Iittala Group

Rekordresultat för Iittala Group under 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 15:13 CET

De finansiella nyckelmålen nåddes under jubileumsåret2006 i korthet

- Nettoomsättningen steg med 13 % till 189,8 miljoner Euro (167,9 miljoner Euro 2005)

- Tillväxt i Finland, Sverige och på de internationella marknaderna

- Rörelseresultatet (EBIT) steg till 17,0 miljoner Euro vilket motsvarar 9 % av nettoomsättningen (14,9 miljoner Euro respektive 8,9%)

- Vinst per aktie var 0,59 Euro (0,37 Euro)

- Vinstökningen särskilt beroende på ökad direkt- och partiförsäljningNyckeltal

IFRS
Jan-dec 2006
Jan-dec 2005
Förändring

Nettoomsättning, miljoner Euro
189,8
167,9
13 %

Bruttovinst, % av nettoomsättningen
40,4
38,7


Rörelseresultat, miljoner Euro
17,0
14,9
14 %

Rörelseresultat, % av nettoomsättningen
9,0
8,9


Vinst för perioden, miljoner Euro
7,4
4,6
61 %

Eget kapital, miljoner Euro *
8,4
1,0
702 %

Räntebärande nettoskuld, miljoner Euro *
99,5
104,9
-5 %

Investeringar, miljoner Euro
6,4
5,3
22 %

Balansomslutning, miljoner Euro
160,5
154,5
4 %

Vinst per aktie, Euro
0,59
0,37


Avkastning, %
14,9
13,7


Antal anställda, genomsnitt
1 357
1 388
-2 %
*) Räntebärande nettoskuld inklusive av aktieägarna garanterade lån uppgående till 35,0 miljoner Euro vilka kommer att konverteras till eget kapital om bolaget börsnoteras.Iittala Group övergick under 2006 till att rapportera enligt IFRS.

Iittala Group’s koncernchef Tero Vähäkylä kommenterar resultatet:

”Iittala Group nådde sina nyckelmål under 2006 genom att växa snabbare än marknaden. Även målet att höja lönsamheten uppnåddes. Rörelseresultatet steg med 14 % till 17,0 miljoner Euro vilket motsvarar 9 % av nettoomsättningen. Detta är koncernens bästa resultat någonsin och jag är mycket nöjd med hur verksamheten har utvecklats.””Koncernen firade sitt 125 årsjubileum under 2006, och fortsatte arbetet med att genomföra sin planerade strategi. Särskilt positiv var den goda utvecklingen inom strategiskt viktiga fokusområden

som är direktförsäljning, internationell verksamhet utanför de finska, svenska och norska hemmamarknaderna samt försäljning under varumärket Iittala. Vinstökningen är i huvudsak hänförlig till höjd bruttovinst beroende på ökad direkt- och partiförsäljning - samt en ökad andel direktförsäljningen till kunder. Bolaget har även ökat outsourcingen av produktion, vilket har haft en positiv effekt på bruttomarginalen. Även kapacitetsutnyttjandet steg, vilket påverkade lönsamheten positivt trots att produktionsenheterna samt tillverkningen utanför koncernen inte kunde möta den ökade efterfrågan helt och hållet.”För ytterligare information:

Tero Vähäkylä, VD för Iittala Group, tfn: +358 204 395306Iittala Group är ett ledande designföretag för bruksföremål för hemmet. Produkterna är baserade på modern skandinavisk design. Koncernen är ledande inom sina områden på hemmamarknaderna i Finland, Sverige och Norge, genom en portfölj med starka varumärken: Iittala, Rörstrand, Höganäs Keramik, BodaNova, Hackman, Arabia och Høyang-Polaris . Internationellt fokuserar koncernen på varumärket Iittala och egna Iittalabutiker. Under 2006 omsatte Iittala Group ca 190 miljoner Euro och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17 miljoner Euro

(9 % av nettoomsättning). Antalet anställda var 1 353 vid slutet av 2006.www.iittalagroup.com