Pandox AB

Reviderad resultatprognos 2003 och marknadsvärde på

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2003 09:11 CET

Med anledning av det pressmeddelande som lämnats av Eiendomsspar AS och Sundt AS den 4 november 2003, vari marknaden informerades om att de gemensamt via ett svenskt bolag dels förvärvat 35,9 procent av aktierna i Pandox (efter utspädning), dels avser att lämna ett bud på samtliga aktier till ett pris av 105 kr per aktie, har Pandox styrelse beslutat att idag offentliggöra följande information till marknaden.

Reviderat helårsprognos 2003
Pandox lämnade i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet en prognos för resultatet före skatt på minst 195 Mkr. Efter det att oktoberbokslutet nu framtagits har styrelsen beslutat revidera prognosen för helåret 2003 till 200 Mkr.

Marknadsvärdet på Pandox hotellfastigheter och substansvärde per aktie

Pandox styrelse har initierat en uppdatering av den interna värderingen av bolagets hotellfastigheter. Värderingen kommer att avstämmas externt varefter värderingen och en beräkning av bolagets substansvärde kommer att offentliggöras. Styrelsens uppfattning är att substansvärdet klart överstiger 105 kronor per aktie.


Reviderad resultatprognos 2003 och markn

För ytterligare information, kontakta:
Anders Nissen, VD Pandox AB, 08-506 205 50, 0708-46 02 02 eller
Nils Lindberg, finansdirektör, 08-506 205 53, 070-876 14 40