Europaparlamentet

Resolution om Lissabonstrategin

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 14:09 CET

Parlamentet välkomnar de ansträngningar som kommissionen och medlemsstaterna gjort för att göra Lissabonstrategin till en framgång men anger i en gemensam resolution ytterligare en rad åtgärder som bör vidtas och insisterar på en mer dynamisk arbetsmarknad, innovation och en aktiv energipolitik med gemensamma mål.


Europaparlamentet har med 438 röster för, 103 emot och 30 nedlagda antagit en resolution som lämnats in av EPP-ED, PSE- och ALDE-gruppen om bidraget till Europeiska rådets vårmöte 2007 angående Lissabonstrategin.

Lissabonstrategin antogs 2000 och omfattade ett paket med åtgärder som syftar till att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi till 2010. Ledamöterna understryker hur de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågorna är nära förbundna och menar att EU även bör sträva efter att bli den mest energisnåla och energieffektiva ekonomiska zonen i världen.

Europaparlamentet efterlyser större deltagande från nationella parlament i kampen för en ökad sysselsättning och tillväxt. Det yrkar också på att det civila samhället ska göras delaktigt i Lissabonstrategin och vill att medlemsstaterna på nationell nivå utser ansvariga Lissabonssamordnare.

Arbetsmarknaden - balans mellan säkerhet och flexibilitet
Ledamöterna anser att man måste finna en balans mellan företagens krav på en mer flexibl arbetsmarknad och arbetstagarnas behov av social trygghet och utsikter om att hitta nytt jobb. Parlamentet efterlyser ökade satsningar på fortutbildning för okvalificerade arbetstagare och allmänt förbättrade utbildningssystem. Ungdomar, kvinnor, äldre och funktionshindrade bör också bättre integreras på arbetsmarknaden. Alla nyutexaminerade ungdomar borde exempelvis garanteras en första anställning inom sex månader och barnomsorgen byggas ut

Innovation och handel
Ledamöterna påminner om att det är komplicerat och kostsamt att söka patent i EU och efterlyser ökat samarbete och förenklade förfaranden för att stimulera till innovation och patentsökning.

Europaparlamentet anser att en fri och rättvis handel ökar välståndet i Europa och i resten av världen och begär att medlemsstaterna avstår från protektionism. Internationell handel kan dock medföra nackdelar för de mest utsatta och minst kvalificerade arbetstagarna inom vissa sektorer erkänner ledamöterna Parlamentet anser att man bör överväga lämpliga handelsåtgärder mot snålskjutsåkande länder som inte drar sitt strå till stacken i kampen mot de globala klimatförändringarna.

Forskning och energi
Parlamentet upprepar sin ståndpunkt om att forskning och teknisk utveckling är avgörande för tillväxten och för den sociala välfärden och miljötillståndet.

Att inrätta en gemensam energipolitik är avgörande för att Lissabonstrategin ska bli en framgång, anser ledamöterna som vill att mer konkurrens skapas i syfte att gynna konsumenterna. Kärnkraften erkänns som en viktig del av energimixen i vissa medlemsstater, men parlamentet betonar att energiformen innebär risker och att det ännu inte finns några lösningar för återanvändningen av kärnavfall. Beslut om kärnkraftsproduktionen måste också i fortsättningen fattas på medlemsstatsnivå.

Ledamöterna uppmanar Europeiska rådet att vid sitt vårmöte 2007 stödja kommissionens handlingsplan för energin och placera den i centrum av energipolitiken. Parlamentet säger att det krävs en färdplan på råds- och kommissionsnivå för att nå målet på 50 procent för den förnybara energin, och en övergripande 30-procentig koldioxidminskning för alla industriländer senast 2020 och ett minimimål för en 20 procentig koldioxidminskning senast 2020 inom EU.


Gemensamt resolutionsförslagB6-0040/2007/RC1Debatt: 13.2.2007Omröstning: 14.2.2007

Ref.: 20070208IPR02893
Kontakt:
Pernilla Jourde
Redaktion & information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)