RFSL

RFSL och RFSL Ungdom välkomnar regeringens hbt-strategi, men saknar konkreta åtgärder på ett flertal områden

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2014 09:31 CET

2 januari lanserade regeringen ”En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck”. Syftet med hbt-strategin är, enligt regeringen att stärka arbetet för hbt-personers situation i Sverige. RFSL och RFSL Ungdom välkomnar strategin, men saknar konkreta åtgärder på ett flertal områden.

Strategin ger en bra sammanfattning av sådant som regeringen redan gör, eller har gjort på hbt-området, men den innehåller tyvärr ett begränsat antal tydliga besked om vad regeringen har för avsikt att göra på ett flertal områden, särskilt när det gäller konkreta lagändringsförslag. I arbetet med att ta fram strategin har hbt-organisationer rådfrågats, men den har inte varit ute på remiss.

- Strategin fokuserar på att ge uppdrag till myndigheter. Vi välkomnar flera av dessa uppdrag, som till exempel de som gäller hälsofrågor, och vi föutsätter att hbtq-organisationer kommer att ikluderas i myndigheternas uppdrag, och ges forutsättningarför att kunna bistå med sin kompetens, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande i RFSL.

Utredning av 18 års kravet för ändring av juridiskt kön:

RFSL Ungdom och RFSL välkomnar en utredning av 18 års kravet vid ändring av juridiskt kön. Studier visar att många transungdomar har sämre psykisk hälsa än andra ungdomar och möjligheten att få ändra juridiskt kön skulle kunna förbättra situationen. RFSL Ungdom och RFSL anser därför att åldersgränsen borde avskaffas helt.

- Det är många av våra yngre medlemmar som berörs av frågan. Vissa har redan en diagnos och väntar bara på att fylla 18 så att de kan skicka in sin ansökan om nytt juridiskt kön. Transungdomar själva är eniga om att ett avskaffande av 18-årsgränsen skulle förbättra ens livssituation och bidra till att minska den psykiska ohälsan, säger Emelie Mire Åsell, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

- Lagen om fastställande av juridisk könstillhörighet har utretts under många år, och flera viktiga ändringar, så som avskaffandet av tvångssteriliseringarna har skett. Det är därför av allra största vikt att den kommande utredningen av 18-års kravet sker skyndsamt och att målgruppen inkluderas i utredningsprocessen, säger Maria Sundin, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse.  

Hatbrott:

RFSL och RFSL Ungdom välkomnar regeringens tydlighet i fråga om hatbrott, där regeringen kommer ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att följa polisens hatbrottsarbete. Ett krav som RFSL och RFSL Ungdom drivit i flera år har varit att hatbrott måste tydligt skrivas in i Rikspolisstyrelsens regleringsbrev Detta är även ett av de åtgärdsförslag som RFSL lyfter i rapporten, ” Misstro - om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras” som RFSL lanserade 6 december 2013 (www.rfsl.se/misstro).

Regeringen ger dock inga signaler om ändringar i hetslagstiftningen där transpersoner idag inte ingår, eller att straffskärpningsregeln förtydligas så att transpersoner inkluderas explicit. RFSL och RFSL Ungdom anser att det i hetslagstiftningen måste finnas samma skrivningar som finns i diskrimineringslagen, där könsidentitet och könsuttryck ingår, och att transpersoner skrivs tydligt in i straffskärpningsregeln

- Det är ett paradox att de grupper som idag skyddas mot diskriminering inte erhåller samma skydd mot hets, ej heller ingår samma grupper i straffskärpningsregeln. Här hade vi hoppats se förslag i strategin, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande i RFSL.

Asyl och migrationsfrågor:

RFSL & RFSL Ungdom menar att situationen för hbt-flyktingar är ohållbar och rättsosäker. Idagutvisar Sverige hbt-personer till länder där dödsstraff, kroppsstraff och fängelsestraff föreskrivs och tillämpas.

- Vi har länge uppmärksammat regeringen och migrationsverket på det rättsosäkra läget och att Sverige misslyckas med att tillgodose hbt-flyktingars skyddsbehov. Ändå negligeras frågan ofta, och få konkreta åtgärder läggs fram och genomförs, säger Emelie Mire Åsell, förbundsordförande RFSL Ungdom.

RFSL och RFSL Ungdom har vid ett flertal tillfällen påpekat att det i utlänningslagens förarbeten förekommer motstridiga formuleringar som kan leda till en rättsosäker prövning där lika fall bedöms olika och hbt-personers levnadssätt snarare än skyddsbehov blir avgörande. RFSL & RFSL Ungdom vill därför se en översyn av utlänningslagen.

- Strategin redogör tyvärr bara för de åtgärder som regeringen fram tills nu har vidtagit för att förbättra situatonen för hbt-personer som söker om asyl. Det är anmärkningsvärt, eftersom problematiken ju kvarstår trots dessa åtgärder, avslutar Ulrika Westerlund.


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se