Relation & Brand AB

Relation & Brand: Bokslutskommuniké RBAB - Fjärde kvartalet och helåret, 2010

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 16:38 CET

Vänder till positivt rörelseresultat för helåret 2010

Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag sitt resultat för fjärde kvartalet 2010 samt för helåret 2010.

Året har präglats av att definiera en tydlig verksamhetsinriktning för respektive varumärke inom koncernen. Som ett led i denna inriktning har vi valt en renodling av verksamheten. Detta, tillsammans med ökad fokusering på försäljning och marknadsföring, har lett till att Bolaget vänt rörelseresultatet för helåret från minus till plus.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
* Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 0,8 MSEK (0,5 MSEK), en ökning med 60 procent jämfört med kvartal 4, 2009.

* Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 4,7 MSEK (5,7 MSEK), en minskning med 18 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009.

Viktiga händelser under året
* Företagets kunder ökade sin användning av bolagets e-postmarknadsförings-tjänster med 6 procent, mätt i antalet skickade e-mail.

* Rörelsens intäkter för helåret 2010 uppgick till 17,8 MSEK (20,9 MSEK), en minskning med 15 procent jämfört med helåret 2009.

* Rörelseresultatet (EBITDA) för 2010 uppgick till 0,6 MSEK (-1,2 MSEK), en ökning med 150 procent jämfört med helåret 2009.


Sedan bytet av VD i juni månad har Bolaget fokuserat på att dels arbeta fram en långsiktig plattform för verksamheten och dels uppnå ett positivt rörelseresultat.

För att skapa tillväxt och ökat resultat har Bolaget beslutat att fokusera på Relation & Brand och eGenerator som varumärken inom koncernen;

* Relation & Brand skall erbjuda helhetslösningar inom digital relationsmarknadsföring för främst stora och medelstora företag.

* eGenerator skall erbjuda ett lätthanterligt e-postverktyg till främst små och medelstora företag.Som en konsekvens av denna renodling av verksamhetsinriktningen har Bolaget beslutat att i bokslutet för 2010 genomföra en engångsnedskrivning av goodwill och programvara uppgående till 10,6 Mkr i koncernen. Detta görs under Q4 2010.

Den operativa anpassningen till förändrade marknadsförhållanden och verksamhetsinriktning, vilken påbörjades omedelbart efter sommaren 2010, har gett mycket god effekt på rörelseresultatet under Q4. Med denna renodling av verksamheten som bas och med högre grad av fokus på försäljning och marknadsföring tror vi på ett starkt 2011. Detta självfallet också som en direkt konsekvens av en förbättrad generell konjunktur, säger företagets VD Magnus Ohlsson.

För ytterligare information:

Magnus Ohlsson, VD Relation & Brand AB
Telefon: 08-586 111 16, 076-525 11 16, e-post: magnus.ohlsson@relationbrand.com

Ägare
Relation & Brands B-aktie handlas sedan sommaren 2006 på AktieTorget under tickernamnet RBAB B.
ISIN-koden är SE0001734450
Order book ID är 35711
En börspost omfattar 500 aktier

Genom vår expertkompetens inom området digital relationsmarknadsföring hjälper vi stora och medelstora företag att rekrytera och utveckla kunder digitalt.