Västra Götalandsregionen

Revisorerna berömmer SU: Kvalitet och framtidstro på hjärta-kärlområdet

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 12:11 CET

 Hög kvalitet
 Positiv framtidstro
 Förändringsbenägenhet
 Stark fokusering på utvidgat åtagande

Så sammanfattas resultatet av en granskning som revisorerna nyligen låtit genomföra på Område Hjärta-Kärl vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är verksamhetsområdena Thoraxkirurgi och TOP/TIVA (thoraxoperation och thoraxintensivvård) som varit under luppen.
Granskningen har genomförts i två omgångar, den första runt årsskiftet 2005-2006 och den andra i augusti i år, 2006.

När regionen förra året bestämde att all hjärt-kärlkirurgi i fortsättningen skulle ske i egen regi blev missnöjet stort och oron stark hos en stor del av personalen. Tidigare utfördes ett stort antal öppna hjärtoperationer av det privata vårdbolaget Capio Heart Center. Operationerna utfördes till stor del av thoraxkirurger från Sahlgrenska universitetssjukhuset.
I takt med att antalet PCI-ingrepp (ballongvidgning av hjärtats kranskärl) har ökat vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har behovet av öppna hjärtoperationer avtagit. Sjukhuset bedömde att i fortsättningen klara även de öppna operationerna i egen regi.

Revisorerna iakttagelser kan kortfattat redovisas så här:


 Den osäkerhet och det missnöje som uppstod bland de anställda när hjärta-kärlverksamheten skulle omorganiseras hade vid uppföljningen i augusti i år vänt till det bättre.
 Arbetsklimatet, i rapporten beskrivet som turbulent, med osäkerhet, bristande arbetsglädje, oro, dålig kommunikation och dialog har också blivit bättre med tiden. Dock krävs att det ökade förtroendet för ledningen förbättras vidare för att legitimitet och trovärdighet ska vinnas tillbaka.
 Inriktningen på det nya uppdraget med utökat antal operationer är tydlig. Rekryteringen av personella förstärkningar går bra.
 Formerna för uppföljning och utvärdering behöver utvecklas hos såväl beställare som utförare. Bland annat behöver parterna ha gemensam syn och begreppsapparat.
 Såväl organisationen som produktions- och arbetsprocesser måste trimmas vidare. Tydligare ansvar och ledarskap liksom effektivare resursutnyttjande efterlyses.
 Möjligheterna att i framtiden få ekonomin i balans bedöms som goda.
 Bättre kommunikation och dialog krävs för att planerings- och budgetprocessen ska kunna utvecklas mer och skapa delaktighet. Framsteg på området är redan konstaterade, men revisorerna vill se en bättre framförhållning i arbetet.
 Prioriteringsfrågorna bör hållas aktuella genom att de förtydligas och metodiskt bearbetas utifrån ett flertal viktiga aspekter som medicinsk vetenskap, patienternas behov, resurserna, ekonomin, etiken mm.
 Revisorerna flaggar för att lönefrågan kan bli en riskfaktor förändringsprocessen. De antyder att ett incitamentssystem av något slag skulle kunna vara till gagn för processen.
 Revisorerna ser med tillfredsställelse på det faktum att thoraxkliniken har utökat sitt erfarenhetsutbyte med andra kliniker i landet.
 Såväl arbetssituation som arbetsmiljö har blivit bättre. Dock menar revisorerna att verksamheternas egna organisationskulturer måste utvecklas genom att värdegrundsfrågorna bearbetas mer.
 Området Hjärta - kärls ledningsgrupp behöver utveckla sitt arbetssätt och sina arbetsformer och ägna mer energi åt strategiska gränsöverskridande frågor.
 Område Hjärta - kärl arbetar mycket med frågor som samverkan, samarbete och samordning, vilket revisorerna uppmuntrar och menar är en väg till framgång.

Revisorerna sammanfattar sin granskning med att fastställa att Thoraxkirurgi och TOP-TIVA präglas av hög kvalitet, positiv framtidstro, förändringsbenägenhet och en tydlig ambition för att klara den utökade kranskärlskirurgi som är dem ålagd.Läs rapporten här.
http://nyheter.vgregion.se/upload/Revision/SU%20Hj%C3%A4rta%20k%C3%A4rl.pdf


Kommentarer till rapporten:

Solveig Lindström, s, styrelseordförande, Sahlgrenska universitetssjukhuset:
- Efter den revisorskritik som riktades mot Hjärta - kärl vid förra årsskiftet har ledning och övriga medarbetare arbetat bra med att komma till rätta med de här frågorna. Granskningen från augusti i år visar att de har kommit en bra bit på väg. Det är glädjande, säger Solveig Lindström, styrelseordförande vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Benny Strandberg, kd, vice styrelseordförande, Sahlgrenska universitetssjukhuset:
- Verksamheten har utifrån en situation med interna trovärdighetsproblem
nu åstadkommit en mer positiv förändringsspiral.
- Granskningen visar att kommunikation och dialog är a och o i alla
förändringsprocesser, säger Benny Strandberg, vice styrelseordförande vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Jonas Andersson, fp, ordförande, regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott:
- Revisionsrapporten är en bred granskning av Thoraxkirurgin och TOP/TIVA vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och visar på en positiv utveckling av en viktig och omfattande verksamhet i regionens hälso- och sjukvård, säger Jonas Andersson (fp) ordförande i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.
- Det är glädjande att kunna konstatera att revisionsrapporten pekar på den professionella kompetensen som finns i verksamheten och hur en tidigare turbulent situation har ersatts med mer av arbetsro och framtidstro.
- Samtidigt ger rapporten underlag till ett fortsatt viktigt utvecklingsarbete inom ett antal nyckelområden. Flera av dem är generella för hela hälso- och sjukvården i frågor kring ledarskap, långsiktig personalförsörjning och kring frågor som flöden, logistik, flaskhalsar och arbetsrutiner. Här har såväl Thoraxkirurgen och TOP/TIVA vid SU som andra verksamheter vid regionens sjukhus ett viktigt utvecklingsarbete för att kunna höja kvaliteten och patientsäkerheten, avslutar Jonas Andersson.

Jan Eriksson, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
- Det är positivt att revisorerna i sin sammanfattning skriver att thoraxkirurgin, thoraxoperation och thoraxintensiven inom SU präglas av hög kvalitet, positiv framtidstro, förändringsbenägenhet och starkt fokus på att klara fler kranskärlsoperationer. Det är en bra grund för framtiden.
- Verksamheterna har tidigare haft en turbulent situation, men nu har områdena stabiliserats betydligt och det finns också en samsyn vad gäller utvidgat uppdrag inom hjärtkirurgin. Mycket är på rätt väg, vilket är glädjande, säger Jan Eriksson, sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Lars Ekström, chef, Område Hjärta - kärl, Sahlgrenska universitetssjukhuset:
- Revisorernas granskning vid årsskiftet 2005/2006 uppmärksammade mig och övriga i områdesledningen på en del brister inom Område Hjärta - kärl, främst om hur det utökade uppdraget av planerad hjärtkirurgi och projektplaneringen av PCI på SU/Östra hanterades, säger Lars Ekström, chef för Område Hjärta - kärl.
- Kritiken om bristande kommunikation och dialog i mitt ledarskap, var till stora delar befogad och jag ser den som en allvarlig signal från medarbetarna. Jag har sedan dess arbetat på att förbättra dialogen, men fortfarande återstår en del. Bland annat skall områdesledningens arbete bli tydligare i dialog med verksamheterna och jag själv mer synlig i organisationen.
- Områdets ledningsgrupp har under det gångna året fått tre nya medlemmar, vilka haft stor inverkan på gruppens arbete. I takt med att vårt arbete stabiliseras och utvecklas kommer strategiska frågor att kunna föras högre upp på agendan, än vad som hittills varit möjligt. Ledningsgruppens fortsatta arbete skall också kompletteras med slutsatserna från revisionen, säger han vidare.
- Det arbete som de båda verksamheterna Thoraxkirurgin och TOP/TIVA åstadkommit hittills under året har varit mycket framgångsrikt. Under denna period, som så intensivt har präglats av planeringsarbetet kring vårt utökade uppdrag Thorax 1400, har de dessutom bedrivit förändrings- och förbättringsarbete.
- Den turbulens, oro och nedgång i arbetsglädje som präglade Thoraxkirurgin och TOP/TIVA vid årsskiftet 2005/2006, har sedan dess hanterats på ett föredömligt sätt inom verksamheterna. De nya verksamhetschefer som rekryterades i början av året, har tillsammans med sina respektive verksamhetsledningar på ett fokuserat och målinriktat sätt och på kort tid lyckats skapat samsyn kring projektet Thorax 1400.
- Även om en stor del av det förberedande arbetet nu är genomfört, återstår en hel del. Medarbetarna är dock väl bekanta med det utökade uppdraget och hyser tilltro till framtiden. Det väcker förhoppningar om ett fortsatt framgångsrikt arbete inom Thoraxkirurgin och TOP/TIVA, avslutar Lars Ekström, chef för område Hjärta - kärl vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Wimar Sundeen, kd, ordförande, revisorskollegiet:
- Det resultat som rapporten uppvisar är positivt, men en del arbete återstår. Utvecklingen är positiv även ur ett medborgarperspektiv. Revisionen kommer med intresse följa den fortsatta utvecklingen, säger Wimar Sundeen, ordförande för regionens revisorskollegium.

Kontaktperson: Peter Bolling, revisor, 0733-84 04 92
Stellan Larsson, revisor, 0708-55 24 53