Svenska kyrkan

Rekordutdelning för att bevara kyrkligt kulturarv

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 15:11 CEST

Storkyrkan i Stockholm är en av de kyrkor som renoverats med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning. Magnus Aronson/IKON

Idag har kyrkostyrelsen beslutat om högsta fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning under 2000-talet. Stiften kommer att få dela på ca 700 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet.

-  Vi har fått rekordstora ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning och är mycket glada att kunna fördela så mycket pengar. Ersättningen är helt avgörande för att det kyrkliga kulturarvet ska kunna bevaras, användas och utvecklas i framtiden, säger Henrik Lindblad, samordnare för kulturarvsfrågor i Svenska kyrkan. Det årliga anslaget ligger på 460 miljoner men har inte förbrukats varje år. Förra året delades det ut också ett högre anslag, 600 miljoner kronor.

Mest får vård och underhåll
Mest medel beviljas för vård och underhåll av kyrkor och kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Vård, underhåll och skadeförebyggande åtgärder utgör över 90 procent av det ansökta beloppet.
Nytt för i år är bland annat satsningarna på kyrkliga textilier och kyrkans böcker. Växjö stift ska ta fram en skrift om den kunskap som textilinventeringen samlat in till en bredare läsekrets. Skriften kommer även att kunna användas som en handbok med konkreta råd om textiliernas underhåll. I Linköpings stift ska värdefulla kyrkliga inventarier av textil och metall inventeras; mätas, fotograferas och skadebedömas.

Experttjänster
Små församlingar har problem att planera och genomföra kyrkoantikvariska projekt som i kyrkoråd eller fastighetsutskott kräver mycket resurser. Därför har Lunds och Karlstads stift beviljats medel för att tillsätta en stiftsantikvarie- respektive en byggnadsingenjörstjänst.
- Att köpa konsulttjänster är inte kostnadseffektivt. Dessutom kan projekten generera kunskap som då stannar i kyrkan och kan gagna en annan församling, konstaterar Henrik Lindblad.
Enligt gällande regelverket kan kyrkoantikvarisk ersättning inte användas till byggandet av en fastighetsorganisation eller tjänster för löpande och administrativ verksamhet. För att hålla antalet tjänster inom rimliga nivåer utifrån gällande avtal granskar och bedömer kyrkostyrelsen varje ansökan för sig. Av stiften har Växjö, Lund, Skara och Västerås tidigare beviljats stöd för inrättandet av experttjänster.

FAKTA
Kyrkostyrelsen fördelar i ram för 2014 totalt 700 miljoner kronor kyrkoantikvarisk ersättning. Fördelningen framgår av tabellen nedan. Det genomsnittliga beviljade beloppet är 69 % av ansökt ram. Beslutsram för 2014 disponeras åren 2014 och 2015 och medlen ska senast rekvireras av stiften den 31 januari 2016.

Stift

Total ram, tkr

Fördelat kr/kvm
skyddad kyrka
2002-2014

01 Uppsala stift

53 000

3 780

02 Linköpings stift

72 200

3 959

03 Skara stift

54 600

4 089

04 Strängnäs stift

33 200

4 404

05 Västerås stift

39 900

3 706

06 Växjö stift

56 400

3 355

07 Lunds stift

128 600

2 868

08 Göteborgs stift

77 200

3 708

09 Karlstads stift

33 000

2 762

10 Härnösands stift

26 200

2 454

11 Luleå stift

9 800

2 114

12 Visby stift

42 900

11 296

13 Stockholms stift

66 100

4 478

Summa stiften

693 100

3 681

Centralt

6 902

Summa

700 002