Resenärsforum

Resenärsforum gratulerar Catharina Elmsäter-Svärd

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 08:27 CEST

Gratulationer från Resenärsforum till vår nya infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd!

Sveriges kollektivresenärer ser med glädje att vi får en infrastrukturminister som förstår hur viktig kollektivtrafiken är för hela Sverige.

Kollektivtrafik är inte bara en miljöfrämjande verksamhet. Kollektivtrafiken kan om den är attraktiv ge människor ett positivt val, något som kan ge människor ökad välfärd.

Kollektivtrafiken är visserligen energieffektiv, men det allra viktigaste är att attraktiv kollektvtrafik gör att resurserna räcker längre och det kan bli pengar över i samhället, pengar som kan användas till olika saker.

Vi kollektivresenärer vill gärna källsortera resandet och välja cykel ibland, bil ibland och attraktiv kollektivtrafik rätt ofta.

För att göra kollektivtrafiken attraktiv krävs ett antal åtgärder. Vi vill gärna dela med oss av en kort lista över angelägna åtgärder. Listan innehåller fjorton punkter och finns nedan.

Med bästa välgångsönskningar 
Kurt Hultgren
Generalsekreterare
 

Fjorton angelägna punkter för kollektivresenärerna 

 • Kompatibla reskort som gäller på alla trafikföretag, regionala tåg och bussar (även båtlinjer), även på fjärrtåg, och kortet ska tillåta både efterbetalning (kreditköp) och reskassa (laddat värde) 
 • Reseavdrag baserat på km-avstånd, ej på kostnad för resorna. Dagens system gynnar bilresande i storstadsregionerna.
 • Garantier för ersättning vid förseningar för dagliga pendlingsresor ska införas, inte bara för långväga resor.
 • Stationshållare utses, den ”station manager” som EU kräver. Hittills har ingen sådan utsetts i Sverige, eftersom stationerna inte har någon samlad huvudman. Det krävs ett system för att resenärerna ska hitta rätt, och en samordnande instans krävs för att åstadkomma samordning mellan olika lokala organisatoriska lösningar.
 • Operatörsneutrala stationsvärdar på alla större stationer.
 • Ökad satsning på underhåll och drift inom kollektivtrafiken
 • Ostlänken (Södertälje-Nyköping-Norrköping-Linköping) startas omgående. 
 • Slopa avstigningsavgiften för pendeltågsresenärer på Arlanda C. Det kan ske t ex genom att Trafikverket köper fjärrtågsstationen Arlanda C från Arlandabanan AB. 
 • Kollektivtrafikkörfält införs på alla gator och vägar med busstrafik mer än 6 turer per timme.  Detta ökar vägarnas kapacitet räknat i personer.
 •  Trängselavgifter ska drivas av regionerna och intäkterna ska användas för kollektivtrafiken och för vissa vägbyggen
 •  Trafikoperatörerna ska kunna kräva regress på Trafikverket för kostnader som har drabbat resenärerna och som operatörerna har betalat ut, ifall orsaken ligger hos Trafikverket. Motsvarande bör gälla andra statliga myndigheter. Idag drabbas operatörerna och resenärerna oförskyllt.
 • Ta initiativ till att skapa ett nationellt samverkande bilpool-system. Därigenom kommer resenärerna att kunna välja lämpliga färdmedel från dag till dag, vilket gör det lättare att källsortera resorna på ett attraktivt och samtidigt miljömedvetet sätt.
 • Planering inleds för två höghastighetsbanor, en Stockholm-Skåne, en Jönköping-Göteborg, så att mer kapacitet på idag befintliga banor kan erbjudas regional tågtrafik (och godståg); ger också ökad punktlighet
 • Dubbelparkerade bilar på bussgator måste falla under kommunal trafikövervakning. Idag säger lagen att endast polisen kan åtgärda dem, vilket är alldeles otillräckligt för busstrafikens framkomlighet.

 

 

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kolletivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.