Fastighetsmäklarinspektionen

Rekordstort antal anmälningar och fastighetsmäklare

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 09:53 CET

Antalet anmälningar av fastighetsmäklare har ökat kraftigt, visar statistik för år 2015 från Fastighetsmäklarinspektionen. Den vanligaste orsaken till att en mäklare blir anmäld gäller priset i marknadsföringen (s.k. lockpris) följt av budgivningsprocessen. Siffrorna är de högsta någonsin. Det vanligaste skälet till att en mäklare får en disciplinär påföljd är brister som har samband med kravet på att uppnå kundkännedom enligt penningtvättslagstiftningen. Antalet registrerade fastighetsmäklare har också ökat under år 2015, liksom andelen kvinnliga mäklare.

Antalet anmälningar har under år 2015 ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Andelen anmälda fastighetsmäklare i förhållande till antalet registrerade fastighetsmäklare har haft den högsta nivån sedan år 2007. Det handlar om ungefär 5,5 procent av antalet mäklare som har blivit anmälda under år 2015. Andelen mäklare som har meddelats en disciplinär påföljd har också ökat under året; till 1,5 procent. Detta är dock fortfarande en relativt liten andel totalt sett och framför allt i förhållande till antalet överlåtelser i Sverige” noterar Eva Westberg, chef för Fastighetsmäklarinspektionen.

”Synpunkter på priset i marknadsföringen (s.k. lockpriser) är nu den absolut vanligaste orsaken till att en fastighetsmäklare blir anmäld. Just denna anledning har svarat för 28 procent av alla anmälningar under 2015. Den näst vanligaste orsaken är missnöje med budgivningsprocessen. Sammantaget har dessa två områden nämnts i drygt hälften av alla anmälningar” konstaterar Eva Westberg. ”En av många förklaringar till detta är sannolikt den rådande bostadsmarknaden och snabb budgivning. Under slutet av året har många mäklarföretag övergett begreppet ”accepterat pris”, som enligt inspektionens uppfattning är ett begrepp som har varit missvisande för konsumenter. Det bästa vore om mäklare, utifrån sin kompetens och erfarenhet av den aktuella marknaden, i stället använder ett bedömt marknadsvärde i sin marknadsföring” anser Eva Westberg.

Fastighetsmäklarinspektionen kommer under år 2016 att inleda ett tematiskt tillsynsprojekt om priset i fastighetsmäklarnas marknadsföring. Med lockpris menas att ett förmedlingsobjekt bjuds ut till ett pris som väsentligt avviker från det bedömda marknadsvärdet eller som väsentligt ligger under det pris som säljaren är beredd att acceptera. I enlighet med tidigare domar från förvaltningsdomstolar strider det mot god fastighetsmäklarsed om en fastighetsmäklare systematiskt använder sig av lockpriser i marknadsföringen. Dessutom har förvaltningsdomstolar i ett par domar prövat fall då fastighetsmäklare har haft aktuella erfarenheter om marknadspriserna från förmedlingsuppdrag beträffande samma eller motsvarande objekt. Dessa mäklare har meddelats en varning för lockpris på grund av att utgångspriset i den senare marknadsföringen väsentligt understeg ett tidigare försäljningspris.

”Det sammanlagda antalet disciplinära påföljder (återkallelse, varning eller erinran) som har meddelats fastighetsmäklare har under år 2015 ökat jämfört med de senaste två åren. Antalet påföljder för att mäklare inte har uppnått kundkännedom enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ligger återigen högst i statistiken. Under år 2015 har Fastighetsmäklarinspektionen genomfört en tematisk granskning av hur väl fastighetsmäklare följt de krav som finns i penningtvättslagstiftningen. De beslut av disciplinnämnden som blev resultatet av denna granskning finns publicerade i funktionen ”Sök beslut” på inspektionens webbplats. Under det första kvartalet 2016 kommer inspektionen att publicera en sammanfattande promemoria om projektet. Att antalet påföljder för brister avseende kundkännedom har ökat beror delvis på denna tematiska granskning. Vi kan samtidigt konstatera att fastighetsmäklarbranschen håller på att utveckla sina rutiner inom detta viktiga område”, fortsätter Eva Westberg.

”2015 har varit ett tufft år på många sätt. Fastighetsmäklarinspektionen har haft ett mindre anslag och en högre arbetsbelastning än normalt. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla myndighetens verksamhet och utföra våra uppgifter med lite bättre ekonomiska resurser under år 2016. Förhoppningsvis stabiliseras även bostadsmarknaden, så att fastighetsmäklarna under lugnare former kan fortsätta att vara det professionella stöd vid förmedlingar och andra uppdrag som konsumenter behöver. Den senaste undersökningen genomförd av Svenskt Kvalitetsindex visar tyvärr att framför allt köpare har blivit mindre nöjda med fastighetsmäklarnas agerande under år 2015 jämfört med tidigare år. Min förhoppning är naturligtvis att det blir en motsatt trend för hela fastighetsmäklarbranschen under år 2016 och att vår verksamhet kan medverka till detta”, avslutar Eva Westberg.


För mer information:

Thomas Carter, kommunikationsansvarig, Fastighetsmäklarinspektionen,
tfn mobil och direkt 08-580 069 18

Eva Westberg, ordförande och myndighetschef, Fastighetsmäklarinspektionen,
tfn mobil och direkt 08-580 069 15

Lite statistik 2013-2015 (preliminär)

201520142013
Antal registrerade fastighetsmäklare6 8336 7926 689
-andelen kvinnor i procent45,94544,1
Anmälningar378303259
Orsaker till anmälan – fem i topp
-Pris i marknadsföring (Lockpriser)1053232
-Budgivning997360
-Rådgivnings- och upplysningsskyldighet494635
-Omsorgsplikt47433
-Marknadsföring364121
Disciplinära påföljder1048371
-återkallelse214
-varning696245
-erinran332022
Orsaker för påföljd – fem i topp
-Kundkännedom472817
-Journal322232
-Objektsbeskrivning302711
-Anbudsförteckning171311
-Rådgivnings- och upplysningsskyldighet765

Observera att en anmälan kan gälla mer än en orsak. Likaså kan en mäklare få en påföljd för mer än en brist. En varning kan även innehålla förseelser som skulle ha lett till erinran om de hade bedömts för sig själva.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som har tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed. För mer information se www.fmi.se