Rejlers

Rejlers delårsrapport januari - juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 16:26 CEST

Anpassning till svag industrikonjunktur

Första halvåret
Omsättningen ökade med 1 procent till 405,3 mkr (400,3)
Rörelseresultatet blev 25,6 mkr (54,2)
Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 procent (13,5)
Resultat efter skatt blev 18,3 mkr (38,8)
Resultat per aktie blev 1,69 kr (3,59)

Andra kvartalet
Omsättningen minskade med 5 procent till 195,3 mkr (205,4)
Rörelseresultatet blev 7,1 mkr (23,8)
Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 procent (11,6)
Resultat efter skatt blev 4,8 mkr (17,3)
Resultat per aktie blev 0,44 kr (1,60)

Kommentar av VD och koncernchef Peter Rejler
Industrikonjunkturen har ytterligare försvagats under kvartalet, vilket resulterat i lägre beläggning för Rejlers industrisegment. I Finland sker en anpassning till orderläget genom tillfälliga permitteringar. Det sämre resultatet i Sverige beror framförallt på minskad efterfrågan för industriuppdrag i norra Sverige där vi anpassar oss efter marknaden.

Uppdrag inom samhällsbyggnad dominerar den svenska verksamheten och ökar i omfattning i Finland. Energi- och Infrastrukturuppdrag ger en stabil basbeläggning då efterfrågan inom dessa segment är fortsatt god. Beläggningen inom Bygg och Fastighet är tillfredställande tack vare uppdrag inom offentlig byggnation medan privat byggnadsverksamhet minskar i takt med fallande fastighetspriser.

Vi arbetar målmedvetet vidare med utbildningsinsatser som skall stärka företagets effektivitet och marknadskraft. Omplacering av industriingenjörer till projekt inom samhällsbyggnad ingår i vår strategi liksom allmän kostnadsreducering.

Under kvartalet har Rejlers norska verksamhet erhållit två betydelsefulla order, dels ett underhållskontrakt för Nokia Siemens och dels ett energimätningsuppdrag för Vattenfall i Norge. I Finland fick vi uppdraget att projektera och leverera all elteknik och automation till en ny ångpanneanläggning i Tantunmaa i Estland.

Rejlers finansiella ställning är god och vi har beredskap för fortsatt anpassning till konjunkturen.
Vårt tillväxtmål kvarstår. Vi förstärker oss genom att rekrytera en ny CFO till koncernen med tillträde den 17 augusti 2009.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Kjell Sandin, Ekonomidirektör, tel. 070-399 10 64, e-post: kjell.sandin@rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på Nasdaq OMX, Nordiska listan.