Rejlers

REJLERS KALLAR TILL BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 10:27 CET

Aktieägarna i Rejlerkoncernen AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2006 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Industrigatan 2A i Stockholm. Registrering av aktieägare sker från klockan 15.30.


Anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är registrerad i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2006. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") genom t ex banks notariatavdelning eller hos fondkommissionär måste före den 21 april 2006 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos sin förvaltare för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 april 2006. Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast klockan16.00 fredagen den 21 april 2006, antingen på tfn 0470-70 43 13, via e-mail Birgitta.Hagersjo@rejlers.se , via anmälan på bolagets hemsida, www.rejlers.se, eller skriftligen till Rejlerkoncernen AB under adress Bolagsstämma Rejlerkoncernen AB (publ) Box 3104 350 43 VÄXJÖ Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2 Val av en eller två justeringsmän
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7 Verkställande direktörens anförande
8 Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2005
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2005
9 Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11 Information om föreslagna nya styrelseledamöters uppdrag i andra bolag
12 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13 Förslag till beslut avseende valberedning
14 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
15 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och om aktieuppdelning (split)
16 Förslag till beslut om riktad nyemission
17 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
18 Eventuella övriga ärenden
19 Stämman avslutas.


FÖRSLAG TILL BESLUT

Aktieägare som representerar mer än 60 % av rösterna i bolaget har underrättat styrelsen om att man avser framföra följande förslag till beslut:
Punkt 10 Arvoden åt styrelsen och revisorerna
Arvode till styrelseledamöterna om 225 000 kronor att fördelas mellan de av bolagsstämman valda externa styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande, samt sedvanlig kostnadsersättning. Arvode till revisorerna i löpande räkning samt med sedvanlig kostnadsersättning.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Omval av nuvarande styrelseledamöterna Lars V Kylberg, Åsa Landén Ericsson, Jan Rejler, Peter Rejler, Lauri Valkonen och Olof G Wikström. Lars V Kylberg föreslås att väljas till styrelsens ordförande.

Styrelsens och verkställande direktörens förslag till beslut:
Punkt 8b) Vinstdisposition
Av bolagets vinst kronor 20 526 000 föreslås kronor 10 679 755 utdelas till aktieägarna, innebärande att utdelning lämnas med 5 kronor per aktie med föreslagen avstämningsdag den 3 maj 2006 och med utbetalningsdag den 8 maj 2006.

Punkt 9 Antal styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 13 Förslag till beslut om valberedning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättningar inför kommande bolagsstämmor.
Styrelsen förslag är enligt följande:

1. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets VD eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen.

2. Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

3. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

4. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

5. Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna i punkt 2.

Punkt 14 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, främst i syfte att anpassa den till den nya aktiebolagslagen. Utöver redaktionella ändringar och ändringar som föranleds av den nya lagen föreslår styrelsen införande av en konverteringsrätt, vilket skapar möjlighet att konvertera aktier av serie A till aktier av serie B.

Punkt 15 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och om aktieuppdelning (split) Styrelsen föreslår, som en förutsättning för beslut om aktiedelning, att bolagsordningen ändras så att § 5 om antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 aktier och högst 20.000.000 aktier samt att antalet aktier av varje aktieslag som kan utges ändras till högst 3.075.000 aktier av serie A och högst 16.925.000 aktier av serie B.

Styrelsen föreslår att bolagets aktier skall delas så att varje aktie delas i fem aktier samt att avstämningsdag vid VPC för genomförandet skall vara den 25 maj 2006. Efter genomförd aktieuppdelning kommer bolaget att ha 10.679.755 aktier fördelat på 1.305.000 aktier av serie A och 9.374.755 aktier av serie B.

Punkt 16 Förslag till beslut om riktad nyemission
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall ökas med 142.040 kronor genom emission av 71.020 aktier av serie B (efter genomförd split). Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma
Lauri Valkonen med 30.878 aktier genom kvittning av fordran om 821.247 kronor,
Heikki Kilpeläinen med 29.798 aktier genom kvittning av fordran om 792.503 kronor,
Pertti Hirvonen med 7.256 aktier genom kvittning av fordran om 192.993 kronor samt
Jyrki Lepola med 3.088 aktier genom kvittning av fordran om 82.125 kronor.

Värdet av varje aktie är beräknat till 132;98 kronor baserat på genomsnittskursen under februari månad 2006. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2006. Antalet aktier efter nyemissionen kommer att uppgå till 10.750.775. Detta beslut är i enlighet med det avtal som bolagsstämman godkände 2005.
För att beslutet skall kunna godkännas i enlighet med den sk LEO-lagen krävs att 90 procent av närvarande aktier och röster bifaller förslaget.

Punkt 17 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 500.000 aktier (efter genomförd split enligt punkt 15) av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett eller flera tillfällen och aktier ska kunna utges mot kontant betalning, kvittning eller med apportegendom. Vid fullt utnyttjande motsvarar det en utspädning om 4,4 procent.

* * *

Upplysningsvis meddelas att det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB vid den ordinarie bolagsstämman 2003 valdes till bolagets revisor för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämman 2007.Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13-17 ovan hålls tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 10 april 2006. Kopior av dessa handlingar sänds till de aktieägare som begär detta och som uppger namn och adress enligt ovan.

Stockholm 2006 03 23

REJLERKONCERNEN AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:

Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se www.rejlers.seRejlers är en nordisk kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers Invest OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB samt intressebolaget Mirakelbolaget HB. Rejlers aktie är noterad på NGM Equity.


Rejlers är en fristående kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB samt intressebolagen Mirakelbolaget HB och Rejlers Invest OY. Rejlers är noterat på NGM Equity.