Assa Abloy AB

Rekordår för ASSA ABLOY trots svag marknadsutveckling

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2009 08:43 CET

Fjärde kvartalet

* Omsättningen ökade med 9% till 9 468 MSEK (8 721) varav -4% organisk tillväxt, 4% förvärvad tillväxt och 9% i valutaeffekt.
* Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2% till 1 469 MSEK* (1 440) motsvarande en marginal på 15,5%* (16,5).
* Nettoresultatet uppgick till 92 MSEK** (859).
* Vinst per aktie ökade med 7% och uppgick till 2,45 SEK* (2,30).
* Besparingar från struktur- och effektiviseringsåtgärder var under kvartalet betydande och kommer att ge fortsatta positiva effekter.
* Rekordstarkt operativt kassaflöde, +10%, uppgående till 1 916 MSEK (1 740).

Helåret

* Omsättningen ökade med 4% till 34 918 MSEK (33 550) varav 0% organisk tillväxt, 4% förvärvad tillväxt och 0% i valutaeffekt.
* Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1% till 5 526 MSEK* (5 458) motsvarande en marginal på 15,8%* (16,3).
* Nettoresultatet uppgick till 2 438 MSEK** (3 368).
* Vinst per aktie ökade med 2% och uppgick till 9,21 SEK* (9,02).
* Oförändrat operativt kassaflöde uppgående till 4 769 MSEK (4 808).
* Kraftfulla investeringar i produktutveckling genomfördes under året vilket kommer att ge positiva bidrag till försäljningen.
* Hela kostnaden för det nya strukturprogrammet kostnadsfördes under tredje och fjärde kvartalet, totalt 1 180 MSEK.
* Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 SEK per aktie (3,60).

* Exklusive struktur- och engångskostnader 2008 uppgående till 1 010 MSEK för kvartalet och 1 257 MSEK för året.
** Exklusive struktur- och engångskostnader är 2008 års nettoresultat i kvartalet 918 MSEK och för
året 3 451 MSEK.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT


Fjärde kvartalet

Helår


Föränd-
ring

Föränd-
ring


2007

2008

2007

2008
Omsättning, MSEK

8 721

9 468

+9%

33 550

34 918

+4%
Varav:
Organisk tillväxt

- 4%

+0%
Förvärv

+4%

+4%
Valutaeffekt+810

+9%+16

+0%
Rörelseresultat
(EBIT), MSEK

1 440

1 469*

+2%

5 458

5 526*

+1%
Rörelsemarginal
(EBIT), %

16,5

15,5*16,3

15,8*


Resultat före skatt, MSEK

1 168

1 286*

+10%

4 609

4 756*

+3%
Nettoresultat, MSEK

859

92**

-

3 368

2 438**

-
Operativt kassaflöde,
MSEK

1 740

1 916

+10%

4 808

4 769

- 1%
Vinst per aktie,
SEK

2,30

2,45*

+7%

9,02

9,21*

+2%

* Exklusive struktur- och engångskostnader 2008 uppgående till 1 010 MSEK för kvartalet och 1 257 MSEK för året.
** Exklusive struktur- och engångskostnader är 2008 års nettoresultat i kvartalet 918 MSEK och för
året 3 451 MSEK.

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF

"Det är glädjande att konstatera att ASSA ABLOY för 2008 redovisade sin hittills högsta omsättning och resultat samtidigt som investeringarna i produktutveckling och marknadsnärvaro fortsatte på en hög nivå. Pågående strukturprogram och andra åtgärder gav goda besparingseffekter som motverkade den successivt försvagade marknaden under året. Förvärvsaktiviteten fortsatte med ett högt tempo med 18 genomförda förvärv.

Allt tyder dock på att 2009 blir ett utmanande år då den finansiella krisen medfört att investeringar i byggnation påverkats kraftigt negativt. Positivt är att gjorda investeringar i produktutveckling ger ett bra försäljningstillskott men förväntas inte vara tillräckligt för att undvika en negativ organisk tillväxt under 2009. Fokus kommer därför till stor del att läggas på kostnadskontroll, vinstmarginaler och kassaflöde, samtidigt som vi genom vår globala och unika marknadsnärvaro är aktiva och beredda att reagera snabbt på möjligheter i marknaden" säger Johan Molin, VD och koncernchef.

FJÄRDE KVARTALET

Koncernens omsättning uppgick till 9 468 MSEK (8 721) motsvarande 9% tillväxt jämfört med 2007. I lokal valuta uppgick ökningen till 0% (11) varav den organiska tillväxten för jämförbara enheter var -4% (6) samtidigt som förvärvade enheter svarade för 4% (5) av ökningen. Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 810 MSEK motsvarande 9%.

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, exklusive struktur- och engångsposter uppgick till 1 703 MSEK (1 670), en ökning med 2% jämfört med 2007. EBITDA-marginalen uppgick till 18,0% (19,1). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 1 469 MSEK (1 440) exklusive struktur- och engångskostnader, en ökning med 2%, efter positiva valutaeffekter på 155 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 15,5% (16,5).

Finansnettot uppgick till 184 MSEK (271) vilket motsvarade en genomsnittlig räntekostnad netto på drygt 5%. Koncernens resultat före skatt uppgick till 276 MSEK (1 168). Justerat för engångs- och strukturkostnader blev resultatet före skatt 1 286 MSEK, motsvarande en ökning med 3%. Vid omräkningen av dotterbolagens resultaträkningar har valutaeffekter haft en positiv effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 115 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 2,9% (13,4), justerat för struktur- och engångskostnader blev den 13,6%. Koncernens skattekostnad uppgick till 184 MSEK (309). Den effektiva skattesatsen i kvartalet påverkades av att vissa strukturkostnader redovisas utan hänsyn till uppskjuten skatt. Den underliggande skattesatsen var 27%. Vinst per aktie uppgick till SEK 0,29 (2,30). Justerat för struktur- och engångskostnader blev vinst per aktie SEK 2,45.

HELÅR

Omsättningen för 2008 uppgick till 34 918 MSEK (33 550), vilket motsvarar en ökning med 4% jämfört med 2007. Den organiska tillväxten var 0% (7). Förvärvade enheter bidrog med 4% (5). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 16 MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 6 447 MSEK (6 366) exklusive struktur- och engångskostnader. Motsvarande marginal var 18,5% (19,0). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 5 526 MSEK (5 458) exklusive struktur- och engångskostnader, en ökning med 1%. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,8% (16,3).

Vinst per aktie ökade med 2% till 9,21 SEK (9,02) exklusive struktur- och engångskostnader. Det operativa kassaflödet uppgick till 4 769 MSEK (4 808).

STRUKTURÅTGÄRDER

Utbetalningar relaterade till båda strukturprogrammen uppgick till 152 MSEK i kvartalet vilket innebar 485 MSEK för helåret. Strukturprogrammet initierat 2006 har varit en stor framgång och kommer att slutföras under 2009. Den årliga besparingstakten ligger nära målnivån 600 MSEK och kommer att nås under 2009. Mer än 2 000 anställda har lämnat koncernen i samband med förändringarna i produktionsstrukturen.

Strukturprogrammet initierat andra halvåret 2008 var i full gång vid årsskiftet. Programmet omfattar ett 40-tal projekt, beräknas kosta 1 180 MSEK och berör 1 800 anställda. Återbetalningstiden är 2-3 år. Hela kostnaden har belastat resultatet i tredje och fjärde kvartalet.

KOMMENTAR PER DIVISION

EMEA

Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 629 MSEK (3 519) med -9% i organisk tillväxt. Försvagningen fortsatte på samtliga västeuropeiska marknader. Endast Tyskland visade en försäljningsökning, i övrigt var tillväxten negativ. Även på tillväxtmarknaderna i Afrika och Östeuropa fortsatte avmattningen. Förvärvad tillväxt uppgick till 6%. Rörelseresultatet exklusive struktur- och engångskostnader uppgick till 562 MSEK (602) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 15,5% (17,1). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive struktur- och engångskostnader uppgick till 17,5% (22,4). Avkastningen späds ut av ett lägre resultat samt ett antal förvärv under året. Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 938 MSEK (829).

AMERICAS

I division Americas mattades tillväxten under kvartalet men var fortfarande god i det kommersiella segmentet där den positiva utvecklingen för affärsenheten för säkerhetsdörrar fortsatte. Försäljningsutvecklingen i privatbostadssegmentet var negativ. Den totala omsättningen uppgick till 2 889 MSEK (2 383) med 1% organisk tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 19,9% (19,3) exklusive strukturkostnader. Avkastning på sysselsatt kapital exklusive strukturkostnader uppgick till 23,1% (21,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 707 MSEK (717).

ASIA PACIFIC

Den organiska tillväxten i division Asia Pacific blev negativ under fjärde kvartalet. Samtliga affärsenheter i Australien och Nya Zeeland, som motsvarar hälften av divisionen, visade negativ tillväxt. På den kinesiska marknaden märktes också en avmattning. På övriga asiatiska marknader utanför Kina var tillväxten svagt positiv. Divisionens omsättning uppgick till 881 MSEK (895) med -8% organisk tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 6%. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader blev 92 MSEK (115) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 10,4% (12,8). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital exklusive strukturkostnader uppgick till 13,8% (19,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 194 MSEK (90).

GLOBAL TECHNOLOGIES

Division Global Technologies redovisade negativ organisk tillväxt i kvartalet. Det försvagade marknadsläget påverkade samtliga affärsenheter. Inom ITG fortsatte arbetet med att fasa ut olönsamma segment samtidigt som vissa kundprojekt senarelagts. Totalt sett blev försäljningen 1 315 MSEK (1 328) i fjärde kvartalet, varav den organiska tillväxten uppgick till -8%. Förvärvad tillväxt uppgick till -3%. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader för divisionen uppgick till 203 MSEK (219) med en rörelsemarginal (EBIT) på 15,4% (16,5). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive strukturkostnader uppgick till 13,8% (16,9). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 275 MSEK (293).

ENTRANCE SYSTEMS

Division Entrance Systems redovisade en försäljning på 952 MSEK (823) i fjärde kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 3% vilket var samma tillväxt motsvarande kvartal föregående år. Förvärvad tillväxt uppgick till 6%. Efterfrågan från detaljhandeln försvagades men kompenserades i viss utsträckning av efterfrågan från sjuk- och hälsovård samt en bra utveckling på servicesidan. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 150 MSEK (130) med en rörelsemarginal, EBIT, på 15,8% (15,7). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive strukturkostnader uppgick till 18,1% (16,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 104 MSEK (177).

FÖRVÄRV

Det större förvärv som slutfördes och konsoliderades under fjärde kvartalet var Copiax i Sverige. Information om Copiax har lämnats vid ett flertal tillfällen, senast i samband med publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2008. Med mindre förvärv inkluderade konsoliderades sammanlagt 20 förvärv under året, varav två avsåg slutförandet av förvärvet av iRevo som redan konsolideras i koncernen sedan 2007 (se nedan). Det sammanlagda förvärvspriset för dessa 20 förvärv uppgår till 2 013 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till omkring 1 460 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar.

Under hösten lade division Asia Pacific ett offentligt bud på de återstående 49% av aktierna i sydkoreanska iRevo. Mer än 90% av det totala antalet utestående aktier innehas nu av ASSA ABLOY och den koreanska börsen har godkänt företagets begäran om avnotering. De första 51% av iRevo förvärvades under 2007 och företaget konsolideras i koncernen sedan 1 oktober 2007.

Det tidigare meddelade förvärvet av kinesiska Shenfei är nu godkänt av myndigheterna.

Konkurrensmyndigheten i Tyskland har avslagit företagets ansökan om förvärv av tyska SimonsVoss. ASSA ABLOY har lämnat in en formell överklagan och överväger för närvarande nästa steg i processen.

HÅLLBAR UTVECKLING

ASSA ABLOY:s enheter världen över arbetar målmedvetet med att reducera utsläppen av växthusgaser. Detta gäller enheter både på mogna och på nya marknader, och i befintliga såväl som nyförvärvade bolag. I ASSA ABLOY:s största producerande enhet i Nordamerika, Sargent Manufacturing, har en investering gjorts i ett kombinerat kraftvärmeverk. Genom att använda kraftverket både för kraftgenerering och uppvärmning har verkningsgraden höjts från 40% till 90% vilket avsevärt reducerat energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. Investeringen har dessutom en finansiell återbetalningstid på bara två år.

2008 års hållbarhetsredovisning med uppföljning av koncernens 20-punktsprogram samt övrig information om hållbar utveckling kommer att publiceras i samband med årsstämman i april 2009.

ÖVRIGA HÄNDELSER

I rörelsekostnaderna för 2008 ingår i division EMEA en post på 77 MSEK hänförliga till framtagande av kompletterande låsskydd i den svenska rörelsen.

MODERBOLAGET

Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för helåret till 1 775 MSEK (1 641). Resultat före skatt uppgick till 1 590 MSEK (2 351). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 0 MSEK (496). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 39,8% (47,1).

UTDELNING OCH ÅRSSTÄMMA

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 SEK (3,60) per aktie för räkenskapsåret 2008. Årsstämman kommer att hållas den 23 april 2009.

REDOVISNINGSPRINCIPER

ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 67-71 i årsredovisningen 2007. Nya eller reviderade IFRS som trätt i kraft efter den 31 december 2007 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34. Moderbolaget tillämpar RFR 2.1.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2007. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

FRAMTIDSUTSIKTER*

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

Utsikter för året
2009 blir ett utmanande år då den finansiella krisen medfört att investeringar i byggnation påverkats kraftigt negativt och därför förväntas negativ organisk tillväxt för ASSA ABLOY under året.

*De långsiktiga framtidsutsikterna är oförändrade och utsikterna för 2009 är nya. Några utsikter för 2009 har inte tidigare meddelats.


Stockholm den 13 februari 2009

Johan Molin
VD och koncernchef


Bokslutskommunikén har ej översiktligt granskats av bolagets revisor.

Ekonomisk information
Kvartalsrapport avseende första kvartalet publiceras den 22 april 2009. Årsstämma hålls den 23 april på Moderna Museet i Stockholm.

Mer information lämnas av:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00
på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-5052 0270, +44 208 817 9301 eller +1 718 354 1226Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari kl. 08.30.