Stockholms stad

Renare och tryggare Stockholm - fokus på jobb, barn och äldre i budgeten

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 14:16 CEST

Finansroteln, Jimmy Larsson-Hagberg, Telefon: 08-508 29 308

RENARE OCH TRYGGARE STOCKHOLM - FOKUS PÅ JOBB, BARN OCH ÄLDRE I BUDGETEN

I dag, måndagen den 10 oktober presenterar socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Stockholm förslag till budget för Stockholms stad för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008. Det är majoritetens fjärde budgetförslag under mandatperioden och en fortsatt tydlig prioritering av stadsdelsnämndernas verksamhet.Stockholms stads budget för 2006 innehåller satsningar på drygt 800 miljoner kronor. 80 procent av dessa satsningar går till stadsdelarnas verksamheter, med en tydlig prioritering av barn och unga. Förskolan får även nästa år ett kraftigt resurstillskott. Målet om två barn färre per barngrupp kommer att nås. En stor satsning genomförs också för att öka kvaliteten i äldreomsorgen.

I budgeten satsas totalt 67 miljoner på ett renare och tryggare Stockholm. Sommarjobbssatsningen fördubblas, upp till 1500 nya plusjobb skapas och 30 miljoner kronor satsas för att öka sysselsättningen bland arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa.

- Budgeten för nästa år innebär en helhet för ett Stockholm i utveckling, stärkt välfärd och ökad livskvalitet för stockholmarna. Det är en mycket stark och offensiv budget, där vi prioriterar våra mål. Därför kan vi också genomföra kraftfulla satsningar för barn och ungdomar, för att få fler i jobb och för en fortsatt tillväxt och utveckling i Stockholm., säger Annika Billström, finansborgarråd (s).

- Den här budgeten är Stockholms mest jämställda någonsin. Vi kommer att låglönesatsa i äldreomsorgen, där majoriteten är kvinnor, jämställdhetsprojekt ska startas i stadsdelarna och jämställdheten ska genomsyra alla verksamheter som staden bedriver. Jag är också nöjd över att vi kan förbättra kvaliteten inom hemtjänsten, inför vaktmästarservice i hela staden och kraftigt satsar på utsatta barn och unga, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare (v).

- Vi lägger i år en mycket bra budget med många gröna inslag. Mest nöjd är jag med de satsningar vi fått igenom på energiområdet. Nu kommer staden ta ett helhetsgrepp kring energifrågan för att kunna pressa kostnaderna framöver. En energiplan ska tas fram och ett energicentrum ska etableras, nämnderna ska minska energikostnaderna med 15 miljoner. Dessutom ska statsbidrag sökas för solceller där en motfinansiering från staden finns avsatt på 50 miljoner kronor, säger Viviann Gunnarsson, miljö och konsumentborgarråd (mp).

Några exempel på satsningar i budget 2006
• Arbetet med att minska barngruppernas storlek i förskolan fullföljs genom en höjd
schablon med 6,1 procent.
• Fritidsklubbar för alla barn i åldern 10-12 år inrättas från och med höstterminens start.
• Arbetet med att påbörja drygt 20 000 bostäder fullföljs, liksom satsningarna på lägre
boendekostnader.
• Arbetet med naturreservat fullföljs och ökade satsningar på utemiljöer och lekytor i alla
stadsdelsnämnder görs
• Anslagen till stadsdelarna för en ren och trygg stad ökas (47 miljoner kronor).
• Gratis bad för barn och unga införs på försök i delar av staden.
• I budgeten genomförs kraftfulla satsningar för att få fler i arbete. Fördubblad satsning på
sommarjobb till unga.
• Stadens konsumentvägledning får tillskott. Kontrollen av restauranger och livsmedel
stärks.
• Ytterligare 10 miljoner kronor satsas på Kulturskolan.
• Fri entré på stadens museer och längre öppethållande på Kulturhuset genomförs.
• Stockholms kulturfestival och evenemanget kring firandet av nationaldagen permanentas.
• Satsning för att höja kvalitén för våra äldre (40 miljoner kronor).
• Antalet boenden för hemlösa ökar.
• Mellan 1000 och 1500 så kallade plusjobb skapas.
• Den s k miljömiljarden skapar förutsättningar för bättre miljö i Stockholm.
• Satsning på ekologisk mat i skolan genomförs.
• Jämställdheten ska genomsyra alla verksamheter i staden