RFSL

RFSL lanserar rapport: Hivpreventionen i Sverige är ineffektiv och missar målet

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 12:46 CET


 I Sverige står män som har sex med män för ungefär hälften av överföringarna av hiv-viruset. Men resurserna som finns för att bedriva hivprevention riktad mot gruppen är bristfälliga och har dessutom minskat kraftigt under den senaste treårsperioden. Nu riktar RFSL stark kritik mot det svenska systemet för hivprevention och kräver en översyn, om Sverige ska ha en chans att uppnå det av FN uppsatta målet att halvera överföringen av viruset till 2015.

RFSL har sedan 1980-talet varit den enskilt största aktören på området hivprevention riktad till män som har sex med män. I många delar av landet är det endast RFSL:s avdelningar som bedriver denna prevention. RFSL konstaterar nu i sin rapport att som en följd av utformningen av hivpreventionen i Sverige har stödet till den hivprevention riktad till män som har sex med män som RFSL: avdelningar utför minskat med knappt 16,0 procent, eller 2,0 miljoner kronor mellan 2009 och 2011. Under samma tidsperiod har de anslag som RFSL får på nationellt plan minskat med drygt 500 000 kronor.

– Detta är ytterst allvarligt och oroande. De resurser som finns måste användas så effektivt som möjligt. Att den grupp i Sverige som står för den ojämförligt största andelen av de inhemska överföringarna av viruset inte prioriteras tydligare är obegripligt, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

I juni i år antog FN en deklaration om det globala hiv-preventiva arbetet. I deklarationen, som Sverige drev på för att få igenom, pekades bland annat på att hivpreventionen måste följa den epidemiologiska utvecklingen och intensifieras gentemot extra utsatta grupper – däribland män som har sex med män. I den nationella strategi mot hiv/aids som antogs av riksdagen 2005 angavs män som har sex med män också uttryckligen som en prioriterad grupp.

Trots dessa nationella och internationella målformuleringar har Sverige i praktiken sedan 2009 nedprioriterat stödet till hivprevention riktad mot män som har sex med män. Av de statliga hivpreventiva medel som 2011 fördelades av landsting/regioner och kommuner avsattes cirka 12 procent direkt till hivprevention riktad till män som har sex med män utförd av RFSL:s avdelningar, medan gruppen utgör ungefär 50 procent av de nydiagnostiserade hivpositiva i Sverige, som fått viruset överfört inom Sverige.

– Det borde vara en självklarhet att hivpreventionen i Sverige baserades på den epidemiologiska utvecklingen och att grupper där överföringen av viruset är som störst prioriteras tydligt. Nedprioriteringen av arbetet riktad mot män som har sex med män kan bara tolkas som att preventionen istället styrs av politisk styrda överenskommelser, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande för RFSL, ledamot i Nationella Hivrådet och den som tagit fram RFSL:s rapport.

RFSL anser att det är tydligt att hivpreventionen i praktiken nu styrs mycket mer av ett antal överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting än av den nationella strategin från 2005 eller FN:s rekommendationer på området.

– Den nuvarande utformningen av hivpreventionen hotar att motverka hivpreventionens syfte att minska antalet överföringar av hivviruset. Vår rapport visar att det finns omfattande förvirring kring vilka mål vi ska jobba efter, samt bristande kompetens om till exempel msm-gruppen bland bidragsgivarna, vilket inverkar negativt på det hivpreventiva arbetet, säger Christian Antoni Möllerop.

– Insatserna måste riktas mot de grupper där överföringarna av viruset är som flest. Vi föreslår därför idag ett antal åtgärder för att förbättra svensk hivprevention och hoppas på ett bra samarbete i det arbetet med de ansvariga politikerna och andra beslutsfattarna på området, säger Ulrika Westerlund.

Rapporten kan laddas ner på:  http://www.rfsl.se/?p=5876

Debattartikel i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/1.2615729/byrakratiskt-hot-mot-hiv-prevention

Presskontakt:

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, tel: 070-345 01 83

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se