Resco AB

Resco AB (publ): Delårsrapport januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 08:48 CEST

Sammanfattning av perioden januari-september 2005
- Omsättningen uppgick till 236 (185) MSEK, + 28 procent.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6 (-3) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 6 (-5) MSEK.
- Resultat per aktie uppgick till 0,09 (-0,19) kronor.
Sammanfattning av tredje kvartalet 2005
- Omsättningen uppgick till 76 (57) MSEK, + 35 procent.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 (0) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 1 (-2) MSEK.
- Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,07) kronor.

Tillväxten i koncernen är fortsatt god och uppgick under tredje kvartalet till 35 procent:
- Tillväxten i de tyska och finska bolagen är speciellt stark och uppgick under tredje kvartalet till drygt 60 respektive 50 procent med bibehållen lönsamhet. Tyskland är nu Rescos största marknad.
- Tillväxten i Sverige är acceptabel och uppgick under det tredje kvartalet till 13 procent, rensat från försäljningen av Inspiro. Lönsamheten är något förbättrad men fortsatt otillfredsställande. Ledningen har initierat ett kraftfullt åtgärdspaket för att uppnå en påtagligt förbättrad och uthållig rörelsemarginal.

Marknad
Efterfrågan på IT-tjänster och IT-lösningar ökar. Enligt analysföretaget Gartner ökar de totala IT-investeringarna i Europa med 2,5 procent under 2005. Den starkaste drivkraften är företagens behov av underhåll och effektivisering, men även intäktsgenererande projekt och affärsutveckling bidrar i takt med att företagen lanserar nya tjänster. Ett tydligt tecken i marknaden är ett ökande antal självbetjäningsprojekt, ett annat är kortare beslutsprocesser.

Tyskland är nu Rescos största marknad. Här genererades under tredje kvartalet 54 procent av omsättningen. Försäljningstillväxten på den tyska marknaden har uppgått till över 60 procent under tre kvartal i rad med bibehållen lönsamhet. Det framgångsrika Airbus A380-projektet har genererat nya uppdrag inom Airbus och genom goda referenser bidragit till nya kundrelationer. Resco har format en stark plattform för att möta en stor volym nya uppdrag i Tyskland. Efterfrågan på den tyska marknaden är ökande.

I Sverige uppgick försäljningstillväxten under det tredje kvartalet till omkring 13 procent (rensat från försäljningen av Inspiro; se nedan) med ett något förbättrat resultat. Ledningen har inlett arbetet med en omfattande åtgärdsplan innehållande en rad konkreta insatser för att under 2006 uppnå en påtagligt förbättrad rörelsemarginal. Planen innefattar förbättringsprojekt som påbörjas redan under fjärde kvartalet 2005 för att öka effektiviteten i Rescos tjänsteutbud. Efterfrågan på den svenska marknaden är ökande och marknadspriserna stigande.

Inspiro: Fr o m 1 september ingår Resco Inspiro KB inte längre i koncernen. Detta innebär att den del av Inspiros omsättning som avser kunder utanför koncernen inte längre ingår i koncernens resultaträkning; effekten anges i följande text- och tabellmaterial. Samma förhållande gäller Inspiros resultat; här har dock effekten under kvartalet varit marginell eftersom koncernen fortfarande har ett vinstdelningsavtal med Inspiro. Det förändrade koncernförhållandets inverkan på resultatmåttet "periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare" är än mindre eftersom det efter nämnda datum inte längre uppkommer någon minoritetsandel i koncernen.

Försäljningstillväxten under det tredje kvartalet för Rescos rörelse i Finland uppgick till 52 procent med en förbättrad lönsamhet. Efterfrågan på den finska marknaden är starkt ökande.

Tredje kvartalet

Koncernen
Omsättningen under tredje kvartalet 2005 uppgick till 76 (57) MSEK, +35 procent (+ 38 procent rensat från försäljningen av Inspiro; se ovan). Omsättningsökningen kan hänföras till samtliga länder, men i synnerhet Tyskland och Finland. Koncernens EBIT förbättrades till 1 (0) MSEK. Resultatförbättringen jämfört med föregående år gäller alla tre länder och är i första hand omsättningsrelaterad. Den huvudsakliga orsaken till att resultatförbättringen är liten jämfört med omsättningsökningen, är ett lägre snittpris i Tyskland (se nedan). Omsättningen under det tredje kvartalet är normalt lägre pga en normal säsongsvariation.

Beläggningen under det tredje kvartalet har stabiliserats på det andra kvartalets goda nivå och varit betydligt bättre än föregående år. Snittpriset har understigit fjolårets nivå som en följd av ett antal stora och långfristiga projekt (se Tyskland nedan).

Omsättningen för Resco i Tyskland uppgick till 42 (26) MSEK, +61 procent, och EBIT till 3 (2) MSEK. Den kraftiga tillväxten beror såväl på nyrekrytering av konsulter - bland annat till det under första kvartalet nyöppnade kontoret i Düsseldorf - som en bättre beläggning. Beläggningen har stabiliserats på det andra kvartalets goda nivå och ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Prisnivån har förbättrats jämfört med det andra kvartalet men ligger under nivån för motsvarande period föregående år. Det lägre snittpriset jämfört med fjolåret beror på ett antal långfristiga projekt som tenderar att generera ett lägre snittpris men å andra sidan ger en trygghet i form av en stabilare intäktsmassa. Resco i Tyskland har en över året jämnare fördelning av semesteruttaget och verksamheten uppvisar under kvartalet därför inte samma säsongsvariation som de övriga länderna inom koncernen.

Resco i Sverige visade en omsättning om 31 (29) MSEK, +8 procent (13 procent rensat från försäljningen av andelarna i Resco Inspiro KB), och EBIT uppgick till 0 (-1) MSEK exklusive koncerngemensamma kostnader. Beläggningsgraden har stabiliserats på en god nivå. Prisnivån är stabil eller något ökande. Verksamheten i Sverige påverkas i hög grad av semestersäsongen under juli och augusti, vilket normalt medför lägre lönsamhet under tredje kvartalet.

Omsättningen för Resco i Finland uppgick till 4 (2) MSEK, + 52 procent. EBIT uppgick till 0 (0) MSEK. Omsättningstillväxten beror dels på ett ökat antal konsulter och dels på den goda beläggningsgraden. Nyrekryteringen har inneburit en del engångskostnader. Beläggningen har ökat jämfört med motsvarande period föregående år och stabiliserats på det andra kvartalets höga nivå. Prisnivån jämfört med tidigare tidsperioder har sjunkit något. Fokus ligger på nyrekrytering av konsulter. Liksom fallet är i Sverige, påverkas omsättning och resultat negativt under kvartalet av en normal säsongsvariation.

Samtliga länders resultat förbättrades under perioden. Rörelsemarginalen i Tyskland var 8 procent, i Finland 6 procent och Sverige 0 procent. Efter avdrag för koncerngemensamma kostnader, blev rörelsemarginalen för koncernen 2 procent.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké för 2005 publiceras den 27 februari 2006

Stockholm den 25 oktober 2005

Kjell Jacobsson
Verkställande direktör

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För ytterligare information kontakta:
Verkställande direktör Kjell Jacobsson, 0708-903050
Finansdirektör Per Killiner, 0708-903035
Telefon växel: 08-519 030 00


Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga i Rescos lokaler på S:t Eriksgatan 60A i Stockholm samt på Rescos hemsida www.resco.se.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport januari - september 2005

Om Resco
Resco implementerar, bygger och vidareutvecklar affärssystem- och integrationslösningar. Företagets lösningar utvecklar kundernas samverkan med kunder och leverantörer samt effektiviserar interna processer och IT-system. Resco grundades 1982 och finns i Sverige, Finland och Tyskland. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Stockholm samt från kontor i Göteborg, Malmö, Östersund, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf och Helsingfors. Resco har idag ca 275 medarbetare. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. För mer information om företaget se www.resco.se.

Resco AB (publ)
S:t Eriksgatan 60 A, 112 34 Stockholm
Telefon 08-519 030 00
Fax 08-519 030 20
info@resco.se www.resco.se
Organisationsnummer: 556220-8511
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.