Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Resandet med färdtjänst minskar

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 15:26 CEST

Alltsedan toppåret 1989, då drygt fem procent av befolkningen hade rätt till kommunal färdtjänst, har antalet tillstånd minskat. År 2002 utfärdades cirka 391 000 tillstånd, vilket motsvarar drygt fyra procent av befolkningen. Mer än hälften av dessa personer (54 procent) var äldre än 80 år, en fjärdedel pensionärer upp till 80 år och knappt tjugo procent yngre än 65 år.

Andelen kvinnor av de färdtjänstberättigade ökar med stigande ålder och i gruppen 80 år och äldre var tre fjärdedelar kvinnor. Däremot var det något fler pojkar än flickor i den allra yngsta gruppen med färdtjänst, upp till 19 år.

Även antalet resor med färdtjänsten har minskat. År 2002 gjordes ca 13,4 miljoner enkelresor, något färre än året innan. I medeltal gjorde varje person med rätt till kommunal färdtjänst 34 resor per år både 2001 och 2002.

Det län som utfärdade flest kommunala färdtjänsttillstånd i förhållande till antalet invånare var Blekinge, med 65 tillstånd per tusen invånare. Det lägsta antalet tillstånd utfärdades i Hallands län, med 33 tillstånd per tusen invånare.

Längre färdtjänstresor mellan kommuner, s.k. riksfärdtjänst, utnyttjades av betydligt färre personer, 26 700 under 2002 en marginell ökning jämfört med året innan. Däremot minskade antalet enkelresor med riksfärdtjänst med cirka fem procent under 2002. Resenärerna med riksfärdtjänst är yngre än resenärer med den kommunala färdtjänsten. Knappt 40 procent av dem som hade rätt till riksfärdtjänst var under 65 år, 25 procent var pensionärer under 80 år och 37 procent 80 år eller äldre.

Uppgifterna är hämtade ur rapporten Färdtjänst och riksfärdtjänst 2002 och finns publicerad på SIKA:s webbplats. Rapporten har framställts av Inregia AB på uppdrag av SIKA.

Kontakta
Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA:
Mats Sonefors, 08-506 206 72 mats.sonefors@sika-institute.se, www.sika-institute.se
Inregia AB:
Patrik Stenberg 08-505 544 68, patrik.stenberg@inregia.se

Var god ange SIKA/Inregia som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.