Custos AB

Rekommendation från styrelsen för Custos avseende SPX:s erbjudande

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 08:56 CET

SPX Corporation (”SPX”), har via ett pressmeddelande idag tillkännagivit ett uppköpserbjudande
på Aktiebolaget Custos (publ) (”Custos” eller ”Bolaget”) om 78 kr per aktie (”Erbjudandet”).
Custos är moderbolag i en koncern bestående av affärsområdena Johnson Pump Industry,
Johnson Pump Marine och Tigerholm Products.
Styrelsen anser att priset SPX är villiga att erlägga per aktie motsvarar en för aktieägarna
fördelaktig värdering av Bolaget.
Styrelsen i AB Custos rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet.
De största ägarna i Custos har accepterat erbjudandet, förutsatt att ingen annan bjuder högre
enligt villkor som närmare beskrivs nedan.
Utefter vad styrelsen erfar kommer SPX att ytterligare stärka Custos verksamheters varumärken
och produktportfölj och samtidigt konsolidera gemensamma funktioner.
Detta uttalande görs av styrelsen i Custos i enlighet med punkt II.14 i Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (2006-07-01) i syfte att ge styrelsens syn på Erbjudandet samt skälen därtill.

Enligt pressmeddelandet erbjuds aktieägarna i Custos att överlåta sina aktier till SPX för en kontant köpeskilling om 78 kronor per aktie. Enligt pressmeddelandet förväntas acceptfristen löpa mellan den 13 november 2006 och den 1 december 2006.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras i en sådan utsträckning att SPX blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Custos.

Erbjudandepriset motsvarar en premie om 21 procent jämfört med Custos genomsnittsaktiekurs på Stockholmsbörsen om 64,23 kronor under den senaste 3-månadersperioden som avslutades den 7 november 2006 och en premie om 37 procent jämfört med genomsnittsaktiekursen om 57,12 kronor under den senaste 12-månaders-perioden. Jämfört med den senaste betalkursen på Stockholmsbörsen den 7 november 2006, motsvarar erbjudandepriset en premie om 12 procent.

SPX Corporation är en ledande global leverantör av flow technology, test and measurement solutions, thermal equipment and services och industrial products and services. För ytterligare information, besök bolagets hemsida på www.spx.com


Stockholm den 8 november 2006
Aktiebolaget Custos (publ)
Styrelsen

Komplett pressmeddelande bifogas.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Wahlström, styrelseordförande (tel: 08 441 77 20)
Stefan Charette, verkställande direktör samt styrelseledamot (tel: 08 441 77 20, mob: 073 994 7079)