Landstinget i Värmland

Revisionsberättelsen för 2005 inlämnad till landstingsfullmäktige

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 17:49 CEST

Pressmeddelande från Landstinget i Värmland
Diarienummer: LK/060084

2006-03-29
Revisorerna har nu lämnat sin revisionsberättelse för 2005 till landstingsfullmäktige. Den visar att de förbättringar som föreslås i granskningsrapporter får gehör av landstingsstyrelsen som också vidtar åtgärder, men att vissa områden kan förbättras ytterligare.

Landstingets resultat för 2005 visade ett underskott på 44 miljoner kronor och efter en så kallad balanskravsutredning återstår 35 miljoner kronor att återställa senast 2008. Dessutom finns krav på att återställa ett underskott på 29 miljoner kronor från 2004. Detta ska ske under 2006. Landstingets höga nettokostnadsutveckling på 6 procent oroar revisorerna, som menar att det är en viktig uppgift för styrelsen att begränsa kostnadsökningarna.

Landstingsstyrelsen har enligt revisorerna tagit initiativ i syfte att följa upp, utveckla och förbättra verksamheten. Det finns dock behov av att utveckla arbetet med intern kontroll, styrning och ledning. Landstingsstyrelsens roll skulle enligt revisorerna också kunna stärkas genom att få en tydligare roll i mål- och uppdragsformuleringen i landstingets styrkort. (Styrkortet är ett hjälpmedel som används för att leda landstinget mot dess uppsatta mål.)

Årsredovisningen ger enligt revisorerna en rättvis bild av landstingets resultat och ekonomi.

Vid landstingsfullmäktiges möte den 25 april behandlar fullmäktige ärendet om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder under 2005.

För mer infomrmation, kontakta:

Roland Krantz
Ordförande i revisionen,
tel: 070-545 89 56