Winkir Teater och Musik

Remissvar på kulturutredningen

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 12:50 CEST

En enkät hos de mest framgångsrika arrangörerna utgör grund (bilagd)

Sammanfattning:

På dagens kulturmarknad gäller samma konsumtionsmönster som för andra konsumentprodukter. Det krävs aktivt arbete för att få människor att gå på kulturaktiviteter.

Vi anser att mer fokus ska läggas på att få fler människor att konsumera mer kultur.

Vi anser att det är ett statligt ansvar att skapa en nationell grogrund för detta, speciellt när det gäller de små och medelstora arrangörerna. Eftersom dessa sysselsätter många kulturarbetare och ofta levererar bra kultur till lågt pris. En avdramatisering och förenkling av kulturkonsumtionen vore bra.

De små och medelstora arrangörerna har små möjligheter att konkurera på dagens kulturmarknad. De bör få riktad hjälp med att få större publik

Konsumenternas inställning till kulturkonsumtion bör påverkas så att tillfällighetskonsumtion blir naturligt.

Genom att människor lyfter sig från TV-soffan och går på kultur så växer kulturmarknaden och genom att prioritera små och medelstora aktörer främjas både sysselsättning, kvalitet och diversitet. Marknaden och det offentliga styr åt samma håll.

Information: Erik Winqvist 0708 77 66 67
Artist, föreläsare och konsult
www.winkir.se
www.myspace.com/erikwinqvist
www.youtube.se sök på Erik Winqvist

Enkät angående Kulturutredningen
Vi har genomfört en enkät bland framgångsrika kulturarrangörer för att få ett bra underlag till vårt remissvar.

Sammanfattning

För att få publik att komma på kulturevenemang så behövs samma arrangörsaktiviteter som för vanliga konsumentvaror.

Dessa framgångsrika arrangörer har få åsikter om hur offentliga medel ska användas

Bakgrund

Den framtida kulturpolitiken är avgörande för kulturens utformning. Av kulturkonsumtionens intäkter står hushållen för c:a två tredjedelar, övrigt är till största delen offentliga medel. Dock förbiser man då att den absoluta största insatsen gör kulturarbetarna genom att arbeta med låga eller inga löner.

Utbudet av kultur är stort och bra. Konsumtionen av kultur borde vara större. Det kommer för lite publik på nästan all kultur som produceras.

De senaste åren har det gått mot allt större arrangemang. Förmodligen beroende på att mindre arrangemang och aktörer har svårt att komma genom mediabruset.

Det har spekulerats i att om fler människor tog sig upp från TV-soffan och blev aktiva kulturkonsumenter så skulle den totala "kulturkakan" expandera.

Kulturutredningen fokuserar mycket på hur de offentliga medlen ska fördelas.

Syfte

Syftet med enkäten var att få in de framgångsrikaste arrangörernas åsikter.

Metod

Vi valde ut ett drygt tjugotal arrangörer som särskilt sig genom att de under lång tid lyckats producera bra kultur som uppskattas av publiken.

Enkäten ställde två frågor:

Vad fungerar för att få publik till evenemang?
Vi är intresserade av din praktiska erfarenhet (inte teorier eller andrahandsinformation). Skriv upp det som gör att det kommer publik.

Var anser du att det offentliga skall fokusera sina resurser?
(kommentera gärna)
- Att få mer publik att gå på fler kulturevenemang
- Sysselsätta kulturarbetare
- Producera/tillhandahålla ett bra kulturutbud
- Se till att det finns spetskultur/toppkvalitet/undersökandekultur som ett universitet fungerar i andra branscher
- Sponsra arrangörers initiativ
- Stimulera företag att sponsra

De som inte svarade fick en påminnelse

Analysen av svaren måste ske subjektivt eftersom antalet svar är få. Men varje svar kommer från en mycket framgångsrik aktör och är därför viktigt.

Resultat

Drygt hälften av de tillfrågade svarade.

När det gäller hur man får publik så kan svaren sammanfattas i att det viktiga är att "hugga på allt" och att skapa ett "sug" hos konsumenterna. Metoderna att tränga igenom varierar beroende på arrangörens förutsättningar. Marknaden verkar allt mer gå mot den konventionella konsumentmarknaden där de stora aktörerna arbetar med annonsering och PR. De mindre hittar okonventionella vägar. Recensioner har allt mindre betydelse. TV program och annonser får allt större betydelse.

När det gäller hur de offentliga ska allokera sina resurser så varierar svaren. Några lägger till den drastiska formuleringen "håll dig borta från offentliga medel, det ger bara fel fokus"

Diskussion

Det är sällan klokt att motverka marknadskrafterna, däremot brukar det fungera om man "surfar med" och försöker styra. De små och medelstora kulturarrangörerna behöver hjälp med att få större publik. De unika vägarna finner de själva. Långsiktig hjälp att få människor mer inställda till att konsumera olika former av kultur skulle möjliggöra för ett större och bättre kulturliv och ett betydligt effektivare resursutnyttjande.

Enkäten har genomförts av Winkir AB www.winkir.se