Fondbolagens förening

Rekordår avslutades med stora insättningar i fonder i december

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 17:12 CET

Under fondåret 2009 nettosparades totalt hela 135 miljarder kronor i fonder, vilket är rekord för ett enskilt år. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 112 miljarder under helåret.

För blandfonder och obligationsfonder uppgick nettosparandet till 24 respektive 22 miljarder. Hedgefonder (övriga fonder) hade ett marginellt nettoutflöde medan penningmarknadsfonder hade nettouttag på 23 miljarder kronor.
2009 präglades av en fantastisk återhämtning, såväl vad gäller nettosparandet som värdeutvecklingen i fonder. Aktiefonder uppvisade en genomsnittlig uppgång på drygt 38 procent.

Under december månad nettosparades 36,6 miljarder kronor i fonder. Omkring 30 miljarder utgjordes av de årliga insättningarna till premiepensionen. Exklusive premiepensionsinsättningarna uppgick nettosparandet i december följaktligen till närmare 7 miljarder kronor. Såväl premiepensionsinsättningarna som det övriga nettosparandet tillföll i första hand aktiefonder.

"Det har varit ett extremt stort intresse för fonder under 2009 och den kraftiga återhämtningen kan ses som ett styrkebesked för fondsparandet", säger Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening.

"Intresset för aktiefonder har varit större än någonsin och börsuppgången har varit kraftig både i Sverige och på många intressanta tillväxtmarknader i världen. Samtidigt är det, vid sparande i aktier, viktigt att ha en långsiktig sparhorisont och en god riskspridning. Fondsparande ger alltid riskspridning i form av många olika värdepapper. Genom att spara regelbundet varje månad får man också riskspridning i tid."

Nettosparandet i fonder var mycket starkt under 2009, särskilt under andra halvåret.

Nettosparandet 2009 jämfört med tidigare år

Under 2009 nettosparades 135 miljarder kronor i fonder. Det utgör det största nettoinflödet någonsin och visar på en kraftig återhämtning efter det låga nettosparandet under 2007 och 2008.

Mest påtagligt är det stora inflöde som under 2009 tillföll aktiefonder. Intresset för denna fondtyp kan huvudsakligen förklaras av viljan att ta del av en förväntad kursuppgång efter finanskrisen 2008. Även den låga räntenivån har bidragit till ett ökat intresse för aktiefonder. Penningmarknadsfonder, det vill säga korta räntefonder, har under 2009 uppvisat nettoutflöden, i första hand som en följd av den låga räntenivån.

Avkastning
Under 2009 har flertalet av världens aktiemarknader upplevt mycket kraftiga uppgångar. Många marknader har därmed återhämtat en stor del av värdeminskningen under 2008.

Den genomsnittliga avkastningen för aktiefonder var drygt 38 procent. Blandfonder uppvisade en genomsnittlig avkastning på 16 procent. För obligationsfonder och penningmarknadsfonder var avkastningen i genomsnitt 3 respektive 2 procent.

Under året steg värdet på Stockholmsbörsen med drygt 52 procent, inklusive utdelningar. Även avkastningen för Sverigefonder uppgick i genomsnitt till 52 procent.

Bland fondtyperna med bäst utveckling under 2009 återfinns tillväxtmarknadsfonder i allmänhet och Rysslandsfonder i synnerhet. Även Sverigefonder liksom Nordenfonder uppvisade en mycket god avkastning under 2009.

Noterbart är att de fondtyper som varit hårdast drabbade under 2008 generellt sett tillhör de fondtyper som har haft bäst värdeutveckling under 2009.

Läs mer om statistikenwww.fondbolagen.se.

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening

08-506 988 03

0733-12 55 77

Fondbolagens förenings hemsida: www.fondbolagen.se

Saklig information om att spara i fonder: www.fondspara.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Banco, Carlson Fonder,  Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Erik Penser Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Gustavia Capital Management, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

 

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder