Medivir AB

Resultat från COSMOS-studien med Simeprevir och Sofosbuvir i cirrotiska och icke-cirrotiska patienter med HCV av genotyp 1 har presenterats vid AASLD

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 23:00 CET

Medivir AB publicerade idag data från den interferonfria COSMOS-studien i vilken säkerhet och effekt av kombinationsbehandling med proteashämmaren simeprevir (TMC435) i klinisk utveckling och nukleotid hämmaren sofosbuvir (GS-7977) i klinisk utveckling, med och utan ribavirin, studeras i vuxna genotyp 1 kroniska hepatit C patienter. Data presenterades måndagen den 4 november vid en ”late-breaking”-session under mötet ”Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)” som hålls i Washington, D.C.

- Den höga andelen botade patienter (SVR-nivåer) som observerades hos HCV genotyp 1-patienter med avancerad leversjukdom och hos patienter som inte svarat på tidigare behandling i COSMOS-studien är utomordentligt uppmuntrande. Dessa svårbotade patientgrupper är i trängande behov av verkningsfulla behandlingsalternativ som idag saknas, säger Charlotte Edenius, Medivirs forsknings- och utvecklingschef.

COSMOS – Studiedesign
COSMOS är en randomiserad, öppen fas IIa-studie som utvärderar säkerhet och effekt av simeprevir i kombination med sofosbuvir med eller utan tillägg av ribavirin, under 12 eller 24 veckor. I studien ingår HCV genotyp 1-patienter som inte svarat på tidigare behandling med interferon och ribavirin (”null-responder”-patienter) med METAVIR-gradering F0-F2 (Kohort 1, n=80), och behandlingsnaiva patienter och ”null-responder” patienter med METAVIR-gradering F3-F4 (Kohort 2, n=87).

Finala resultat för varaktig virologisk respons 12 veckor efter avslutad behandling (SVR12) från kohort 1 i patienter som inte svarat på tidigare behandling med METAVIR-gradering F0-F2 presenterades tillsammans med resultat för varaktig virologisk respons 4 veckor efter avslutad behandling (SVR4) från 12-veckorsarmen i kohort 2 i behandlingsnaiva patienter, och patienter som inte svarat på tidigare behandling, med METAVIR-gradering F3-F4. METAVIR-skalan används för att kvantifiera graden av inflammation och fibros/cirros i levern på en fyrgradig skala.

I kohort 1 hade 77 procent av patienterna genotyp 1a (GT1a) subtyp, varav 50 procent uppvisade Q80K baslinjepolymorfism, 70 procent hade genotyp IL28B CT, 24 procent hade genotyp IL28B TT och 59 procent hade METAVIR-gradering F2.

I kohort 2 hade 78 procent av patienterna GT1a subtyp, varav 40 procent uppvisade Q80K baslinjepolymorfism, 56 procent hade genotyp IL28B CT, 23 procent hade genotyp IL28B TT, 47 procent hade METAVIR-gradering F4 (cirros) och 54 procent var ”null-responder” patienter.

COSMOS – Sammanfattning Effekt
I kohort 1 uppnåddes SVR12 hos 93 procent av genotyp 1 ”null responder” patienter med METAVIR-gradering F0-F2 som behandlats med simeprevir och sofosbuvir i antingen 12 eller 24 veckor.

Interimsanalysen av kohort 2 visade att SVR4 uppnåtts i 100 procent av både de behandlingsnaiva patienterna och ”null-responder”-patienterna med METAVIR-gradering F3-F4 efter 12 veckors behandling med simeprevir och sofosbuvir.

I en sammanslagen analys av 12-veckorsarmarna från kohort 1 och 2 uppnåddes SVR4 i de patienter som behandlats med simeprevir och sofosbuvir, med eller utan ribavirin, i 96 procent av gruppen med genotyp IL28B icke-CC, 91 respektive 100 procent av patientgruppen med METAVIR-gradering F4 respektive 95 procent av ”prior null-responder” patienterna.  

Samtliga patienter som fullföljde behandlingen hade odetekterbara HCV RNA-nivåer vid behandlingens slut och det förekom inga virala genombrott. COSMOS-studiens interimsresultat visade inte på någon fördel med ribavirintillägg till simeprevir och sofosbuvir för dessa svårbehandlade HCV-patientgrupper samt att en 12 veckors behandling erbjuder kliniska vinster liknande de som erhålls vid 24 veckors behandling.

COSMOS – Sammanfattning: Säkerhet
De mest frekventa biverkningarna hos patienterna i båda behandlingsarmarna var trötthet, huvudvärk, illamående och sömnsvårigheter. Hudutslag, klåda, anemi och hyperbilirubinemi observerades främst i behandlingsarmen med ribavirin. Vid tidpunkten för denna interimsanalys hade 4 % av patienterna (2/54) som behandlats med simeprevir och sofosbuvir med ribavirin, respektive 7 % av patienterna (2/31) som behandlats med simeprevir och sofosbuvir utan ribavirin, i 24-veckorsarmen avbrutit behandlingen på grund av en allvarlig biverkning. Inga patienter (0/82) i 12-veckorsarmarna avbröt
behandling på grund av en allvarlig biverkning.

 


Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare som befinner sig i registreringsfas för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland.

Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se