Vikbolink

Remissinlaga från VikboLinkGruppen angående E22. delen Norrleden

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 14:38 CET

Vägverket Region Sydöst
Box 494
581 06 LINKÖPING
vagverket.jon@vv.se


Remissinlaga från VikboLinkGruppen angående E22. delen Norrleden
Förstudie, Samrådhandling Linköping 2006 09 04
Gällande Objektnummer 51 40 65

VikboLinkGruppen
VikboLinkgruppen består av Senior Avisors Board, Bertil Lundmark, Ewert Dalstedt och Clas Dalgren samt underteknad. Vi vill härmed redovisa våra intryck så här långt:

VikboLinkGruppens synpunkter
Norrköping är för närvarande inne i utvecklingsfas där varje beskrivning riskerar att betraktas som ett understatement. Samtidigt kan man konstatera att vägar och vägnät inte varit utbyggda för att klara den anstormning som nu uppstått. Följaktligen har man blivit klämd mellan denna verklighet och det behov av projektering som varje nytt projekt behöver för att vara långsiktigt hållbart. Vi tror att inventeringen av behoven allt från det akuta och mycket lokala, (i utredningen betecknat som staden) till mer övergripande upp till EU-nivå bör utvidgas både geografiskt och i tid.

Ett av de största behoven är att leda förbipasserande trafik utanför stadens och det nya köpcentrets kärna för att undvika trängsel och miljöstörningar. Störda trafikflöden leder alltför lätt till försämrad lönsamhet för företagen och därmed kommunen.
Vi undrar om den gamla tanken på en norrled över Händelö har samma aktualitet i dag som 1960. Vi har samma funderingar när det gäller stationshuset som byggdes under 1860-talet och då utanför stadens hank och stör.

När det gäller trafik från E22 bör Söderleden räcka för att ta hand om förbipasserande trafik genererad från Gusum och till Norrköping samt trafik genererad från Jönåker och Norrköping. Övrig trafik från och till E22 bör naturligt kunna tas omhand av Vikbolink som beskriv nedan.

VikboLinkGruppens intentioner
VikboLinkGruppen vill visa lokalt, kommunalt, regionalt, vårt land och EU på fördelen med att dra en väg mellan Jönåker och Gusum över Bråviken, Vikbolandet och Slätbaken. Alternativt kan vi också tänka sig en bro öster om Söderköping och bakom Ramunderberget med direkt anslutning till vägen över Östra Husby. (Väg 843 vidare norrut på väg 891 och 504)

Fördelen med VikboLink är
• lokalt att man får en tillfredsställande kommunikation i nordsydlig riktning.
• kommunalt att man får en alternativ väg till tillexempel Kolmårdens Djurpark, att man minskar trafiktrycket på kommunens centrala vägnät och att Vikbolandet kan uppnå större självfinansiering. Vi tror också att genom VikboLink skapas nya allianser med Storstockholm och med Ostkusten som på sikt kan få ännu större betydelse än Östsam. Vi ser också en hel andra synergier som vi utvecklat och utvecklar på www.vikbolink.se.
• regionalt att få ett bättre trafikflöde mellan Ostkustens kommuner och storstockholmområdet. Vi är helt övertygade om att VikboLink kommer att bidra till en rad nya arbetstillfällen.
• att vårt land får en sammanhållen kust utmed Östersjön.
• att EU får en sammanhållen kust runt EU:s största innanhav och att sjöfarten och handeln kan komma att blomma upp på ett sätt som påminner om och överglänser Hansan.

Vad kostar VikboLink?
Vikbolink befinner sig på idéstadiet. Att på det stadiet ge ett pris kan vara svårt. Våra beräkningar visar att priset kan beskrivas som kostnaden för trängselförsöket i Stockholm till kostnaden för Hallandsåstunneln i nuvarande stadium. Det vill säga mellan 4 och 8 miljarder.
Ostlänken och Vikbolink
VikboLinkGruppen har i en debattartikel visat på möjligheten att låta båda lederna använda samma bro över Bråviken. Sannolikt skulle detta reducera kostnaden för båda projekten. Samtidigt ger det en intressant fördel i att kunna samordna höghastighetsjärnvägen med Norrköping flygplats via en spårvagnsslinga mellan de bådas stationerna. Att koppla samman länets flygfält med Ostlänken, (i förlängningen EU-länken) kan visa sig vara avgörande för Norrköpings framtid som knutpunkt för olika trafikslag.

I övrigt.
Vi har med mycket kort tid till förfogande gjort oss en uppfattning om Norrleden som utgör en ny vägsträckning från Ljuraområdet till Herstaberg och E4. Vi ser gärna att vi får ta del av fortsatt samråd.Med vänliga hälsningar
VikboLinkGruppen

Stig Lindén
stig@vikbolink.se