Relation & Brand AB

RELATION AND BRAND KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:21 CEST



·Omsättningen under årets första kvartal uppgick till 5,7 Mkr (4,9 Mkr), vilket är en ökning med 15% jämfört med samma period 2008. Efter en svag start på kvartalet märks en tydlig försäljningsökning i mars månad. Omsättningen påverkas negativt på grund av ytterligare nedskrivningsbehov avseende kundfordringar, på 0,65 Mkr, i dotterbolaget Nordisk Internetannonsering AB.

·Rörelseresultatet, EBITDA, under perioden uppgick till -903 Tkr (1.195 Tkr). Resultatet tyngs av engångskostnader på cirka 0,3Mkr i samband med sluthantering och konsolidering gällande förvärvet av Nordisk Internetannonsering AB.

·Volymen distribuerade meddelanden i systemet uppgick under Q1 till 47 miljoner (23 miljoner), vilket är en ökning med 104% jämfört med 2008.

·Under Q1 slutfördes konsolideringen av Nordisk Internetannonsering AB samtidigt som verksamheten renodlades genom att avveckling skett av de delar som arbetat med rena reklambyråuppdrag.

·Under det första kvartalet uppgick omsättningen per aktie till 0,52 kr/aktie (0,53 kr/aktie) vilket är i nivå jämfört med samma period föregående år.

·Soliditeten uppgick per den 31 mars 2009, till 69% (73%).


Kommentarer om det första kvartalet
Omsättningen var lägre än förväntat under första kvartalet. Huvudsakligen berodde det på att en stor del av säljstyrkan var ny och behövde tid för att etablera sig. Förändringen av säljorganisationen bedöms som lyckad, då vi redan i slutet av kvartalet kunnat se en betydande ökning av säljresultaten. Samtidigt har vi varit tvungna att skriva ned kundfordringar med 650.000 kronor i dotterbolaget Nordisk Internetannonsering AB. Det är ledningens bedömning att inga ytterligare nedskrivningar av kundfordringar i samband med förvärvet av Nordisk Internetannonsering kommer att behöva göras.

Under kvartalet har vi också implementerat två viktiga strategiska beslut. Vi har slutfört integrationen av Nordisk Internetannonsering AB, varvid vi säkerställt framtida kostnadsbesparingar genom att kapa dubbla funktioner inom ledning, ekonomi, administration, försäljning, leverans och produktutveckling. Dessutom har vi avvecklat de delar av verksamheten som arbetade med ren reklambyråverksamhet vilket gör att vi idag har tydligare fokus. Dessa åtgärder har medfört engångskostnader på cirka 300.000 kronor. Ledningen bedömer att inga ytterligare kostnader för avvecklingen eller integrationen kommer att krävas.

Under kvartalet tillträdde också en ny styrelse. Den nya styrelsen består av Mats Hentzel (ordförande), Peter Kullgren, Nils Hammar, Lars Eriksson och Magnus Modin.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2009-04-23

För ytterligare information:
Marcus Huber, CEO Relation & Brand AB
Telefon: 08-586 111 15, 076-525 11 15
E-post: marcus.huber@relationbrand.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Relation & Brand Delårsrapport Q1 2009.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Relation & Brand

Ägare
Relation & Brands B-aktie handlas sedan sommaren 2006 på AktieTorget under tickernamnet RBAB B. ISIN-koden är SE0001734450
Order book ID är 35711
En börspost omfattar 500 aktier

Relation & Brand hjälper företag att maximera effekten av sin marknadsföring genom att driva relevant digital trafik.