RFHL

RFHL mycket kritiskt till nekat försörjningsstöd

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 16:41 CET

Stockholm. I en granskning publicerad av Dagens Arena den 5 mars framgår att nästan var fjärde kommun uppger sig avslå fler ansökningar om försörjningsstöd i år jämfört med för fem år sedan.

Vissa kommuner gör bedömningen att man under 2011 beslutat om upp till 30 procent fler avslag jämfört med 2006. Bland orsakerna uppges vara ett ökat antal ansökningar från arbetslösa i kombination med förändringar av socialförsäkringssystemet. Regelskärpningarna lämnar allt fler helt utan ersättning och möjlighet till försörjning.

RFHL ser på resultatet av granskningen med oro. Samtidigt konstaterar vi att detta stämmer väl överens med vår erfarenhet från ett mångårigt och dagligt arbete med och för de människor som ofta faller mellan stolarna i det svenska socialpolitiska systemet.

Det är dock, enligt vår erfarenhet, inte enbart merkostnader utöver en basal levnadsnorm som dragits in av kommunerna. Enligt uppgift till Dagens Arena är det ofta kostnader för köp av nya glasögon, utrustning till hemmet eller läkar- och tandläkarkostnader som stoppas. Även bistånd för att täcka elräkningar, arbetsresor och hemförsäkringar nekas i allt högre grad. Men situationen är ofta värre än så:

"Våra anställda får ofta agera ombud gentemot kommunerna och agera motvikt mot handläggare och socialkontor som inte gör korrekta bedömningar. Idag behövs ofta utomstående juridiskt stöd för att människor ska få något försörjningsstöd utbetalt överhuvudtaget". Det säger RFHL's förbundsordförande Sonja Wallbom i en kommentar. "Ofta visar det sig att avslagen strider mot lagstiftning och regelverk eller att ersättning villkoras på grunder som kan betraktas som tveksamma. Idag är det ofta svårt att få ekonomiskt bistånd även då man enligt lagen har rätt till det".
Sonja Wallbom konstaterar att "Det är skamligt för ett land som Sverige att inte kunna erbjuda sina medborgare det allra mest basala av ekonomiska skyddsnät. Priset för den förda politiken i termer av människoliv, hälsa och samhälleliga konsekvenser riskerar leda till en allvarlig backlash för hela samhället".

Många drabbade riskerar bostadslöshet, att hamna onödigt långt från arbetsmarknaden och därmed bli berövade en rimlig chans att komma tillbaka till samhället. Har man väl hamnat vid sidan är vägen tillbaka ofta oöverskådligt lång. I brist på andra möjligheter att försörja sig tvingas människor finna andra sätt att försörja sig, utanför det etablerade samhället. Hälsosituationen kopplad till det stigande utanförskapet är ett växande problem som riskerar lamslå samhället genom kraftigt ökande utgifter. Smärre hälsoproblem som inte behandlas riskerar leda till omfattande komplikationer längre fram. Då till en betydligt högre kostnad för samhället.

RFHL kräver att såväl berörda kommuner som regeringen nu agerar kraftfullt för att åtgärda de brister som finns i socialförsäkringssystemen. "Vi har inte råd att inte ta oss råd med en förändring idag. Situationen är redan mycket allvarlig och effekterna imorgon till följd av detta kan mycket väl bli förödande", avslutar Sonja Wallbom.


Bifogad bild: CC_by_SA, Amanda Brihed, 2012.

RFHL arbetar för ett samhälle utan beroende av narkotika och beroendeskapande läkemedel, och utan social utslagning. Vi verkar för de sociala rättigheter i Sveriges grundlag som erkänner alla invånares rätt till liv, hälsa, bostad och arbete. En viktig del i RFHL:s arbete för att stärka de sociala rättigheterna är att på olika vis stötta utsatta gruppers organisering och att motverka utanförskap. RFHL arbetar på humanistisk värdegrund samt är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.