Mobile Communication Gateway kommer att vara en gemensam plattform för tåg att kommunicera med om-världen. Design och test kommer att utföras av en samarbetspartner i Indien och produktionsanpass-ning och produktion kommer att ske i Sverige.

Rejlers har fått i uppdrag att utföra fältdokumentation av motordrifter och instrumentkretsar för två nya pannor som Babcock & Wilcox Völund levererar till Tekniska Verken i Linköping.

UTSIKTER 2006
Det har varit en bra inledning på året och Rejlers ser positivt på marknadsutvecklingen 2006.
Rejlers avser att fortsätta öka sina marknadsandelar genom organisk tillväxt, förvärv och nyetable-ringar.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapportering. Koncernens finansiella rapportering sker från och med 2005 enligt den internationella redovisningsstandarden, IFRS.

Stockholm den 27 april 2006
Rejlerkoncernen AB

Peter Rejler
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se Kjell Sandin, Ekonomichef, tel. 070-399 10 64, kjell.sandin@rejlers.se

REJLERKONCERNEN AB (publ)
Box 49061
100 28 Stockholm
Besöksadress: Industrigatan 2A
Tel 08-692 10 00, Fax 08-654 33 39
www.rejlers.se

Datum för ekonomiska rapporter
Delårsrapport Q2 2006: 17 augusti
Delårsrapport Q3 2006: 2 november
Bokslutskommuniké 2006: 22 februari 2007
Rejlers är en nordisk kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjäns-ter AB, Rejlers Invest OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB, ista Sverige AB (under namnändring) samt in-tressebolaget Mirakelbolaget HB. Rejlers aktie är noterad på NGM Equity.

(För fullständig rapport se bifogad fil)


Rejlers är en fristående kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB samt intressebolagen Mirakelbolaget HB och Rejlers Invest OY. Rejlers är noterat på NGM Equity.