Billerud AB

Reviderade långsiktiga finansiella mål

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 12:07 CET

Billeruds styrelse har idag fattat beslut om följande reviderade långsiktiga finansiella mål:
• En organisk tillväxt på i genomsnitt minst 3 % per år
• En rörelsemarginal på 10 % över en konjunkturcykel
• Investeringar skall ge en avkastning väl över företagets vägda kapitalkostnad

Samt beslutat att behålla nu gällande finansiella mål:
• En nettoskuldsättningsgrad mellan 0,6 och 0,9
• En utdelningsandel på 50 % av nettoresultatet över en konjunkturcykel.

Bakgrunden till att målen revideras är såväl förändringar i den finansiella omvärlden, som i Billeruds utveckling och strategi.

Marknadens avkastningskrav har påverkats av att nivåerna för den långa räntan sjunkit. Med de nya målen tar bolagets avkastningskrav för investeringar sin utgångspunkt i aktiemarknadens avkastningskrav och den vid var tid gällande långa upplåningskostnad. Sammanvägt ger det Billeruds vägda kapitalkostnad (Weighted Average Cost of Capital).

De nya målen fokuserar genom tillväxtmålet tydligare på den för Billerud viktiga frågan om långsiktig tillväxt. Genom marginalmålet skapas en ökad tydlighet i styrningen och en bättre koppling mellan interna operativa och externa kommunicerade finansiella mål.

De nu fastställda målen avslutar den översyn av strategi och finansiella mål, som Billerud inledde i början av året.

De reviderade finansiella målen presenteras tillsammans med företagets strategi på det kapitalmarknadsmöte som Billerud idag håller i Stockholm. Presentationsmaterialet och en webcast kommer att finnas tillgängliga på www.billerud.se i anslutning till kapitalmarknadsmötets genomförande.

Stockholm, 15 november 2006
Billerud AB (publ)

StyrelsenFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD, 08 553 335 01
Bertil Carlsén, CFO, 08 553 335 00 eller 0730 211 092

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med effektiva förpackningspapper. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment. Mer än 50 procent av försäljningen går till förpackningar av livsmedel. Kunderna finns huvudsakligen i Europa. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. Dessa tillhör Europas mest kostnadseffektiva bruk för produkter inom Billeruds segment.