Europaparlamentet

Resolution om flyktingar från Irak

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 17:35 CET

Europaparlamentet har antagit en resolution om flyktingar från Irak där ledamöterna framför krav på större ansvarstagande och ökat ekonomiskt bidrag från EU och andra berörda länder. Sverige framhålls som ett föredöme eftersom landet mottagit ett stort antal irakiska flyktingar.Mot bakgrund av FN:s flyktingkommissaries (UNHCR) vädjan av den 7 februari 2007 om ökat internationellt stöd till de länder som tagit emot flyktingar från Irak, uppmanar Europaparlamentet i en gemensam resolution Iraks grannländer att uppfylla sin folkrättsliga plikt att omedelbart ta emot flyktingar, i synnerhet de som tillhör särskilt utsatta minoriteter, såsom statslösa palestinier eller religiösa och etniska minoriteter.UNHCR:s vädjan om stöd för programmen till irakiska flyktingar

Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna och andra internationella givare att besvara UNHCR:s vädjan om stöd för programmen till förmån för irakiska flyktingar och internt fördrivna i Irak, Syrien, Libanon, Turkiet och Iran samt Egypten. Situationen är akut och parlamentet yrkar på att en avsevärd del av EU:s budgetanslag till program för Irak kunde användas för dessa ändamål.Parlamentet uppmanar med kraft rådet och kommissionen samt myndigheterna i regionen och det internationella samfundet att oinskränkt delta i den internationella konferens om humanitärt bistånd till flyktingar och internt fördrivna i Irak och grannländerna som ska hållas i Genève den 17 april 2007.Sveriges insatser framhålls

Europaparlamentet uttalar sin erkänsla för de insatser som gjorts av Sveriges regering. Alla EU:s medlemsstater uppmanas att snabbt och rättvist utreda de irakiska asylsökandenas anspråk på asyl och fullgöra sina skyldigheter enligt folkrätten och gemenskapslagstiftningen och bevilja ställning som flykting eller subsidiärt skydd till dem som riskerar förföljelse eller allvarlig skada.Uppmaningar till regionala aktörer

Europaparlamentet uppmanar Iraks regering, de lokala, regionala och religiösa myndigheterna samt de multinationella koalitionsstyrkorna i Irak att vidta omedelbara åtgärder för att förbättra säkerheten för alla flyktingar och internt fördrivna i Irak och få ett slut på diskrimineringen.Förslaget till den gemensamma resolutionen om flyktingar från Irak hade lämnats in av GUE/NGL, ALDE, De gröna/EFA, PSE, UEN och EPP-ED.Bakgrund

Enligt FN:s uppskattningar har 1,8 miljoner irakier tvingats fly till andra delar av landet och upp emot 2 miljoner har flytt utomlands. Varje månad försöker 50 000 personer fly från Irak, huvudsakligen till grannländerna Jordanien och Syrien, men också till Egypten, Libanon, Turkiet, Iran och länder längre borta. Flera grannländer har begränsat flyktingarnas möjlighet att få asyl, genom begränsade inresemöjligheterna och strikta krav på flyktingarnas vistelse, till exempel genom att skära ner på systemet för tillfälligt skydd och/eller göra det så pass svårt för dem att förnya sina viseringar att flertalet irakiska flyktingar snabbt går miste om sin rättsliga ställning som flyktingar.De flesta av EU:s medlemsstater har ställt sig lika avvisande till att ta emot irakiska flyktingar, med undantag för Sverige. Egypten, som inte heller är något grannland till Irak, har också tagit emot ett stort antal flyktingar.Gemensamt resolutionsförslag

Dok: B6-0052/2007/RC1

Omröstning: 15.2.2007Kontakt:

Pernilla JOURDE

Europaparlamentet

Redaktion & Information

E-mail: press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (32-2) 28 43411 (BXL)