Riksförsäkringsverket

RFV fastställer rekommendationer om ersättning vid implantatbehandling

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 11:48 CEST

Riksförsäkringsverket avser att förtydliga bedömningsgrunderna för när tandvårdsförsäkringen bör ersätta för implantatbehandling. De nya rekommendationerna finns i ett Allmänt Råd till Försäkringskassorna som presenteras inom kort.

Behov av förtydliganden. Socialstyrelsen har publicerat rapporten ”Indikationer för dentala implantat”, som tillsammans med RFV:s undersökningar pekar på stora behov av att klargöra vilka behandlingar som bör betalas av tandvårdsförsäkringen. RFV kommer att med stöd av Socialstyrelsens rapport att skapa en tydlighet om vad försäkringen ska ersätta.

”Godtagbar funktionalitet”. Utgångspunkten för tandvårdsförsäkringen är att den ska ersätta för nödvändig behandling som kan ge en godtagbar funktionalitet och utseende i och kring munnen.

Fördubbling. Mellan juli 1999 och juni 2003 har antalet beviljade implantatbehandlingar fördubblats, från drygt 14 000 per år till drygt 29 000 per år. Enligt RFV:s prognos kommer antalet beviljade behandlingar innevarande år att öka till omkring 45 000. Framstegen i tandvården gör att man idag kan erbjuda vård som är utöver försäkringens nödvändiga behandling.

– Nödvändig tandvård. Bland de ärenden som granskats av RFV och som innehållit behandlingsförslag på implantat har det till exempel förekommit att de avsett tänder som varit kraftigt infekterade. Att i sådana fall utföra implantatbehandling kan inte ske med patientens säkerhet garanterad. Eftersom det vetenskapliga underlaget för långtidsprognoser av implantatbehandlingar, där andra områden i bettet kan vara infekterade, är bristfällig bör sådana ärenden inte godkännas vid försäkringskassans förhandsprövning. Det viktigt att försäkringen bara täcker nödvändig behandling, säger RFV:s övertandläkare Jan Håkansson.

Alla legitimerade tandläkare. Socialstyrelsen framhåller i sin rapport att många patienter – speciellt de som är 65 år och äldre – vänder sig till sin tandläkare för att få behandling med implantat, vilket numera kan utföras av alla legitimerade tandläkare med rätt för patienten att få ersättning från tandvårdsförsäkringen. Dentala implantat är en väl utprovad behandlingsmetod med mycket goda resultat och som innebär en ökad livskvalitet för personer som förlorat alla eller många av de egna tänderna. Men behandlingen kan samtidigt innebära risker för patienten om den inte utförs på rätt sätt, t ex genom att implantaten placeras i de delar av käkarna där risken för att de inte läker in är stor samtidigt som det finns en fara för nervskador. Enligt Riksförsäkringsverkets uppföljningar av den behandling som planeras till patienter 65 år och äldre finns det stora brister i planeringsunderlaget för implantatbehandling.

– Komplikationer. Det är särskilt viktigt att tandläkaren noga planerar en implantatbehandling och är medveten om de komplikationer som kan inträffa i samband med eller efter behandlingen. Patienten måste få upplysning om alternativa behandlingar och vilka för- respektive nackdelar som det finns med implantatbehandlingar, säger Hans Sundberg, medicinalråd vid Socialstyrelsen.

– Försäkringen ska skydda de utsatta. Försäkringens kostnader har de senaste åren ökat dramatiskt. Orsaken är både nya behandlingsmetoder och ökade priser. För att försäkringens resurser ska räcka måste vården begränsas till att åtgärda grundbehoven. Genom att inte ersätta annat än erforderlig vård kommer försäkringen att räcka till för att skydda de som har mest utsatta livssituationer, säger avdelningschef Stig Orustfjord, RFV.


Kommentarer:
Stig Orustfjord, RFV, 070-269 91 40

Sakkunniga:
Jan Håkansson, RFV, 08-786 96 11
Hans Sundberg, Socialstyrelsen 08-555 534 27

Presskontakt:
Robin Lapidus,RFV, 08-786 97 21, 070-211 97 21
Helena Norling, Socialstyrelsen, 08-555 531 33

Webbplatser:
www.rfv.se och www.pension.nu