LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Representantskapet, LSU:s årsmöte avslutat

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2016 16:48 CET

Under helgen 19-20 november samlades representanter från ungdomsrörelsen för LSU – Sveriges ungdomsorganisationers årsmöte. I detta pressmeddelande redogörs beslut från årsmötet.

Nya medlemsorganisationer
Årsmötet välkomnar Devote, Svensk-Somaliska ungdomsförbundet i Norden (SSUN) och International Federation of Medical Students’ Associations–Sweden (IFMSA-Sweden) som nya medlemmar i LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Entledigande av styrelseledamot
Med anledning av händelsen 17 november 2016 beslutade LSU:s styrelse att ta ett PC-beslut (per capsula) om att entlediga Delmon Haffo från sitt uppdrag i LSU:s styrelse och lägga fram detta till årsmötet. Beslutet vidimerades och bekräftades därmed av årsmötet.

Rösträtt 16
Årsmötet valde att bifalla proposition Rösträtt 16 med tilläggsyrkandet att även sträva efter 16-årig valbarhetsålder. Beslutet innebär att LSU kommer att verka för att rösträttsålder och valbarhetsålder ska sänkas till 16 år. Sveriges Elevkårers motion om försöksverksamhet rörande rösträtt avslogs.

Motion om statuterna för MUCF:s organisationsbidrag (Unga Örnar)
Årsmötet valde att bifalla motionen med tilläggsyrkanden gällande att ge styrelsen utredningsuppdrag om bidrag till verksamhet för barn. LSU ska verka för att MUCF:s organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer utformas på ett sätt som möjliggör att medlemmar i åldrarna 0-5 år undantas från statistiken. Utredningen skall se över nya bidragsformer för verksamheter med barn.

Valärenden
Verksamhetsrevisor för 2017/2018: Mikael Holm, Ung Pirat
Revisorsersättare för 2017/2018: Patrik Persson, Sveriges Ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O)
Ordinarie auktoriserad revisor 2017/18: Anna Landerholm Granberg, KPMG (omval)
Auktoriserad revisorsersättare 2017/18: Gunilla Wernelind, KPMG (omval)

Till valberedning för 2017/2018 valdes
Mimmi Garpebring, Sveriges Elevråd - SVEA
Victoria Heiman, Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS),
Aya Zemzem Mohammed, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR),
Marie Sher, Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF),
Vendela Carlfjord, Rädda Barnens Ungdomsförbund (RBUF)

Alla relevanta dokument återfinns på lsu.se/arsmote

Detta pressmeddelande går ut innan årsmötesprotokollet justerats. Justerat årsmötesprotokoll återfinns på lsu.se/arsmote inom kort, och senast sex veckor efter mötet.


Kontakt

Frågor av politisk och ideologisk karaktär
Hannah Kroksson
kroksson@lsu.se
0735-00 54 92

Organisationskontakt och allmänna frågor
Johline Z. Lindholm
johline.lindholm@lsu.se
0734-60 24 47

Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer. LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Följ LSU:s arbete på Facebook och Twitter.