Sveaskog

Resultatförbättring för Sveaskog - Fjärde kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 08:48 CET

* Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 653 MSEK (1 662).
Minskningen beror främst på lägre leveransvolymer från egen skog.

* Rörelseresultatet före värdeförändring skog uppgick till 317 miljoner
kronor (354). 2005 ingick övriga rörelseintäkter med 156 MSEK, i form av
beräknad försäkringsersättning och skattereduktion från stormen Gudrun.


* Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick till 664 MSEK
(496), vari ingår realisationsvinster från försäljningar av
skogsfastigheter med 283 MSEK (166).


* Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 442 MSEK
(293).


Helåret 2006

* Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 030 MSEK (6 155).
Minskningen beror främst på lägre leveransvolymer från egen skog.

* Rörelseresultatet före värdeförändring skog ökade till 782 MSEK
(691).

* Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick till 1 624 MSEK
(871), till följd av det förbättrade rörelseresultatet och en högre
reavinst vid försäljning av skogsfastigheter. Resultatet påverkas även
av en positiv förändring av skogens nettovärde då effekterna från
stormen Gudrun nu klingat av.


* Nettoresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 986 MSEK
(370) och resultatet per aktie steg till 8,33 SEK (3,13).

* Föreslagen utdelning är 4,15 SEK per aktie, eller totalt 491 MSEK,
vilket motsvarar 50% av utdelningsbara medel.

Kommentar av Sveaskogs vd Gunnar Olofsson:

- Sveaskogs resultatutveckling är mycket positiv. Rörelseresultatet har
ökats trots minskade leveransvolymer med 7% jämfört med 2005.
Resultatförbättringen följer av en god efterfrågan på företagets
produkter med ökade intäkter och en lägre kostnadsnivå.

- Priserna utvecklas väl inom alla sortiment. Det beror på den goda
efterfrågan som följer av en positiv konjunktur för skogs- och
träindustrin och en fortsatt hög efterfrågan för biobränsle.

- Effekterna av stormen Gudrun har en begränsad inverkan på resultatet
2006. Samtidigt har angreppen av granbarkborre accentuerats, vilket lett
till ökade kostnader. Stormen Per i januari 2007 innebär att risken för
omfattande angrepp ökar ytterligare. Upparbetningen av storm- och
barkborreskadat virke kommer att kräva extra insatser och medföra ökade
kostnader under 2007.

- Sveaskog har uppdraget att sälja mark med syfte att stärka enskilt
jord- och skogsbruk samt att överlåta mark till Naturvårdsverket för
bland annat reservatsbildning. Under året har företaget sålt drygt 53
000 hektar mark till en sammanlagd köpeskilling om 1 072 MSEK.

- Träindustriföretaget Setra Group AB, i vilket Sveaskog äger 50%,
fortsätter att visa en positiv utveckling. Sveaskogs resultatandel för
2006 uppgår till 96 MSEK. Dels har branschen för sågade trävaror
utvecklats mycket positivt, dels har det interna effektiviseringsarbetet
i Setra Group bidragit till resultatförbättringen.

- Efter försäljningen av AssiDomän Cartonboard till Korsnäs, som
slutfördes i maj, har en översyn gjorts av Sveaskogs kapitalstruktur.
Den ledde till att en efterutdelning på 1,5 miljarder kronor till ägaren
genomfördes i december 2006. Samtidigt beslutades om nya finansiella mål
för företaget, gällande fr o m 2007, som tydligare speglar det operativa
resultatet i skogsrörelsen.


Bokslutsrapporten i sin helhet finns på www.sveaskog.se.

Kvartal 4 Helår
MSEK 2006 2005 2006 2005
Nettoomsättning 1653 1662 6030 6155

Rörelseresultat före värdeförändring skog 317 354 782 691
Värdeförändring skog 347 142 842 180
Rörelseresultat 664 496 1624 871
Resultat före skatt 597 410 1338 524
Periodens resultat, kvarvarande verksamheter 442 293 986 370
Periodens resultat, avvecklad verksamhet, netto - 83 1152 246
Periodens resultat 442 376 2138 616
Resultat per aktie, före och efter utspädning SEK 3,73 3,18 18,06 5,20
Resultat per aktie, kvarvarande verksamheter, SEK 3,73 2,47 8,33 3,13För mer information kontakta:
Gunnar Olofsson, vd Sveaskog, tel 08-655 91 74, 070-334 15 16
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 08-655 91 06, 070-872 22
05