Västra Götalandsregionen

Revisorernas förslag till fullmäktige: Revisorerna ger alla godkänt - med några ord på vägen

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 16:17 CEST

Alla regionens styrelser och nämnder klarade fjolåret och ska få godkänt och därmed även ansvarsfrihet. Elva av revisorernas 42 revisionsberättelser innehåller dock viss kritik.

Det är i stora drag det besked och den rekommendation regionens revisorer nu lämnar till regionfullmäktige efter att ha granskat styrelser och nämnder för år 2008.

Till revisionsberättelserna lägger revisorerna årspromemorian, där de resonerar om och kommenterar de viktigaste händelserna från fjolåret.

Tio av de elva kritiserade har inte följt regionens principer för hur resultatet ska disponeras. NU-sjukvården kritiseras dessutom för att inte ha varit tillräckligt precis i sin uppföljning och i sina ekonomiska prognoser.

Den elfte, styrelsen för Kultur i Väst, kritiseras för att dess bokförda resultat inte är rättvisande.


I promemorian för år 2008 redogör revisorerna för sin bedömning av hur styrelser och nämnder skött sina verksamheter under året.

Några ämnen som revisorerna tar upp är:

  • alla ledamöters ansvar i styrelse och nämnder
  • regionens styrmodell
  • prestationsmål kontra effektmål
  • IT och det politiska ansvaret
  • kostnadskontroll
  • medborgarnas primärvård
  • servicenämndens komplexitet
  • miljöarbetet

LÄNKAR.

Läs revisionsberättelser utan kritik här. (Nytt fönster)

Läs revisionsberättelser med kritik här. (Nytt fönster)

Läs revisorernas årspromemoria här. (Nytt fönster)


Kontaktperson: Ulf Sjösten, ordförande revisorskollegiet, 0702 - 69 60 13.
Lennart Voog, revisionsdirektör, 0709 - 30 17 08. Skapat av: Håkan Johansson Epost: hakan.johansson@vgregion.se