Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Revisionen på rätt väg - men den kan bli bättre

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 14:34 CET

Revisionen är en kompetent resurs som arbetar med rätt saker på rätt sätt. Dess vilja och förmåga att kommunicera med dem som ska granskas är uppskattad. Dess legitimitet är välförtjänt. Men det kan bli bättre.
Så kan man mycket kort sammanfatta en granskning av regionens revision, vilken nyligen genomförts av två utomstående granskare.

Begreppen "proaktivitet" och "tidsnära" är viktiga i revisionens arbete. Revisionen arbetar med betoning på förvaltningsrevision och har ambitionen att vara stödjande och främjande. Det har lett till att granskade politiker och förvaltningsledningar uppfattar att revisionen kommer för nära och för tidigt i skeendet. Rapporten menar att det är viktigt att ännu tydligare än tidigare klargöra revisionens uppdrag och inriktning för dem som granskas.

Likaså föreslår rapporten att granskningarna bättre förankras och "säljs in" hos de verksamheter som ska granskas. Man vill även att granskningarna synkroniseras med förvaltningarnas pågående kvalitets- och förbättringsarbete.

Vilka konsulter arbetar för revisionen?
Rapporten uppmanar revisionen att tydligt ange vilka granskningar revisionen står för. Politiker och förvaltningsledningar klagar över för många granskningsrapporter, för många externa konsulter och för många möten med revisionen. Rapporten misstänker att ett stort antal av de konsulter som rör sig i organisationen arbetar på andras uppdrag - inte revisionens. Av det skälet menar rapporten att revisionen tydligare ska klargöra vilka konsultinsatser revisionen svarar för.

Effektivare möten och mer informella redovisningar av revisionens resultat är ett förslag i rapporten. Politiker och förvaltningsledningar tycker att revisionen tar för mycket tid i anspråk, att rapporterna från och mötena med revisionen är för många. Rapporten uppger att revisionen i Västra Götalandsregionen författar ungefär halva antalet mot vad Stockholms läns landsting och Region Skåne gör, och menar att färre rapporter och färre möten skulle inverka menligt på revisionens uttalat kommunikativa förhållningssätt.

Håll samman redovisning- och förvaltningsrevisionen
Kopplingen mellan förvaltningsrevisionen och redovisningsrevisionen är oklar menar rapporten. Det är en följd av satsningen på förvaltningsrevision och utnyttjandet av externa revisorer på redovisningssidan. Med en sammanhållen risk- och väsentlighets bedömning och närmare samarbete mellan de två grenarna ska det bli bättre.

Slutligen föreslår rapporten att revisionsenhetens organisation ska ses över. Enheten är starkt beroende av de enskilda tjänstemännens specialinriktade kompetens. Därmed är den även mycket sårbar. Rapporten föreslår etablerandet av en fastare organisationsstruktur utan att för den skull hemfalla åt byråkrati.

KOMMENTARER:

Wimar Sundeen, ordförande för revisionskollegiet:
- Syftet med den här revisionen av vår verksamhet är att få vårt arbetssätt och tänkbara utvecklings- och förbättringsområden belysta.
- Rapporten ger ju en i huvudsak positiv bild av revisionen. Det finns naturligtvis en rad områden där vi kan bli bättre och vi fortsätter med vårt arbete för att utveckla en ännu effektivare revision.
- Att några intervjuade är kritiska oroar mig inte. Orolig hade jag däremot varit om alla hade berömt oss.

Sven Arvidson, revisionsdirektör:
- Det för mig viktigaste resultatet av granskningen är att revisionen måste bli ännu tydligare. Det är uppenbart att revisionens verksamhet blandas samman med andras.
- I övrigt är det positivt att en del av de granskade verksamheterna är kritiska till revisionen. Det ska finnas en viss spänning mellan granskade och granskare, och det tyder väl snarast på att revisionen gör ett relativt bra arbete.