RFSL

RFSL: migrationsdomstolarna är okunniga och rättsosäkra

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 10:33 CEST

Idag presenterar RFSL en ny granskning av beslut från migrationsdomstolarna. Samtliga 58 ärenden från Uganda som avgjorts av migrationsdomstolarna under tiden 2010-april 2013 och som gäller ärenden där förföljelse på grund av sexuell läggning åberopats har ingått i granskningen. Av dessa ärenden har överklagandet bifallits i 5 ärenden, 3 ärenden har återförvisats till Migrationsverket medan resten avslagits av migrationsdomstolarna. Det går också att se en minskning av antalet bifall över tid – det har alltså under de senaste tre åren blivit allt svårare för gruppen att få asyl.

Domstolarnas avslag motiveras i huvudsak med att den asylsökande inte bedöms som trovärdig därför att de angivna asylskälen inte anses vara sannolika. Denna sannolikhetsbedömning visar på skrämmande kunskapsbrister om hur det är att leva som hbtq-person i ett land som Uganda där homosexualitet är kriminaliserat med långvariga fängelsestraff – och där parlamentet just nu behandlar ett lagförslag om att i vissa fall införa dödsstraff för homosexuella aktiviteter.

I ett exempel, som redovisas i granskningen, säger migrationsdomstolen att det inte är sannolikt att en person skulle visa sin homosexuella läggning öppet på det sätt som beskrivits i asylansökan i ett land där homosexuella handlingar är kriminaliserade. Vidare menar domstolen att det inte är troligt att den asylsökande kunnat ha två förhållanden med två olika män utan att allmänheten skulle utsätta honom för några övergrepp.

– Migrationsdomstolarna resonerar som om den som lever i en diktatur aldrig visar vad han eller hon tycker. De verkar också ha föreställningen att människor alltid är säkerhetsmedvetna och rationella – om någon öppet visat sin homosexualitet så anser domstolarna ofta att detta inte är sannolikt och ger personen avslag, säger Stig-Åke Petersson, som har gjort rapporten.

I ett avslagsbeslut menar migrationsdomstolen att det inte är sannolikt att den asylsökande kunnat muta en polis för att kunna fly från ett fängelse. I ett annat ärende bifalls överklagandet och i det ärendet hade personen också mutat en polis för att kunna fly från fängelset. Den ena domstolen anser att det inte är sannolikt att man kan muta en polis medan den andra domstolen har motsatt uppfattning.

– Domstolarnas bristande kunskap om levnadsbetingelserna för hbtq-personer i bland annat Uganda innebär att många hbtq-flyktingar med skyddsbehov blir utvisade till ett land där de riskerar att utsättas för allvarliga övergrepp och dömda till långvariga fängelsestraff. Detta strider mot utlänningslagen och syftet med den lagändring som genomfördes 2006, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.  

RFSL kräver att en skyndsam översyn görs av utlänningslagen när det gäller hbtq-flyktingars asylskäl, att migrationsmyndigheternas praxis ses över, samt att alla utvisningar stoppas tills denna översyn är klar.

Ladda ner rapporten på: http://www.rfsl.se/public/Hbtflyktingar_Uganda_Rapport.pdf

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se