Resenärsforum

Resenärerna förtjänar bättre - skandal att järnvägen inte sköts

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 15:16 CEST

Regeringen måste ta ansvar för att tågtrafiken fungerar.

Människor pendlar för att arbeta och studera. Vi är många som vill ta ansvar för barnens framtid genom att resa med tåg i stället för att köra bil eller flyga. För att inte bli sittande på spåret, kanske missa hämttiden på dagis eller komma för sent till jobbet måste tågtrafiken fungera. Vi är mycket kritiska den vanskötsel av järnvägen som råder i dag. I Skåne är det 11 fel i järnvägstrafiken ett genomsnittligt dygn. Resenärsforum – kollektivtrafikanternas intresseorganisation – efterlyser ett långsiktigt ansvar för tågtrafikens utveckling. Regeringen måste styra Trafikverket så att järnvägen går att lita på och tågen kommer fram i tid.

Drygt ¾ av hela Sveriges oljeimport går till transportsektorn. För att klimatmålen ska nås räcker det inte med att byta drivmedel. Att åka tillsammans är det effektivaste sättet att minska användningen av bensin och diesel. Kollektivtrafiken måste fördubbla sin marknadsandel i relation till biltrafik och flyg. Vi kräver att regeringen ger anslag och uppdrag till Trafikverket som åtgärdar de stora fel i järnvägssystemet som uppdagats. Denna uppgift måste överordnas eventuella intressen att bygga ut infrastrukturen för privatbilism.


Kontaktpersoner
Karin Svensson Smith, Resenärsforums ordförande: 070-343 95 15
Kurt Hultgren Resenärsforums generalsekreterare:  0707-88 44 77


Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.