Kungälvs kommun

Revisionsuppgifter väcker frågor om politikerarvoden i Kungälv

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 10:32 CEST

Kommunrevisionen i Kungälv har torsdagen den 15 juni 2011 överlämnat ett underlag till kommunalrådetAnders Holmensköld(M) och oppositionsrådetMiguel Odhner(S), angående misstankar om eventuellt felaktigt utbetalda ersättningar till förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst.Anders Holmensköld(M) ochMiguel Odhner(S) är inte berörda av revisionens inlämnade uppgifter eftersom de är heltidsarvoderade och därför inte kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Frågan gäller deltidspolitiker och främst kommunfullmäktiges presidium,Elisabeth Mattsson(FP) ochIngela Rossi(S) samt ävenOve Wiktorsson(C),Gun-Marie Daun(KD),Roger Bogren(M),Mona-Britt Gillerstedt(S), Mats Frisell (S), Glenn Ljunggren (S), Mona Haugland (S) ochHåkan Olsson(FP), som alla är ledande politiker i kommunstyrelsen.

Kommunchef Magnus Gyllestadfick under gårdagen uppdraget att tillsammans med extern och intern expertis snarast utreda om det begåtts något fel av de inblandade. Utredningen kommer att redovisa till revision och kommunstyrelse. Utredningen skall genomföras skyndsamt.

– Det vi ser just nu är att fåmansföretagare har ett särskilt problem med att beräkna förlorad arbetsinkomst, säger Anders Holmensköld. De har svårt att intyga vad inkomsten skulle ha blivit om man arbetat. Vår kommun är inte den enda som har de problemen. I Västra Götalandsregionen tillämpar man numera ett schablonbelopp för fåmansföretagare som är lägre än maxbeloppet om dessa inte på ett korrekt sätt kan styrka inkomstbortfall. Detta kan vara en modell även för Kungälvs kommun.

– Rätt måste vara rätt, det får inte finnas några frågetecken kring förtroendevaldas ersättningssystem det skadar demokratin, något alla förlorar på, säger Miguel Odhner.

 

Utredningen skall svara på nedanstående frågor: 

  1. Har förlorad arbetsförtjänst uttagits och kvitterats på ett korrekt sätt enligt av KS, KF beslutat reglemente och arvodesmodell?
  2. Kan förlorad arbetsförtjänst utgå fast man har varit tjänstledning under flera år och därmed inte kan uppvisa något arbetsschema etcetera?
  3. Kan ett aktiebolag som under ett flertal år uppvisar underskott i verksamheten, inte uppgivit om man har några anställda, och inte utbetalat annat än smärre belopp i löner, vara underlag till eventuellt anställd och ge intyg om förlorad arbetsförtjänst?
  4. Äger en person som driver ett fåmansbolag själv rätt att intyga nivån för förlorad arbetsförtjänst, detta ställt mot de attestregler som finns?
  5. Ansvarig person som attesterar, vilket krav har ställts på kontroll av de underlag som funnits för förlorad arbetsförtjänst, vilket ansvar har den person haft som attesterar?
  6. Har hanteringen av detta, uppgiftslämnande och attestering under dessa år för dessa förtroendevalda hanterats korrekt? Om inte, finns det grund eller anledning för polisanmälan? Eller finns endast krav på återbetalning eller annat?
  7. Är modellen som används, och som förändrats under årens gång, laglig och tydlig?
  8. Bör inte kommunstyrelsen, istället för som nu kommunfullmäktige, ha det samlade ansvaret för arvoden, budget och hantering av arvodesmodellen, utifrån kommunallag och revision?
  9. Är uppdragens storlek rimliga?
  10.  Efter en omvärldsanalys redovisa förslag till förändringar för ett bättre system!

 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77

 

 

Kommentarer

Anders Holmensköld(M)               Miguel Odhner(S)             Magnus Gyllestad

Kommunalråd                                 oppositionsråd                    kommunchef

0702-71 89 09                                 0703-52 01 01                          0703-01 08 89