RFSL

RFSL: Välkomnar utredning, men vissa lagändringar borde genomföras omgående

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 16:06 CEST

RFSL välkomnar att regeringen idag givit en särskild utredare i uppdrag att utreda hur ofrivilligt barnlösa enklare ska kunna bli föräldrar. RFSL menar dock att en av de frågor som ska utredas, den om att ge ensamstående möjlighet till assisterad befruktning inom sjukvården, är så pass okomplicerad att lagändringar hade kunnat föreslås utan att vidare utredande varit nödvändig.

- Om följden av denna utredning inom en inte alltför avlägsen framtid blir att betydligt fler personer än hittills får samhällets hjälp att bli föräldrar, är det mycket glädjande, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

Den särskilda utredare som regeringen tillsatt har bland annat fått i uppdrag att lämna förslag som ger ensamstående möjlighet till assisterad befruktning. När det gäller assisterad befruktning för ensamstående finns ett riksdagsbeslut från 2011 där riksdagen bad om lagförslag från regeringen för att möjliggöra även för ensamstående att få hjälp inom svensk sjukvård att skaffa barn på detta sätt. Utredaren har fått mindre än ett år på sig, till maj 2014 att återkomma med lagförslag om assisterad befruktning för ensamstående.

- Vi har svårt att se att denna mer okomplicerade fråga egentligen behöver utredas på detta sätt innan en förändring det redan råder politisk enighet kring genomförs. Förändring av lagen borde kunna göras omgående, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

Gällande surrogatmoderskap ska utredaren ta ställning till om surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige och om det behöver införas särskilda regler för de barn i Sverige som har tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.

- RFSL menar att möjligheten att anlita en surrogatmamma för att bli förälder ska finnas i Sverige efter att en prövning först skett av surrogatmamman för att säkerställa att kvinnor inte väljer att bli surrogatmamma av exempelvis ekonomiska skäl utan att egentligen vilja genomgå en graviditet, säger Christian Antoni Möllerop.

För barn som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands krävs lagändring som från början ger alla barn som tillkommit på detta vis rätt till båda sina föräldrar utan att en långdragen adoptionsprövning behövs för att medföräldern också ska bli juridisk förälder. Samma lagändring behövs i fall av barn som tillkommit inom samkönade relationer vid assisterad befruktning utomlands.

- Vi är kritiska till att regeringen under flera år underlåtit att förverkliga det lagförslag om könsneutral föräldraskapspresumtion, som skulle gälla oavsett om den biologiska föräldern är gift med en person av samma eller motsatt kön, vilket lades fram av en utredare redan 2007. RFSL menar att könsneutral föräldraskapspresumtion är något som måste finnas på plats redan innan den utredare som regeringen idag utsett avslutat sitt arbete, säger Christian Antoni Möllerop.

RFSL förespråkar att tillgång till assisterad befruktning ska kunna ges med både donerad sperma och donerat ägg, genom så kallad embryodonation, och välkomnar att utredaren också fått i uppdrag att ta ställning till om en genetisk koppling ska krävas mellan barnet och den eller de tilltänkta föräldrarna vid assisterad befruktning. Statens Medicinsk Etiska Råd – SMER, rekommenderade i februari i år att man vill tillåta donationer av ”befruktade ägg” i ett första steg, men ansåg att separata donationer av ägg och spermier skall utredas vidare. RFSL har tidigare varnat mot SMERs rekommendation då rekommendationen kommer få konsekvenser för donationer inom par, det vill säga i fall där en kvinna eller en transperson med ägg vill donera ett ägg till sin partner, så att denna kan bära barnet efter det att ägget befruktats av donerade spermier.

- Nuvarande förbud mot embryodonation omöjliggör för en del, exempelvis transpersoner, att alls kunna bli föräldrar till biologiska barn. Att tillåta embryodonation skulle avsevärt förbättra möjligheten för dessa och andra till att bli föräldrar, men det förutsätter att utredningen kommer fram till att embryodonation ska kunna ske genom båda donerade ägg och donerade spermier, avslutar Christian Antoni Möllerop.


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se