Business Region Göteborg

Rekordmånga lediga jobb i Göteborgsregionen

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 07:30 CEST

Ökad sysselsättning, fler jobb och minskad arbetslöshet. Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport visar på en starkare utveckling i Göteborgsregionen än i övriga landet.

De flesta bedömare är överens om att 2012 blir ett år med endast måttlig svensk tillväxt. Trots detta pekar flera indikatorer på en relativt stark utveckling i Göteborgsregionen enligt Business Region Göteborgs konjunkturrapport.

  • Sysselsättningen ökar för sjunde kvartalet i rad i Göteborgsregionen. Under det fjärde kvartalet 2011 ökade antalet sysselsatta med 1,2 procent i regionen jämfört med samma kvartal året innan. Tjänsteföretagen ökar mest.
  • Antalet lediga jobb (tillsvidareanställningar) registrerade hos Arbetsförmedlingen ökar och uppgick i februari till 5 627. Det är den högsta februarinoteringen sedan mätningarna började 1993 och inte långt ifrån rekordnivån i maj 2011.
  • Arbetslösheten minskar snabbare i Göteborgsregionen än i övriga storstäder samt landet som helhet och ligger nu på 7,4 procent. Riket som helhet hade i februari en arbetslöshet på 8,7 procent. Skillnaden på 1,3 procentenheter har aldrig varit större under mätperioden 2007-2012. Även ungdomsarbetslösheten har minskat och är nu 13,4 procent jämfört med 17,8 i riket. Detta är också en rekordstor skillnad.

 – Många lediga jobb och få varsel tyder på att vi kan få se en viss förbättring på arbetsmarknaden redan 2012, säger Henrik Einarsson chef för analys och strategi vid Business Region Göteborg, men det dröjer till 2013 innan tillväxten i ekonomin tar fart.

När vi summerar utvecklingen för 2011 ser vi även att två av regionens tillväxtmål överträffades. Målet om en årlig befolkningsökning på 8 000 personer i Göteborgsregionen överträffades rejält med ett utfall på 9 951 nya invånare. Sedan år 2000 har antalet invånare ökat med över 100 000 i Göteborgsregionen. Det andra målet som nåddes 2011 är att företagens lönesumma åter växte snabbare i Göteborgsregionen än i övriga landet.

– Näringslivet i Göteborgsregionen är konkurrenskraftigt och växer. Tack vare exportberoendet är företagen vana att hantera konkurrens och snabba marknadsförändringar. En ytterligare förklaring till vår positiva utveckling är att vi har ett brett näringsliv i regionen spritt över 750 olika branscher. Det är med andra ord tillväxt på bred front i många branscher, säger Henrik Einarsson.

Konjunkturrapporten i sin helhet finns bifogad nedan.

 

För mer information kontakta:
Henrik Einarsson, chef analys och strategi, Business Region Göteborg, tel: 0704-41 24 19, henrik.einarsson@businessregion.se

 

 

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.