Statistiska centralbyrån, SCB

Restaurangindex, december 2010: Stark försäljning inom restaurangbranschen i december

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 10:03 CET

Restaurangernas försäljning steg med 6,5 procent under december jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kategorin trafiknära restauranger, som ökade med 12,9 procent.

Ett flertal restaurangkategorier gick bra under december månad, särskilt starkt går trafiknära restauranger (12,9 %), hotell (12,7 %) och  personalrestauranger (10,2 %). En kategori som inte hade så stark utveckling i december var snabbmatsrestauranger vars försäljning ökade med mer blygsamma 2,8 procent. Ser man på försäljningsutvecklingen under hela förra året blev kaféer/konditorier den stora vinnaren. Försäljningsvolymen för den totala restaurangbranschen ökade med 3,8 procent i december, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. December 2009 till december 2010

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308011.aspx

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, segment för segment. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån.

 

DLF och SHR kommenterar

Omsättningstillväxten på restaurangmarknaden landade på nästan 6 procent för helåret 2010 jämfört med 2009. Med en prisökningstakt på drygt 3 procent innebar det en ökning av volymen restaurangtjänster på ca 2,5 procent. Eftersom volymen sjönk med ungefär lika mycket under 2009 så är nivån nu nästan tillbaka på 2008 års nivå. Utvecklingen under första halvåret och andra halvåret 2010 har skiljt sig väsentligt åt. Under första halvåret ökade restaurangomsättningen med ca 3,5 procent jämfört med motsvarande period 2009. Ökningen bestod endast i ökade priser medan volymen var oförändrad. Under andra halvåret ökade omsättningen med cirka 7,5 procent, varav 4,5 procentenheter var en ökning i volym. Den viktigaste förklaringen till den starka utvecklingen under andra halvåret är att antalet gäster på de svenska hotellen ökat mycket starkt under denna period. Även om det finns en stor lokal efterfrågan på restaurangtjänster så spelar turisternas efterfrågan stor roll för hur omsättningen utvecklas. Under året infördes kravet på certifierade kassaregister i kontantbranscherna med syfte att minska den svarta omsättningen. Det finns en del som tyder på att detta också har bidragit till ökningen av den redovisade omsättningen i restaurangbranschen. Optimismen är fortsatt stor bland företagen i branschen i synen på hur efterfrågan kommer att utvecklas på kort sikt. Det visar konjunkturinstitutets konjunkturbarometer i januari.

Stark försäljning inom trafiknära restauranger

Försäljningen inom trafiknära restauranger ökade med 12,9 procent i december vilket var den största ökningen bland de olika restaurangkategorierna.  Hotellens restaurangförsäljning ökade med 12,7 procent i december och försäljningsvolymen för samma kategori ökade med 9,8  procent. Den kategori som det gick sämst för var snabbmatsrestaurangerna vars försäljning ökade med 2,8 procent.

Försäljningsutveckling december


För tabell se:
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308011.aspx

Den totala restaurangförsäljningen ökade med 5,6 procent mellan 2009 och 2010. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 2,4 procent. Den enskilt högsta försäljningsutvecklingen har hittills i år varit i kategorin kaféer/konditorier. Försäljningsutvecklingen för denna kategori var 8,3 procent mellan 2009 och 2010. Snabbmatsrestauranger är den kategori med lägst försäljningsutveckling under 2010, denna kategori har ökat med 3,7 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari- december


För tabell se:
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308011.aspx

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2010 till cirka 74,5 miljarder kronor exklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna under 2010. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,0 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,0 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen, januari- december 2010

För figur se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308011.aspx

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-03-04 kl. 09:30.

Producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Daniel Lennartson
Tfn 019-17 64 29
E-post daniel.lennartsson@scb.se
Björn Arnek (SHR)
Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@shr.se